Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Enkät om antalet kundbesök

Med denna enkät kartläggs antalet kundbesök i LYKE-nätverket dvs. stödnätverket för natur- och miljöfostran.  Vi ställer också några aktuella frågor för att utveckla nätverkets verksamhet. Forststyrelsens verksamhetsställen bör beakta följande: LYKE får uppgifterna om antalet besökare direkt ur Forststyrelsens statistik, men vi önskar att även Forststyrelsens verksamhetsställen besvarar de övriga frågorna på blanketten.

Vi ber att få svaren senast fredagen den 20 januari 2018.

Tips och anvisningar:

• Fyll ENDAST i andelen kunder som deltagit i natur- och miljöfostran (gäller närmast lägerskolverksamhet).

• Läs igenom blanketten innan du svarar så att du har alla nödvändiga uppgifter till hands.

• Om du inte kan fylla i blanketten på en gång kan du skicka en delvis ifylld blankett (skicka-knappen finns i slutet av blanketten) och fylla i resten av uppgifterna nästa gång.  Verksamhetsstället, e-postadressen och namnet på den som svarar ska skrivas varje gång blanketten skickas.

• Du får ett sammandrag av uppgifterna du skickat till din e-post.

• Om uppgiften är för arbetskrävande fyller du i de uppgifter som du lätt får reda på.

 

1. Svarandes uppgifter

Verksamhetsställets namn på finska

Verksamhetsställets namn på svenska

Svarandes namn

Svarandes e-post

2. Kundbesök 2017

  • Frågor på röd botten är viktigast att fylla i.
  • Ett kundbesök innefattar en enskild kund som har deltagit i programmet en gång, t.ex. om 20 elever har deltagits i programmet 4 gånger så blir antal kundbesök 80.
  • I fråga om grupper, räknas varje enskild grupp separat, t.ex. besök av faddergrupper.
  • Kundbesök innefattar både barn/ unga och vuxna som följer med. Om det är möjligt att åtskilja vuxna kan ni skriva antalet i respektive kolumn.
  • Med “Andra ungdomsgrupper” avses besök av gymnasier, yrkesskolor och andra läroanstalter, scoutgrupper och andra klubbar.
  • Om klassificeringen på någon punkt inte passar ert statistiska system använd punkten “annan klassificering, vad” eller förklara svaret mer i slutet av blanketten på punk “6. Annan information”.
programmets längd,
omfattande 1-3 lektioner à 45 min
programmets längd,
omfattande 4-> lektioner à 45 min
Sammanlagt Antal vuxna
Småbarnsfostran
antal kundbesök
Småbarnsfostran
antal grupper
Åk 1-6 antal kundbesök
Åk 1-6 antal grupper
Åk 7-10 antal kundbesök
Åk 7-10 antal grupper
Annan ungdomsgrupp
antal kundbesök
Annan ungdomsgrupp
antal grupper
Vuxenutbildning
för pedagoger
antal deltagare
Vuxenutbildning
för pedagoger
antal utbildningar
Antal kundbesök
annan klassificering
vad
Antal grupper
annan klassificering
vad
Alla kundbesök sammanlagt
Alla grupper sammanlagt

 

Om svaren ovan innehåller evenemang som har organiserats tillsammans med andra LYKE-aktörer eller andra samarbetspartner, kan ni specificera dem här så att man undviker en dubbel antecking i statistiken:

Antal kundbesök baserar sig på
en exakt statistik
en uppskattning

Antal grupper baserar sig på
en exakt statistik
en uppskattning

Om ni har faddergrupper, hur många enskilda grupper under LÄSÅRET 2017-2018? (en faddergrupp = en grupp som deltar i verksamheten många gånger under samma år)
Hur många gånger deltar en faddergrupp i verksamheten i genomsnitt under LÄSÅRET 2017-2018?

3. Information on skogsundervisning till Finska Forstföreningen

Vi förmedlar information till Finska Forstföreningen angående antal kundbesök som är förknippade till skogen (= programmet förverkligades i skogen eller programmets innehåll anknyter till skogen eller skogsnaturen). Finska Forstföreningen förmedlar informationen vidare till Jord- och skogsbruksministeriets statistiker. Om ni har informerat Finska Forststyrelsen redan i något annat sammanhang, behöver ni inte anmäla antalet här så att kundbesök inte räknas dubbelt.

En uppskattning om antal kundbesök i skogsundervisningen år 2017:

Antalet baserar sig på en exakt statistik
Antalet baserar sig på en uppskattning

4. Övriga uppgifter

Informationen i följande frågor används för att utveckla de tjänster och den verksamhet som Finlands natur- och miljöskolförbund erbjuder nätverket.

Önskemål inför fortbildningsdagarna den 14–16 mars 2018

 

Fortbildningsdagar för LYKE-nätverkets medlemmar ordnas den 14–16 mars 2018 i samband med Seikkailukasvatuspäivät i Vierumäki. Det utbildningsmässiga innehållet utgörs av utbudet under dagarna, men vi ordnar också eget program som gäller utvecklingen av LYKE-nätverket. Vilka teman som gäller nätverkets arbete och tjänster anser du vara viktiga/borde enligt dig diskuteras under dagarna?

Medlemmarnas önskemål och behov – aktivering av nätverket
Nätverkets gemensamma kommunikation (bl.a. i sociala medier)
Identifiering av nätverkets styrkor och utveckling av samarbetet (bl.a. gemensamt material)
Något annat, vad?

Från vår enhet deltar ingen i utbildningen (ange orsak om du vill)
Frivillig motivering om du svarade ”Från vår enhet deltar ingen i utbildningen” (informationen används för att utveckla fortbildningarna).

 

Framtidsutsikter

1) Är förändringar i verksamhetens omfång att vänta 2018?

Vår verksamhet kommer förmodligen att utvidgas

Vår verksamhets omfång kommer förmodligen att vara oförändrad

Vår verksamhet kommer förmodligen att minska

Jag vet inte

 

2) Sker det betydande förändringar i er verksamhet under de närmaste åren?

Vår verksamhet är hotad/drabbas av negativa förändringar

Vår verksamhet står inför positiva förändringar

Jag vet inte

Mer information om förändringarna i er verksamhet:

 

Önskemål och förväntningar på utvecklandet av Finlands natur- och miljöskolförbunds tjänster (se LYKEs tjänster för nätverkets medlemmar):

Välj fyra tjänster som du anser vara de viktigaste:

utbildningar och möten

materialbanken Mappa

påverkansarbete

rådgivning

extern kommunikation på LYKE:s webbplats

innehållet på LYKE-webbplatsen som stöd för det egna arbetet/för att utveckla verksamhetsställets arbete

kommunikation i sociala medier

förvaltning och utveckling av certifierings- och auditeringssystemet

utveckling av samarbetet (t.ex. Naturens dag, Ulos-Ut-Out, Luma-center)

Auditering:

Den följande omgången av referentauditeringarna börjar i februari 2018. Under denna omgång kan auditeringsparet bytas ut. Om ni vill eller behöver ett nytt par kan ni framföra era önskemål här:

Som vårt nya auditeringspar önskar vi:

Uppgifter om synligheten i medier

Har det under 2017 skrivits om ert verksamhetsställe i medier (tidningar, radio osv.) angående arbetet inom natur- och miljöfostran?  I vilka medier i så fall?

Eventuella länkar till informationen

Om du vill kan du skanna och bifoga information även som PDF-bilaga (max. 2 MB)

Vi önskar aktuell information om artiklar och annat så att vi kan skapa större synlighet bl.a. i sociala medier.

Meddela i vilken kanal/på vilken plats det finns information om er i medierna (t.ex. Facebooksida, webbplats).

 

5. Annan information

Annan information i anslutning till ovanstående, eller annan information om er verksamhet som LYKE-nätverket bör känna till:

6. Sändning

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.