Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry
Den nya läroplanen för den grundläggande utbildningen hänvisar i allt högre grad till mångsidiga inlärningsmiljöer och arbetssätt samt till samarbete med aktörer utanför skolan. LYKE-nätverket bad Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ att lista sådant som bör beaktas när en klass undervisas utanför skolan så att det är tryggt att bege sig ut.

Undervisning utanför skolan (250.0 KiB)

Samma text finns även på denna webbplats.

Undervisning utanför skolan

Den nya läroplanen för den grundläggande utbildningen hänvisar i allt högre grad till mångsidiga inlärningsmiljöer och arbetssätt samt till samarbete med aktörer utanför skolan.
Sammandrag av omnämnanden som gäller den riksomfattande läroplanen för den grundläggande utbildningen som trädde i kraft 2016. (Endast på finska.)

Avgiftsfria ställen är bland annat parker och skogar som lämpar sig bra även för enskilda lektioner. Många kommuner låter också skolorna använda kollektivtrafiken och möjliggör avgiftsfria besök på museer eller andra ställen. Även många andra aktörer erbjuder möjligheter till inlärning utanför klassrummet. Till exempel natur- och miljöskolor, ungdomscentraler, lägerskolor, naturcenter, bibliotek, teatrar och musiksalar samarbetar gärna med skolorna. De har färdiga undervisningshelheter som planerats för skolorna. Bland utbudet kan läraren välja den helhet som passar in i läroplanen.

Till exempel Finlands natur- och miljöskolförbund certifierar tjänsteleverantörer som hör till LYKE-nätverket. Utgångspunkten för verksamheten är de riksomfattande läroplanerna. Se menyn ovan och läs mer!

Utbildningsanordnaren utarbetar anvisningar

Utbildningsanordnaren har i uppgift att utarbeta anvisningar för skolorna och ett koncept för hur undervisning utanför skolan ska genomföras samt göra personalen förtrogen med anvisningarna. Denna minneslista har utarbetats av Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ och Stödnätverket för miljö- och naturfostran LYKE för att underlätta anordnandet av undervisning utanför klassrummet om sådana anvisningar inte har utarbetats.

Det är lättare att anordna undervisning utanför skolan om skolan har färdiga förpackningar med tillbehör som läraren tar med sig. Förpackningen kan innehålla till exempel första hjälpen-tillbehör, en mobiltelefon, myggmedel, de viktigaste telefonnumren för skolan och området samt denna minneslista.

Kom ihåg följande

Följande gäller all undervisning som sker utanför skolan, oberoende av om det är fråga om en gymnastiklektion på idrottsplanen eller en veckas lägerskola:

 • Undervisning utanför skolan har inkluderats i skolans årsplan. För en enskild lektion räcker det med att det framgår av årsplanen att enskilda lektioner kan hållas utanför skolan. Varje enskild lektion behöver inte antecknas i årsplanen.
 • Säkerställ att försäkringen täcker undervisning som sker utanför skolområdet.
 • Försäkringsbolagets telefonnummer dygnet runt är med så att man vid behov kan fråga råd om hur man ska gå tillväga.

Vanligen är försäkringsskyddet för läraren och eleverna likadant vid undervisning som sker utanför skolan som under en vanlig skoldag. Nivån på försäkringsskyddet varierar dock. Läraren, eleven och vårdnadshavaren måste alltid känna till om en försäkring har tecknats och vad den omfattar.

Fritidsförsäkringarna som ingår i lärarens medlemsavgift till OAJ gäller inte under tjänsteresor som till exempel under en lägerskola och på en klassresa. Vårdnadshavare som deltar i en lägerskola på sin fritid ska själva ordna sitt försäkringsskydd för utfärden.

 • Eleven får läroplansenlig undervisning, handledning och det stöd han eller hon behöver även när undervisningen ordnas utanför skolan.
 • Alla känner till att skolans ordningsregler och straff också gäller när undervisningen ordnas utanför skolan.
 • Platsen där undervisningen ordnas är trygg.

När undervisningen sker utanför skolan väljs platsen så att undervisningen, handledningen och stödet kan genomföras tryggt med beaktande av eleverna, deras beteende och särdrag. Platser med uppenbar fara och platser som är svåra att övervaka ska undvikas.

 • Läraren och rektorn bedömer undervisningsgruppens särdrag och om undervisningen, handledningen och stödet kan genomföras tryggt utanför skolan.

När läraren ansvarar för elevernas säkerhet ska hans eller hennes syn på om undervisningsgruppen kan undervisas utanför skolan respekteras.

 • Deltagarnas allergier och andra begränsningar som är av betydelse när undervisningen sker utanför skolan är kända och de har efter behov meddelats till samarbetspartnerna.

Förfrågningar om allergier och andra begränsningar skickas vid behov skriftligt till föräldrarna. För att få meddela uppgifterna till samarbetspartnerna behövs tillstånd av vårdnadshavaren. Tillstånd kan begäras till exempel för hela läsåret på en gång.
Dataombudsmannen har gett närmare anvisningar om detta. (Endast på finska.)

 • En mobiltelefon är med.

Läraren måste ha arbetsgivarens telefon med sig för att under utfärden vid behov kunna kontakta rektorn, vårdnadshavare eller andra som måste kontaktas.

 • Elevernas och vårdnadshavarnas telefonnummer samt andra nödvändiga kontaktuppgifter är med.

Andra nödvändiga nummer är till exempel telefonnumren till skolan och rektorn, en eventuell samarbetspartner, hälsocentralen och inkvarteringsplatsen om programmet fortsätter följande dag.

 • Första hjälpen-utrustningen är med.
 • Alla deltagare har kläder och utrustning som är lämpliga med tanke på vädret.
  Finlands natur- och miljöskolförbunds anvisningar om hur man ska klä sig (En del även på svenska.)
 • Läraren och rektorn bestämmer om utfärden kräver många lärare, ett skolgångsbiträde, andra vuxna eller specialarrangemang.
 • Undervisning, handledning och stöd utanför skolan planeras väl på förhand, riskerna bedöms och säkerhetsprinciperna för prognostiserade risksituationer överenskoms precis som i den övriga undervisningen.
 • Tillsammans med rektorn bedöms om läraren ska anvisas separat arbetstid för undervisning utanför skolan och hur mycket.

Kom också ihåg följande när det är fråga om en heldagsutfärd

 • Undervisning, handledning och stöd utanför skolan planeras tillsammans med eventuella samarbetspartner, riskerna bedöms, säkerhetsprinciperna för prognostiserade risksituationer överenskoms och eleverna och vårdnadshavarna informeras om alla dessa.

Kontrollera om samarbetspartnern redan har en säkerhetsplan eller andra planer som hjälper dig, till exempel en plan för programmet och arrangemangen. Begär vid behov en kopia av dem. Det är onödigt att göra samma arbete två gånger.

På förhand överenskoms hur man går tillväga om någon till exempel går vilse, blir sjuk eller råkar ut för en olycka, har använt rusmedel, om det sker en stöld, om det uppstår skadeståndsplikt eller om det blir nödvändigt att skicka hem någon under undervisningen. https://www.luontokoulut.fi/wordpress/wp-admin/post.php?post=2986&action=edit
Riksdagens justitieombudsman har gett sitt avgörande angående detta. (Endast på finska.)

Vårdnadshavarna och eleverna måste på förhand informeras om verksamhet som avviker från den normala arbetsordningen.

 • Om man vistas utanför skolan över matrasten får alla matsäck från skolan. Livsmedelshygien iakttas när maten transporteras eller så ordnas lunchen på annat överenskommet sätt.

Kom förutom alla ovannämnda ihåg följande om utfärden pågår till följande dag

 • Det är frivilligt för läraren att ordna undervisning i form av en klassresa eller en lägerskola. Om en klassresa eller en lägerskola pågår utanför normal arbetstid och -plats ska ett tjänstereseförordnande begäras av chefen.

Klassresor och lägerskolor är lärarens arbete och tjänsteresor för vilka läraren kan få dagpenning och övrig ersättning enligt tjänstekollektivavtalet.

 • Ordna ett möte med vårdnadshavarna i god tid för att diskutera detta och vilka arrangemang som krävs.
 • Planera klassresan eller lägerskolan i tid tillsammans med vårdnadshavarna och eventuella andra aktörer.
  OAJ:s anvisning om utfärder och lägerskolor (Endast på finska.)
 • En tidtabell görs upp för klassresan eller lägerskolan och vid behov specificeras skolans och klassens regler.

Anteckna för varje avsnitt programmet, målet och vem som ansvarar för avsnittet, t.ex. guiden på platsen. Det är bra om eleverna och föräldrarna deltar i planeringen av lägerskolan. Läraren har dock ansvaret för att verksamheten följer läroplanen.

 • Det är bra att begära ett undertecknat skriftligt samtycke av eleverna och vårdnadshavarna att eleven kan delta i utfärden eller lägerskolan och att de har gjort sig förtrogna med lägerskolans regler och program. Av programmet måste det till exempel framgå om eleverna har fritid som inte är ledd av läraren. Reglerna bifogas till det undertecknade pappret.
 • En elev kan inte förpliktas att delta i en lägerskola om programmet innehåller avgiftsbelagda avsnitt eller om eleven har ett särskilt förhinder.

Läraren planerar ett alternativt program för elever som inte deltar i klassresan eller lägerskolan så att eleverna kan lära sig samma saker som behandlas på lägerskolan.

Kom alltid ihåg följande oberoende av utfärdens längd

 • Läraren ansvarar för säkerheten. Läraren ansvarar för eleverna och deras säkerhet under hela undervisningen, även på resor och under pauser.

Skolan ansvarar för eleven under hela skoldagen i skolans verksamhet. Skolans verksamhet omfattar all undervisning som ingår i skolans årsplan, resorna till undervisningsställena, rasterna och andra pauser samt skolans klubbar, utfärder och lägerskolor.

Läraren har hela ansvaret för sina elever. Lärarens ansvar kan inte överföras även om verksamheten leds av en utomstående expert.

 • Vårdnadshavarna är välkomna att delta i undervisning som sker utanför skolan, men lärarens ansvar minskar inte fastän vårdnadshavarna är med.

Hur går man tillväga om undervisningen utanför skolan föranleder kostnader?

En elev har rätt till avgiftsfri undervisning. En elev och dennes vårdnadshavare ska ha möjlighet att välja ett avgiftsfritt program som möjliggör inlärning av samma saker och följer läroplanen.

Att beakta när elever skjutsas

 • Det bästa alternativet med tanke på miljön är att använda kollektivtrafiken.
 • Läraren bör inte skjutsa elever med egen bil.

Användningen av egen bil är förknippad med många risker.
Läs mer på OAJ:s webbplats (OAJ:s medlemssidor, kräver inloggning. (Endast på finska.)

 • Om föräldrarna skjutsar elever ska föräldrarna underrättas om vad deras juridiska ställning är i denna situation.

Föräldrar som skjutsar elever är inte anställda av utbildningsanordnaren och ansvarar personligt för en eventuell skadeståndstalan även om försäkringarna täcker de direkta sjukvårdskostnaderna.

 • Skolan ska komma överens med vårdnadshavarna om en säker hemfärd för eleven och om kostnaderna för detta. I sista hand står utbildningsanordnaren för kostnaderna.

Riksdagens justitieombudsman har gett sitt avgörande i ärendet. (Endast på finska.)

Det ska alltid bedömas fall för fall om eleven själv får ta sig till platsen där undervisningen utanför skolan ordnas. Vid bedömningen ska det fästas uppmärksamhet vid elevens färdigheter att röra sig självständigt och om vägen är trygg. Det är viktigt att komma överens med vårdnadshavarna om eleven får röra sig självständigt.

Bilder Emma Luukkala. Västersundom skolas årskurser 3−4 i Vanda naturskola 3.9.2015

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.