Asiakasmääräkysely

Tällä kyselyllä kartoitetaan luonto- ja ympäristökasvatuksen tukiverkoston eli LYKE-verkoston kävijämääriä. Kysymme lisäksi muutamaa muuta ajankohtaista asiaa verkoston toiminnan kehittämiseksi. Metsähallituksen toimipisteet huomio: LYKE saa kävijämäärät suoraan Metsähallituksen tilastoista, mutta toivomme myös Metsähallituksen toimipisteiden vastaavan muihin lomakkeen kysymyksiin.

Vastaathan perjantaihin 20.1.2018 mennessä.

Vinkkejä ja ohjeita:

• Kirjatkaa VAIN luonto- ja ympäristökasvatukseen osallistuneiden asiakkaiden osuus (koskee lähinnä leirikoulutoimintaa).

• Lue lomake läpi ennen vastaamista, jotta voitte varata tiedot saataville.

• Jos et saa täytettyä koko lomaketta kerralla, voit lähettää osittain täytetyn (lähetä nappi on lomakkeen lopussa) ja täyttää loput seuraavalla kerralla. Taho, sähköpostiosoite ja vastaajan nimi kirjoitetaan lomakkeeseen jokaisella lähetyskerralla.

• Saat lähettämistäsi tiedoista yhteenvedon sähköpostiisi.

• Jos työmäärä on liian suuri, täyttäkää ne osat, jotka voitte kohtuudella selvittää.

 

1. Vastaajan tiedot

Toimipisteen nimi suomeksi

Toimipisteen nimi ruotsiksi

Vastaajan nimi

Vastaajan sähköposti

2. Asiakaskäynnit 2017

  • Punaisella pohjalla olevat kohdat on tärkeintä täyttää.
  • Asiakaskäynteihin lasketaan jokainen ohjelmaan osallistunut jokaisella kerralla erikseen, esim. jos 20 oppilasta on osallistunut ohjelmaan 4 kertaa, asiakaskäyntejä on 80.
  • Ryhmien määrään lasketaan esimerkiksi jokainen kummiryhmien käynti erikseen.
  • Asiakaskäynteihin lasketaan sekä lapset/ nuoret että mukana olevat aikuiset. Jos pystytte erittelemään aikuiset, ne voi laittaa ko. sarakkeeseen.
  • Muilla nuorisoryhmillä tarkoitetaan esim. lukioiden, ammattikoulujen ja muiden oppilaitosten, partioryhmien tai muiden harrastusryhmien vierailuja.
  • Jos luokittelu ei sovi tilastointijärjestelmäänne joltain osin, käytä kohtaa "muu luokittelu, mikä" tai selvitä asiaa lomakkeen lopussa "6. Muuta viestittävää" -kohdassa.
ohjelman kesto
vähintään 1 mutta alle
4 oppituntia a 45 min
ohjelman kesto
vähintään 4 oppituntia
a 45 min
Yhteensä Aikuisten määrä edellisestä
Varhaiskasvatus
asiakaskäyntejä
Varhaiskasvatus
ryhmien määrä
Alakoulu
1.-6. lk
asiakaskäyntejä
Alakoulu
1.-6. lk
ryhmien määrä
Yläkoulu
7.-10 lk
asiakaskäyntejä
Yläkoulu 7.-10 lk
ryhmien määrä
Muu nuorisoryhmä
asiakaskäyntejä
Muu nuorisoryhmä
ryhmien määrä
Aikuiskoulutus
kasvattajille
koulutukseen osallistuneet
Aikuiskoulutus
kasvattajille
koulutusten määrä
Asiakaskäyntejä
muu luokittelu
mikä
Ryhmien määrä
muu luokittelu
mikä
Kaikki asiakaskäynnit
yhteensä
Kaikkien ryhmien määrä
yhteensä

 

Jos edellä mainittuihin sisältyy muiden LYKE-toimijoiden tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa yhdessä toteutettuja tapahtumia tms., voit eritellä niitä tässä, jotta vältetään kaksinkertainen kirjaus tilastoihin:

Asiakaskäyntien määrä perustuu
tarkkaan tilastoon
arvioon

Ryhmien määrä perustuu
tarkkaan tilastoon
arvioon

Jos teillä on kummiryhmiä, kuinka monta eri ryhmää LUKUVUODEN 2017-2018 aikana? (Kummiryhmä= ryhmä joka osallistuu toimintaan monta kertaa saman vuoden aikana)
Kuinka monta kertaa yksi kummiryhmä keskimäärin osallistuu LUKUVUODEN 2017-2018 aikana toimintaan?

3. Tiedot metsäopetuksesta Suomen Metsäyhdistykselle

Välitämme Suomen Metsäyhdistykselle tietoa toteutuneista metsään liittyvistä asiakaskäynneistä (=ohjelma toteutettiin metsässä tai ohjelman sisältö liittyy metsään tai metsäluontoon), josta puolestaan luvut menevät maa- ja metsätalousministeriön tilastoon. Jos olet ilmoittanut tiedon muuta kautta Suomen Metsäyhdistykselle, älä ilmoita lukua, jottei käyntejä lasketa kahteen kertaan.

Arvio asiakaskäynneistä metsäopetuksessa 2017:

Määrä perustuu tarkkaan tilastoon

Määrä perustuu arvioon

4. Muita tietoja

Seuraavien kysymysten tietoja käytetään liiton verkostolle tarjoamien palveluiden ja toiminnan kehittämiseen.

Toiveet koulutustapaamiselle 14.-16.3.2018

LYKE-verkostolaisille järjestetään koulutustapaaminen 14.-16.3.2018 Seikkailukasvatuspäivien yhteydessä Vierumäellä. Tapaamisen koulutuksellinen sisältö tulee Seikkailukasvatuspäivien tarjonnasta, mutta lisäksi järjestämme LYKE-verkoston kehittämiseen liittyvää omaa ohjelmaa. Mitä verkoston toimintaan ja sen palveluihin liittyviä aiheita teidän mielestänne olisi tärkeää / ajankohtaista työstää?
Jäsenten toiveet ja tarpeet – verkoston aktivoiminen
Verkoston yhteinen viestintä (mm. somessa)
Verkoston vahvuuksien tunnistaminen ja yhteistyön kehittäminen (mm. yhteinen materiaali)

Joku muu aihe
Meiltä ei tule osallistujia koulutukseen (halutessasi perustele)

Jos vastasit "Joku muu aihe", mikä?

Vapaaehtoinen perustelu, jos vastasit " meiltä ei tule osallistujia koulutukseen" (tietoa käytetään koulutustapaamisten kehittämiseen):

Tulevaisuuden näkymät

Onko toimintanne laajuuteen odotettavissa muutoksia vuonna 2018?

Toimintamme todennäköisesti laajenee
Toimintamme laajuus todennäköisesti pysyy ennallaan
Toimintamme tulee todennäköisesti supistumaan
En osaa sanoa

Kohdistuuko toimintaanne merkittäviä muutoksia lähivuosina?

Toimintaamme kohdistuu uhkia/negatiivisia muutoksia
Toimintaamme kohdistuu positiivisia muutoksia
En osaa sanoa

Lisätietoja toimintaanne kohdistuvista muutoksista

Toiveet ja odotukset Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton verkostolle tarjoamien palveluiden kehittämiseksi (ks. LYKEn palvelut verkoston jäsenille)

Valitse seuraavista neljä mielestäsi tärkeintä palvelua:

Koulutukset ja tapaamiset
Mappa materiaalipankki
Vaikuttamistyö
Neuvonta
Ulkoinen viestintä LYKEn verkkosivuilla
LYKE-verkkosivujen sisältö oman työni tueksi / toimipisteeni toiminnan kehittämiseen
Viestintä sosiaalisessa mediassa
Sertifiointi- ja auditointijärjestelmän ylläpito ja kehittäminen
Yhteistyön kehittäminen (esim. Luonnonpäivät, Ulos-Ut-Out!, Luma-keskukset)
Muu palvelu, mikä?

Auditointi

Vertaisauditointien seuraava kierros käynnistyy helmikuussa 2018. Seuraavalla kierroksella on mahdollista vaihtaa auditointiparia. Mikäli haluatte/tarvitsette uuden parin, voitte esittää toiveenne tässä:

Toiveemme uudeksi auditointipariksi:

Tiedot näkyvyydestä mediassa

Onko toimipisteestänne ollut juttuja mediassa vuonna 2017 liittyen luonto- ja ympäristökasvatustoimintaan (lehdissä, radiossa tms)? Jos niin missä?

Mahdolliset linkit juttuihin

Voit halutessasi skannata ja liittää juttuja myös pdf-liitteenä (max. 2MB)

Toivomme, että saisimme tiedon jutuista ajantasaisena, jolloin voisimme saada asialle lisänäkyvyyttä mm. someviestinnällä.

Kerro tässä kanava/paikka, josta löydämme teidän juttunne mediassa (esim. FB-sivu, nettisivu tms.)

5. Muuta viestittävää

Muuta viestiä asiaan liittyen

6. Lähetys