Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Asiakasmääräkysely

Tällä kyselyllä kartoitetaan LYKE-verkoston kävijämääriä vuonna 2018. Kysymme lisäksi muutamia ajankohtaisia asioita verkoston toiminnan kehittämiseksi.

Kävijämäärät ovat tärkeitä verkoston edistämiseksi tehtävässä vaikuttamistyössä ja lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) edellyttää niitä liiton toiminta-avustuksesta raportoitaessa. Jokaisen toimipisteen vastaus on siis tärkeä!

Metsähallituksen toimipisteet huomio: saamme kävijämääränne suoraan Metsähallituksen tilastoista, mutta toivomme teidän vastaavan lomakkeen muihin kysymyksiin.

Vastaathan viimeistään 21.1.2019.

Vinkkejä ja ohjeita:

 • Lue lomake läpi ennen vastaamista, jotta voit varata tarvittavat tiedot saataville.
 • Mikäli toimintanne sisältää muutakin kuin luonto- ja ympäristökasvatusta, kirjaa lomakkeelle VAIN luonto- ja ympäristökasvatukseen osallistuneiden asiakkaiden määrät (mm. luonto- tai ympäristökoulupäivät, ympäristökasvatuksen koulutukset kasvattajille, muu vastaava ympäristökasvatustoiminta).
 • Jos et saa täytettyä koko lomaketta kerralla, voit lähettää sen osittain täytettynä ja täyttää loput toisella kerralla. Toimipiste, sähköpostiosoite ja vastaajan nimi kirjoitetaan lomakkeeseen jokaisella lähetyskerralla.
 • Saat lähettämistäsi tiedoista yhteenvedon sähköpostiisi.
 • Mikäli jokin asia on epäselvä, olethan yhteydessä toimistolle: luontokoulut@luontokoulut.fi

*=Pakollinen tieto

1. Vastaajan tiedot

Toimipisteen nimi suomeksi*

Toimipisteen nimi ruotsiksi

Vastaajan nimi*

Vastaajan sähköposti*

2. Asiakaskäynnit 2018

 • Tärkeintä on täyttää punaisella pohjalla merkityt kohdat, sillä ne raportoidaan OKM:lle. HUOM! Jatkossa kysymme OKM:n vaatimuksesta myös toimintaan osallistuneiden sukupuolijakaumaa, jonka tarkastelu on hyödyllistä myös oman toimintanne yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kehittämisen kannalta . Mikäli teillä ei ole käytettävissä jakaumaa vuodelta 2018, voitte esittää arvion. Toivomme, että vuoden 2019 aikana toimipisteissä kehitetään tilastointia siten, että jatkossa jakauma voisi perustua arvion sijasta tilastoon.
 • Asiakaskäynteihin lasketaan jokainen ohjelmaan osallistunut jokaisella kerralla erikseen, esim. jos 20 oppilasta on osallistunut ohjelmaan 4 kertaa, asiakaskäyntejä on 80.
 • Ryhmien määrään lasketaan esimerkiksi jokainen kummiryhmän yksittäinen käynti erikseen.
 • Asiakaskäynteihin lasketaan AINA asiakkaiden kokonaislukumäärä eli sekä lapset ja nuoret että ryhmän mukana olevat aikuiset. Mikäli olette tilastoineet erikseen aikuisten määrän, ilmoittakaa se sarakkeessa ”aikuisten määrä edellisestä”.
 • Muilla nuorisoryhmillä tarkoitetaan esim. lukioiden, ammattikoulujen ja muiden oppilaitosten, partioryhmien tai muiden harrastusryhmien vierailuja.
 • Jos luokittelu ei sovi tilastointijärjestelmäänne joltain osin, käytä kohtaa "muu luokittelu, mikä" tai selvitä asiaa lomakkeen lopussa "5. Muuta viestittävää" kohdassa.

*Punaiset kentät pakollisia!

ohjelman kesto vähintään 1 mutta alle 4 oppituntia a 45 minohjelman kesto vähintään 4 oppituntia a 45 minYhteensäAikuisten määrä edellisestä
Varhaiskasvatus asiakaskäyntejä
Varhaiskasvatus ryhmien määrä
Esiopetus ja alakoulu 0.-6. lk asiakaskäyntejä
Esiopetus ja alakoulu 0.-6. lk ryhmien määrä
Yläkoulu 7.-10 lk asiakaskäyntejä
Yläkoulu 7.-10 lk ryhmien määrä
Muu nuorisoryhmä asiakaskäyntejä
Muu nuorisoryhmä ryhmien määrä
Aikuiskoulutus kasvattajille koulutukseen osallistuneet
Aikuiskoulutus kasvattajille koulutusten määrä
Asiakaskäyntejä muu luokittelu mikä
Ryhmien määrä muu luokittelu mikä
Kaikki asiakaskäynnit yhteensä*
Kaikkien ryhmien määrä yhteensä*

Toimintaan osallistuneiden sukupuolijakauma (Tyttöjen, poikien ja muunsukupuolisten lukumäärät kohdasta ”kaikki asiakaskäynnit yhteensä”)

tyttöjä/naisia*
poikia/miehiä*
muunsukupuolisia*

Jos asiakaskäynteihin sisältyy muiden LYKE-toimijoiden tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa yhdessä toteutettuja tapahtumia tms., voit eritellä niitä tässä, jotta vältetään kaksinkertainen kirjaus tilastoihin:

Asiakaskäyntien määrä perustuu*
tarkkaan tilastoon
arvioon

Ryhmien määrä perustuu*
tarkkaan tilastoon
arvioon

Tyttöjen, poikien ja muunsukupuolisten määrät perustuvat*
tarkkaan tilastoon
arvioon
Tietoa ei voi kerätä tai arvioida

Jos teillä on kummiryhmiä, kuinka monta eri ryhmää LUKUVUODEN 2018-2019 aikana? (Kummiryhmä= ryhmä joka osallistuu toimintaan monta kertaa saman vuoden aikana)

Kuinka monta kertaa yksi kummiryhmä keskimäärin osallistuu LUKUVUODEN 2017-2018 aikana toimintaan?

3. Tiedot metsäopetuksesta Suomen Metsäyhdistykselle

Välitämme Suomen Metsäyhdistykselle tietoa toteutuneista metsään liittyvistä asiakaskäynneistä (=ohjelma toteutettiin metsässä tai ohjelman sisältö liittyy metsään tai metsäluontoon), josta puolestaan luvut menevät maa- ja metsätalousministeriön tilastoon. Jos olet ilmoittanut tiedon muuta kautta Suomen Metsäyhdistykselle, älä ilmoita lukua, jottei käyntejä lasketa kahteen kertaan.

Arvio asiakaskäynneistä metsäopetuksessa 2018:

Määrä perustuu tarkkaan tilastoonMäärä perustuu arvioon

4. Muita tietoja

Seuraavien kysymysten tietoja käytetään liiton verkostolle tarjoamien palveluiden ja toiminnan kehittämiseen.

4.1 Tulevaisuuden näkymät

Onko toimintanne laajuuteen odotettavissa muutoksia vuonna 2019?

Toimintamme todennäköisesti laajenee
Toimintamme laajuus todennäköisesti pysyy ennallaan
Toimintamme tulee todennäköisesti supistumaan
En osaa sanoa

Kohdistuuko toimintaanne merkittäviä muutoksia lähivuosina?

Toimintaamme kohdistuu uhkia/negatiivisia muutoksia
Toimintaamme kohdistuu positiivisia muutoksia
En osaa sanoa

Lisätietoja toimintaanne kohdistuvista muutoksista

4.2 Liiton strategiatyö

Suomen luonto ja ympäristökoulujen liitolle laaditaan vuoden 2019 aikana toimintastrategia, jossa määritellään toiminnan tavoitteet pidemmälle aikavälille eli seuraaville kolmelle vuodelle 2020-2022. Seuraavilla kysymyksillä kerätään verkoston näkemyksiä strategiatyön pohjaksi.

TOIMINNAN PAINOPISTEET
Miten toivoisit liiton toimintaa painotettavan strategiakauden 2020-22 aikana? Arvioi seuraavien liiton toimintamuotojen tärkeyttä asteikolla 0-4
0= ei lainkaan tärkeä
1=jossain määrin tärkeä
2= tärkeä
3= erittäin tärkeä
4= en osaa sanoa

LYKE-koulutustapaamiset 2 kertaa vuodessa
Verkostolle tarjottava neuvonta ja tuki
Verkoston sisäinen viestintä (sähköpostilista, tiedotuskirje, suljettu FB-ryhmä, WhatsApp-ryhmä)
Yhteinen ulkoinen viestintä (mm. sosiaalinen media, nettisivut, mediatiedotteet)
Vaikuttamistyö
Sertifiointi- ja auditointijärjestelmä
Sidosryhmäyhteistyö (esim. Ulkoluokkapäivä, Suomen luonnonpäivä, SYKE-yhteistyö)

MAPPA.fi -materiaalipankki
Ulos-Ut-Out -tapahtuma

Muu toimintamuoto, mikä?

Voit tarkentaa ja kommentoida vastauksiasi tähän

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Millaisia pidemmän aikavälin kehittämistarpeita liiton toiminnassa mielestäsi on? Mitkä toiminnan osa-alueet tarvitsevat kehittämistä tulevina vuosina 2020-2022? Arvota kehittämistarpeita asteikolla 0-4

0= ei lainkaan tärkeä
1= jossain määrin tärkeä
2= tärkeä
3= erittäin tärkeä
4= en osaa sanoa

Liiton toimipisteille tarjoamien palvelujen parantaminen 
Verkoston laajentaminen  
Kaikille kasvattajille tarjottavien ympäristökasvatuksen tukipalvelujen (mm. Mappa, Ulos-Ut-Out) kehittäminen  
Vaikuttamistyön kehittäminen  
Yhteisen ulkoisen viestinnän kehittäminen  
Sisäisen viestinnän kehittäminen  
Toimipisteiden välisen yhteistyön kehittäminen  
Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen  
Kansainvälisen yhteistyön kehittäminen  
Laatutyön (sertifioinnin ja auditoinnin) kehittäminen  
Liiton toiminnan arvioinnin kehittäminen  
Luonto- ja ympäristökoulutoiminnan vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen  
Varainhankinnan kehittäminen  

Jokin muu kehittämistarve (voit mainita useita)

Voit tarkentaa ja kommentoida vastauksiasi tähän

Muita terveisiäni strategiatyöhön

4.3 Verkkosivu-uudistus

Liiton verkkosivusto uudistettiin syksyllä 2018 ja ruotsinkielinen sivusto uudistetaan kevään 2019 aikana. Kartoitamme seuraavassa muutamalla kysymyksellä uudistuksen onnistumista, tietoja käytetään sivuston jatkokehittämiseen. Kysymykset koskevat suomenkielisiä sivuja www.luontokoulut.fi

Arvioi seuraavia väittämiä asteikolla 0-4
0=täysin eri mieltä
1= jossain määrin eri mieltä
2=samaa mieltä
3= täysin samaa mieltä
4= en osaa sanoa

Uusi sivusto on selkeä  
Uudelta sivustolta löytyy minulle tarpeellinen tieto  
Sivusto palvelee erilaisia käyttäjäryhmiä  
Ulkoasu kuvaa liiton toimintaa onnistuneesti  

Vapaamuotoinen palaute ja kehittämisehdotukset

4.4 Tiedot näkyvyydestä mediassa

Onko toimipisteestänne ollut juttuja mediassa vuonna 2017 liittyen luonto- ja ympäristökasvatustoimintaan (lehdissä, radiossa tms)? Jos niin missä?

Mahdolliset linkit juttuihin

Voit halutessasi skannata ja liittää juttuja myös pdf-liitteenä (max. 2MB)

Toivomme, että saisimme tiedon jutuista ajantasaisena, jolloin voisimme saada asialle lisänäkyvyyttä mm. someviestinnällä. Kerro tässä kanava/paikka, josta löydämme teidän juttunne mediassa (esim. FB-sivu, nettisivu tms.)

5. Muuta viestittävää

Muuta viestiä asiaan liittyen

6. Lähetys

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.