Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Stadgar

Finlands natur- och miljöskolförbund rf:s stadgar

 

1 § Namn och hemort

Föreningens namn är Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry på finska, Finlands natur- och miljöskolförbund rf på svenska, The Finnish Association of Nature and Environment Schools på engelska. Föreningens hemort är Tammerfors och verksamhetsområdet är Finland. Föreningen är tvåspråkig (finska och svenska).

2 § Syfte och verksamhetsformer

Finlands natur- och miljöskolförbund rf

Finlands natur- och miljöskolförbund rf är en administrativ aktör med rättshandlingsförmåga vars syfte är att främja natur- och miljöskolors verksamhet och verksamhetsförutsättningar i Finland. Målgruppen för natur- och miljöskolverksamheten är barn och unga och målet är att främja en livsstil som är förenlig med hållbar utveckling, miljöansvarsfullhet och naturkännedom samt att stöda undervisning utomhus och praktisk inlärning.

Finlands natur- och miljöskolförbund
• är natur- och miljöskolornas kontakt till myndigheter och beslutsfattare i syfte att främja natur- och miljöskolverksamheten och miljöfostran
• ger utlåtanden i ärenden som gäller föreningens verksamhetsfält
• tar initiativ och gör framställningar till myndigheter och sammanslutningar
• främjar och idkar forsknings-, informations- och publikationsverksamhet
• skapar och upprätthåller internationella relationer till aktörer och nätverk som ordnar liknande verksamhet
• samordnar och utvecklar LYKE-nätverket
• informerar fostrare och lärare gemensamt om de tjänster som LYKE-nätverket tillhandahåller

Finlands natur- och miljöskolförbunds verkställande organ är styrelsen som bistås i sitt arbete av en avlönad personal. Finlands natur- och miljöskolförbunds styrelse beslutar både om medlemskap i Finlands natur- och miljöskolförbund och om tillhörighet till LYKE-nätverket.

LYKE-nätverket

Nätverket av aktörer som ordnar natur- och miljöskolverksamhet kallas LYKE-nätverket (Stödnätverk för miljö- och naturfostran). Målet för både Finlands natur- och miljöskolförbunds och LYKE:s verksamhet är en hållbar framtid. Alla verksamhetsställen som hör till LYKE-nätverket ordnar regelbundet natur- och miljöskolverksamhet för barn- och ungdomsgrupper, enheter inom småbarnsfostran och/eller skolor.

Med natur- eller miljöskolverksamhet avses programhelheter som grupper inom småbarnsfostran och/eller skolor kan utnyttja. Syftet med programhelheterna är att främja en ekologiskt hållbar framtid. Programhelheternas omfattning är minst en timme, för det mesta flera timmar åt gången. Grupperna kan delta i programhelheterna via offentlig ansökan, bokning eller anmälan, dvs. verksamheten är riktad till ett större område än till exempel en enskild skola. Natur- eller miljöskolverksamheten kan också omfatta kurser för fostrare och lärare samt stöd för skolans arbete som främjar hållbar utveckling. Inlärningsmiljön är naturen eller andra verksamhetsmiljöer som möjliggör praktisk miljöfostran. I verksamheten betonas pedagogiskt kunnande inom miljöfostran samt erfarenhetsbaserad, upplevelsebaserad och/eller undersökande inlärning.

En aktör som vill höra till LYKE-nätverket måste uppfylla certifieringskraven eller sträva efter att uppfylla dem. Certifieringskraven och de övriga förutsättningarna för att höra till nätverket finns på webbplatsen.

Aktörer som vill ansluta sig till LYKE-nätverket ska fylla i en ansökningsblankett. Till LYKE-nätverket kan ansluta sig endast den del av organisationens verksamhet som idkar natur- eller miljöskolverksamhet då organisationens hela verksamhet inte är natur- eller miljöskolverksamhet. Finlands natur- och miljöskolförbunds styrelse bedömer utgående från ansökningsblanketten om aktören kan godkännas som medlem i LYKE-nätverket och om den kan certifieras. En aktör som inte genast kan certifieras kan vara provmedlem i nätverket och således få hjälp med att utvecklas till certifierad aktör.

3 § Medelanskaffning

För att stöda verksamheten har föreningen rätt att skaffa medel i form av medlemsavgifter, årsavgift till nätverket (LYKE-nätverksavgift), insamlingar, lotterier och bidrag, att ta emot donationer och testamenten samt att skaffa och äga lös och fast egendom som behövs för verksamheten. Föreningen kan också idka sådan ekonomisk verksamhet som är förknippad med fullföljandet av föreningens syfte enligt 5 § i föreningslagen.

4 § Medlemskap

Finlands natur- och miljöskolförbunds medlemmar är sammanslutningar eller personer. Bland medlemmarna och deras representanter väljs fullmäktigeledamöter på det sätt som nämns nedan. Fullmäktigeledamöterna utövar beslutanderätt på möten.

Sammanslutningar som medlemmar

För att kunna bli medlem ska en sammanslutning vara ett certifierat verksamhetsställe i LYKE-nätverket och ha rättshandlingsförmåga. Sammanslutningen ansöker om medlemskap med en ansökningsblankett. Utgående från svaren på blanketten beslutar Finlands natur- och miljöskolförbunds styrelse om sammanslutningen godkänns som medlem. Medlemmen betalar den medlemsavgift för sammanslutningar som höstmötet har fastställt och är befriad från LYKE-nätverkets årsavgift. Sammanslutningar som är medlemmar i Lägerskolföreningen är berättigade till sänkt medlemsavgift.

Personmedlemmar

Personmedlemmen ska vara en person som arbetar vid ett certifierat verksamhetsställe som hör till LYKE-nätverket. Den som vill bli medlem fyller i en ansökningsblankett. Utgående från svaren på blanketten beslutar föreningens styrelse om personen godkänns som medlem. Personmedlemmen betalar den avgift för personmedlemmar som höstmötet fastställt. En aktör som betalat LYKE-nätverksavgiften kan välja att till föreningen meddela namnet på en personmedlem som befrias från medlemsavgiften.

Stödmedlemmar

Föreningen kan ha stödmedlemmar som vill främja föreningens mål. Stödmedlemmen kan vara en privatperson, en sammanslutning med rättsförmåga eller en stiftelse. Stödmedlemmarna deltar inte i beslutsfattandet. Personstödmedlemmarna kan dock delta i möten, diskussioner och de är med på informationslistan. Om en ordinarie personmedlem inte längre arbetar vid ett verksamhetsställe som hör till LYKE-nätverket kan personmedlemmen ge sitt samtycke till att han eller hon på styrelsens beslut blir personstödmedlem. Stödmedlemmen betalar årsavgiften för stödmedlemmar som höstmötet fastställt. Pensionärer är befriade från personstödmedlemsavgiften. Även sammanslutningar kan vara stödmedlemmar: en part som vill stöda förbundet finansiellt kan bli stödmedlem. Den som vill bli stödmedlem fyller i en ansökningsblankett eller betalar stödmedlemsavgiften.

Provmedlemmar

Om sammanslutningen har som mål att bli ett certifierat verksamhetsställe i LYKE-nätverket men ännu inte har certifierats, kan sammanslutningen bli provmedlem i Finlands natur- och miljöskolförbund. Provmedlemmarna har inte rätt att delta i beslutsfattandet. Provmedlemmarnas representanter kan dock delta i möten, diskussioner och de är med på informationslistan. Provmedlemmen betalar den LYKE-nätverksavgift som höstmötet fastställt. Anställda vid ett verksamhetsställe kan välja att bli stödmedlemmar i förbundet genom att betala den årsavgift för stödmedlemmar som höstmötet fastställt.

5 § Beslutanderätt

Beslutanderätten i styrelsen tillkommer föreningens fullmäktigeledamöter. Personmedlemmarna och representanterna för sammanslutningar som är medlemmar väljer på valmötet bland sig en fullmäktigeledamot för varje valkrets. En valkrets utgörs av ett verksamhetsställe som hör till LYKE-nätverket och som betalat medlemsavgiften eller LYKE-nätverksavgiften samt de anställda. Styrelsen bekräftar antalet verksamhetsställen och således även antalet valkretsar och fullmäktigeledamöter för följande år före valmötet. Fullmäktigeledamöterna väljs på valmötet som ska ordnas årligen i oktober–december. Varje fullmäktigeledamot har en personlig suppleant. Fullmäktigeledamöternas mandatperiod är ett kalenderår. Fullmäktigeledamöterna fattar besluten på vår- och höstmötet och kan kräva att extra möten hålls i enlighet med 21 § i föreningslagen.

6 § Utträde och uteslutning av medlem ur föreningen

En medlem kan utträda ur föreningen genom att skriftligen meddela detta till styrelsen eller dess ordförande eller genom att på fullmäktigeledamöternas möte meddela sitt utträde för anteckning i protokollet. En medlem som inte har betalat medlemsavgiften inom tre månader efter förfallodagen anses ha utträtt ur föreningen. Styrelsen kan utesluta en medlem med tre fjärdedels (¾) majoritet av rösterna om medlemmen inte uppfyller de grunder för medlemskapet som nämns i dessa stadgar eller på grunder som nämns i 14 § i föreningslagen.

7 § Föreningens styrelse

Föreningens styrelse består av en ordförande och fyra till åtta övriga medlemmar. Höstmötet väljer ordförande och de övriga styrelseledamöterna för två år i taget så att hälften av ledamöterna står i tur att avgå årligen eller vid behov genom lottdragning. Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden samt hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Om styrelsen så beslutar kan man delta i styrelsens möten även per post eller med hjälp av en datakommunikationsförbindelse eller ett annat tekniskt hjälpmedel under mötets gång eller före mötet. Ledamöterna har personliga suppleanter. Styrelsen väljer vice ordförande inom sig. Styrelsen väljer sekreterare, informationssekreterare och kassör antingen inom eller utanför styrelsen. Om medlen tillåter kan föreningen anställa en verksamhetsledare och andra arbetstagare.

Styrelsen kan tillsätta sektioner och till dessa kalla personer som inte behöver vara ledamöter i styrelsen.

8 § Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av ordföranden, vice ordföranden eller verksamhetsledaren. Styrelsen kan förordna en funktionär att teckna föreningens namn.

9 § Föreningens räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod och verksamhetsår är ett kalenderår.
Räkenskaperna ska överlämnas till revisorn eller verksamhetsgranskaren senast en månad före vårmötet. Revisorn eller verksamhetsgranskaren ska återställa dem till styrelsen senast två veckor före vårmötet.

10 § Fullmäktigmöte

Fullmäktigeledamöterna kallas till fullmäktigmöte minst två veckor före mötet per e-post, vid behov per brev. Om styrelsen eller fullmäktigmötet så beslutar kan man delta i fullmäktigmötet även per post eller med hjälp av en datakommunikationsförbindelse eller ett annat tekniskt hjälpmedel under mötets gång eller före mötet.

Fullmäktigeledamöternas vårmöte hålls före utgången av april och höstmötet före utgången av december.

Följande ärenden behandlas på vårmötet:

1. Ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare väljs för mötet.
2. Föregående års verksamhetsberättelse godkänns.
3. Föregående års bokslut och revisorns eller verksamhetsgranskarens utlåtande om bokslutet behandlas. Dessutom fattas beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
4. Övriga ärenden som fullmäktigeledamöterna eller medlemmarna lagt fram för behandling och som ska lämnas in till styrelsen skriftligt eller via e-post minst en vecka före mötet behandlas.

Följande ärenden behandlas på höstmötet:

1. Ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare väljs för mötet.
2. Vartannat år väljs styrelsens ordförande för nästa mandatperiod. Årligen fattas beslut om hur många styrelseledamöter som ska väljas i stället för dem som står i tur att avgå och styrelseledamöter och suppleanter väljs i stället för dem som står i tur att avgå.
3. Storleken på medlemsavgiften och LYKE-nätverksavgiften fastställs.
4. Revisor och revisorssuppleant eller verksamhetsgranskare och suppleant för verksamhetsgranskaren väljs.
5. Verksamhetsplanen fastställs.
6. Budgeten fastställs.
7. Övriga ärenden som fullmäktigeledamöterna eller medlemmarna lagt fram för behandling på höstmötet och som ska lämnas in till styrelsen skriftligt eller via e-post minst en vecka före mötet behandlas.

11 § Extra möte

Vid behov kallar styrelsen fullmäktige till ett extra möte på det sätt som nämns i 10 §, om fullmäktigmötet så beslutar, styrelsen anser detta nödvändigt eller minst en tiondedel (1/10) av de röstberättigade fullmäktigeledamöterna skriftligen begär det av styrelsen.

12 § Ändring av stadgarna

För att vara giltigt ska ett beslut om ändring av dessa stadgar fattas på fullmäktigmötet efter att styrelsen har behandlat ärendet. Beslutet träder i kraft om det fått understöd av minst tre fjärdedelar (¾) av de givna rösterna.

13 § Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses eller läggs ned används föreningens tillgångar för att främja föreningens mål på ett sätt som beslutats på föreningens sista möte. Ett beslut om upplösning av föreningen är giltigt endast i det fall att minst tre fjärdedelar (¾) av de givna rösterna har understött detta på två efter varandra följande möten som hållits med minst två månaders mellanrum.

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.