Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Lausunto varhaiskasvatuslain luonnoksesta

Lausuimme varhaiskasvatuslain uudistuksesta yhdessä  ympäristökasvatuksen Pyöreän pöydän
järjestöjen kanssa. Tutustu lausuntoon:

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi

Lausuntopyyntö OKM/3/010/2018

Lausuntomme on useamman tahon yhteinen ja sen ovat allekirjoittaneet seuraavat järjestöt:

Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry – FEE Suomi (Sinikka Kunttu, toiminnanjohtaja)
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry (Kati Vähä-Jaakkola, vs. toiminnanjohtaja)
WWF Suomi (Essi Aarnio-Linnanvuori, ympäristökasvatuksen asiantuntija)
Luonto-Liitto ry (Salla Tuomivaara, toiminnanjohtaja)
Natur och Miljö rf (Bernt Nordman, verksamhetsledare)
Suomen nuorisokeskusyhdistys ry (Eija Pietilä, toiminnanjohtaja)
Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry (Eeva-Maija Bergholm, toiminnanjohtaja)
Pidä Lappi Siistinä ry (Leo Pitkänen, hallituksen puheenjohtaja)
Pirkanmaan ympäristökasvatus ry (Petra Lattunen, puheenjohtaja)
Pirkanmaan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmän (PYY) työvaliokunta Pyrstö (Petra Lattunen, puheenjohtaja)

 

Varhaiskasvatuslaki. 1 luku. Yleiset säännökset, 3 § Varhaiskasvatuksen tavoitteet

Kestävän elämäntavan edistämisen, luontokokemusten tärkeyden sekä monipuolisen varhaiskasvatusympäristön tulisi näkyä varhaiskasvatuslaissa.

Kestävän elämäntavan edistäminen on vahvasti mukana varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa, jossa on mm. määritelty, että ”varhaiskasvatus perustuu elämän, kestävän elämäntavan ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä ihmisarvon loukkaamattomuuteen.” Lisäksi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa todetaan, että ”varhaiskasvatuksessa tunnistetaan ja noudatetaan kestävän elämäntavan periaatteita niin, että sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen ulottuvuus huomioidaan.”

Kestävän elämäntavan edistäminen on leimallisesti mukana myös esi- ja perusopetuksen sekä lukion opetussuunnitelmien perusteiden tavoitteissa ja sisällöissä. Myös nuorisolain tavoitteiden toteuttamisen lähtökohdissa ovat keskeisinä asioina ”kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen”. Johdonmukaisuus ja jatkumo varhaiskasvatuksesta kaikkiin kouluasteisiin on oleellisen tärkeää.

Esitämme edellä mainittuun viitaten varhaiskasvatuslain 1 luvun pykälän 3 alakohtiin seuraavia muutoksia ja lisäyksiä:

-Alakohta 3 lisäys: ”toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, luontokokemuksiin, taiteisiin ja kulttuuriperintöön”

Perustelu: Jokaisella lapsella tulisi olla oikeus oppia tuntemaan – ymmärtämään ja kunnioittamaan – luontoa ja mahdollisuudet oman luontosuhteen rakentamiselle. Kuten varhaiskasvatussuunnitelman perusteissakin todetaan: ”Luonnossa ja rakennetussa ympäristössä retkeily sekä ympäristön tutkiminen ovat tärkeä osa varhaiskasvatusta. Myönteisten kokemusten kautta lapsi oppii nauttimaan luonnosta ja lähiympäristöstä ja hänen ympäristösuhteensa vahvistuu.”

-Alakohta 4: lisäys: ”… ja monipuolinen varhaiskasvatusympäristö”.

Perustelu: Monipuolinen varhaiskasvatusympäristö pitää sisällään myös ulkona oppimisen ympäristöt. Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt ovat keskeisellä sijalla, samoin varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa nähdään oppimisympäristöt laajemmin sisältäen luonnon, pihat, leikkipuistot ja muut rakennetut ympäristöt. Tämä varhaiskasvatusympäristön monipuolisuus tulisi näkyä myös varhaiskasvatuslaissa.

-Alakohta 6: lisäys: ”… ymmärtää ja kunnioittaa luontoa sekä yleistä kulttuuriperinnettä… ”

-Alakohta 8: Arvostamme sitä, että tässä alakohdassa on tavoite: ”ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan. Esitämme tähän alakohtaan lisäystä: ”toisten ihmisten ja luonnon kunnioittamiseen”

Perustelut alakohtiin 6 ja 8:

On tärkeää, että perusta luonnon kunnioittamiselle ja kestävään elämäntapaan luodaan varhaiskasvatuksessa ja mahdollistetaan jatkumo ylemmille kouluasteille. Myös varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa on kirjattu näin: ”Lapsia ohjataan kunnioittamaan luontoa, sen kasveja ja eläimiä.”

Varhaiskasvatuslaki. 2 luku. Varhaiskasvatuksen järjestäminen (7-11 §)

7 § Monialainen yhteistyö ja kehittäminen

Lausunnon yhdessä antaneet järjestöt antavat kiitoksen lainvalmistelijoille siitä, että monialaisessa yhteistyössä ja kehittämisessä on huomioitu yhteistyö myös järjestöjen kanssa.

10 § Varhaiskasvatusympäristö

Esitämme, että laissa huomioidaan sisätilojen ja välineiden lisäksi myös luonto, pihat ja muut ulkona oppimisen mahdollistavat ympäristöt osana varhaiskasvatusympäristöä. Varhaiskasvatusympäristöä määriteltäessä olisi tärkeää huomioida sen monipuolisuus.

Perustelut: Monipuolinen varhaiskasvatusympäristö pitää sisällään myös ulkona oppimisen ympäristöt. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa näkemys varhaiskasvatusympäristöstä onkin sisätiloja laajempi: ”Luonto sekä pihat, leikkipuistot ja muut rakennetut ympäristöt ovat myös varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä. Ne tarjoavat kokemuksia, materiaaleja ja monipuolisia mahdollisuuksia leikkiin ja tutkimiseen. Niitä hyödynnetään liikunta- ja luontoelämysten ja oppimisen paikkoina”.

11 § Ravinto ja ruokailu

Esitämme, että pykälässä 11 huomioidaan vastuullisuuteen ohjaava ruokakasvatus osana ruokailua. Perustelut:Varhaiskasvatuksessa ruokailu on paljon muutakin kuin ravintoa. Ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan edistämisen tulisi läpäistä kaikkea toimintaa varhaiskasvatuksessa. Ekologisuuden huomioiminen ja vastuullisuus ravinnossa ja ruokailussa on osa sitä.

Tiivistelmä lausunnosta

Kestävän elämäntavan edistämisen, luontokokemusten tärkeyden sekä monipuolisen varhaiskasvatusympäristön tulisi näkyä varhaiskasvatuslaissa.

Kestävän elämäntavan edistäminen on vahvasti mukana varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa, jossa on mm. määritelty, että ”varhaiskasvatus perustuu elämän, kestävän elämäntavan ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä ihmisarvon loukkaamattomuuteen.” Lisäksi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa todetaan, että ”varhaiskasvatuksessa tunnistetaan ja noudatetaan kestävän elämäntavan periaatteita niin, että sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen ulottuvuus huomioidaan.”

Kestävän elämäntavan edistäminen on leimallisesti mukana myös esi- ja perusopetuksen sekä lukion opetussuunnitelmien perusteiden tavoitteissa ja sisällöissä. Myös nuorisolain tavoitteiden toteuttamisen lähtökohdissa nämä ovat keskeisesti mukana. Johdonmukaisuus ja jatkumo varhaiskasvatuksesta kaikkiin kouluasteisiin on oleellisen tärkeää. On tärkeää, että perusta luonnon kunnioittamiselle ja kestävään elämäntapaan luodaan varhaiskasvatuksessa ja mahdollistetaan jatkumo ylemmille kouluasteille.

Varhaiskasvatuksen tavoitteissa (luku 1, Yleiset säännökset, 3 §) tulisi luonto ja luontokokemukset lisätä taiteiden ja kulttuuriperinnön sekä kulttuuriperinteen rinnalle. Näitä tavoitteita käsittelevissä kohdissa luontoa ja luontokokemuksia ei tällä hetkellä lakiluonnoksessa mainita lainkaan. Tavoitteissa tärkeää olisi tuoda esiin luonnon ymmärtäminen ja kunnioittaminen: jokaisella lapsella tulisi olla oikeus oppia tuntemaan luontoa ja mahdollisuudet oman luontosuhteen rakentamiselle.

Varhaiskasvatusympäristö (luku 2, Varhaiskasvatuksen järjestäminen, 10 §) tuli varhaiskasvatuslaissa määritellä huomattavasti esitettyä laajempana. Laissa tulisi huomioida sisätilojen ja välineiden lisäksi myös luonto, pihat ja muut ulkona oppimisen mahdollistavat ympäristöt osana varhaiskasvatusympäristöä. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa nähdään oppimisympäristöt laajemmin sisältäen luonnon, pihat, leikkipuistot ja muut rakennetut ympäristöt. Varhaiskasvatussuunnitelman mukaan ”ne tarjoavat kokemuksia, materiaaleja ja monipuolisia mahdollisuuksia leikkiin ja tutkimiseen. Niitä hyödynnetään liikunta- ja luontoelämysten ja oppimisen paikkoina.” Tämä varhaiskasvatusympäristön monipuolisuus tulisi näkyä myös varhaiskasvatuslaissa.

Lausunnon yhdessä antaneet järjestöt antavat kiitoksen lainvalmistelijoille siitä, että monialaisessa yhteistyössä ja kehittämisessä (luku 2, Varhaiskasvatuksen järjestäminen, 7 §) on huomioitu yhteistyö myös järjestöjen kanssa.

Ravintoa ja ruokailua (luku 2, Varhaiskasvatuksen järjestäminen, 11 §) käsittävään pykälään esitetään lisättäväksi se, että huomioitaisiin vastuullisuuteen ohjaava ruokakasvatus osana ruokailua. Varhaiskasvatuksessa ruokailu on paljon muutakin kuin ravintoa. Ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan edistämisen tulisi läpäistä kaikkea toimintaa varhaiskasvatuksessa. Ekologisuuden huomioiminen ja vastuullisuus ravinnossa ja ruokailussa on osa sitä.

 

 

 

Uusi LYKE-toimintakeskus: Ilveksen luontokoulu Janakkalassa

Uusi LYKE-toimintakeskus: Ilveksen luontokoulu Janakkalassa

Ilveksen luontokoulu aloitti toimintansa Janakkalassa ja se sai LYKE-toimintakeskus sertifikaatin syksyllä 2023. Kiertävä luontokoulu tarjoaa jokaiselle kunnan 1.-6. luokkalaiselle mahdollisuuden päästä ulos oppimaan. Luontokouluohjelmat ovat OPS:n mukaisia,...

lue lisää
Linnut viestintuojina: Tunnelmia Hangon koulutusretkeltä

Linnut viestintuojina: Tunnelmia Hangon koulutusretkeltä

Luontotoimittaja Minna Pyykkö hyppäsi mukaan opettajien retkeilylle Hangon lintuasemalle. Kuuntele retken tunnelmat Yle Areenasta!  Linnut viestintuojina -hankkeessa järjestettiin maksuton koulutusretki Hangon lintuasemalle opettajille ja kasvattajille. Koulutuksen...

lue lisää
Kasviosta kansalaistiedettä – iNaturalist opetuskäytössä

Kasviosta kansalaistiedettä – iNaturalist opetuskäytössä

"Kasviosta kansalaistiedettä" -hankkessa yhdistettiin toiminnallinen luonnossa oppimisen kansalaishavainnointiin ja avoimeen ympäristötietoon. Avointa tietoa käyttämällä sekä tuottamalla innostetaan ihmisiä kiinnostumaan omasta ympäristöstään, vaikutetaan biosfääriä...

lue lisää

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.