Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Lomakkeen lähettämisessä on ilmennyt satunnaisia ongelmia (useimmat lähetykset tulevat kyllä perille). Mikäli et saa lähetettyä tietoja alla olevalla lomakkeella, siirry varajärjestelmään. Se on hieman eri muotoinen ja toteutettu Google Formsilla, mutta kerää samat tiedot kuin alla oleva kysely. 

Ratkaisua järjestelmän vakauttamiseksi etsitään – Kiitos kärsivällisyydestä ja vaivannäöstä!

Tällä kyselyllä kartoitetaan LYKE-verkoston asiakaskäyntien määriä vuonna 2019. Kysymme lisäksi muutamia ajankohtaisia asioita verkoston toiminnan kehittämiseksi.

Asiakaskäyntien määrät ovat tärkeitä verkoston edistämiseksi tehtävässä vaikuttamistyössä ja lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) edellyttää niitä liiton toiminta-avustuksesta raportoitaessa. Jokaisen toimipisteen vastaus on siis tärkeä!

Metsähallituksen toimipisteet huomio: saamme asiakaskäyntienne määrät suoraan Metsähallituksen tilastoista, mutta toivomme teidän vastaavan lomakkeen muihin kysymyksiin.

Vastaathan viimeistään 20.1.2020.

Vinkkejä ja ohjeita:

 • Lue lomake läpi ennen vastaamista, jotta voit varata tarvittavat tiedot saataville.
 • Mikäli toimintanne sisältää muutakin kuin luonto- ja ympäristökasvatusta, kirjaa lomakkeelle VAIN luonto- ja ympäristökasvatukseen osallistuneiden asiakkaiden määrät (mm. luonto- tai ympäristökoulupäivät, ympäristökasvatuksen koulutukset kasvattajille, muu vastaava ympäristökasvatustoiminta).
 • Jos et saa täytettyä koko lomaketta kerralla, voit lähettää sen osittain täytettynä ja täyttää loput toisella kerralla. Toimipiste, sähköpostiosoite ja vastaajan nimi kirjoitetaan lomakkeeseen jokaisella lähetyskerralla.
 • Saat lähettämistäsi tiedoista yhteenvedon sähköpostiisi.
 • Mikäli jokin asia on epäselvä, olethan yhteydessä toimistolle: luontokoulut@luontokoulut.fi

*=Pakollinen tieto

1. Vastaajan tiedot

Toimipisteen nimi suomeksi*

Toimipisteen nimi ruotsiksi

Vastaajan nimi*

Vastaajan sähköposti*

2. Asiakaskäynnit 2019

 • Tärkeintä on täyttää punaisella pohjalla merkityt kohdat, sillä ne raportoidaan OKM:lle.
 • Asiakaskäynteihin lasketaan jokainen ohjelmaan osallistunut jokaisella kerralla erikseen, esim. jos 20 oppilasta on osallistunut ohjelmaan 4 kertaa, asiakaskäyntejä on 80.
 • Ryhmien määrään lasketaan esimerkiksi jokainen kummiryhmän yksittäinen käynti erikseen.
 • Asiakaskäynteihin lasketaan AINA asiakkaiden kokonaislukumäärä eli sekä lapset ja nuoret että ryhmän mukana olevat aikuiset. Mikäli olette tilastoineet erikseen aikuisten määrän, ilmoittakaa se sarakkeessa ”aikuisten määrä edellisestä”.
 • Muilla nuorisoryhmillä tarkoitetaan esim. lukioiden, ammattikoulujen ja muiden oppilaitosten, partioryhmien tai muiden harrastusryhmien vierailuja.
 • Jos luokittelu ei sovi tilastointijärjestelmäänne joltain osin, käytä kohtaa "muu luokittelu, mikä" tai selvitä asiaa lomakkeen lopussa "5. Muuta viestittävää" kohdassa.

*Punaiset kentät pakollisia!

ohjelman kesto vähintään 1 mutta alle 4 oppituntia a 45 min ohjelman kesto vähintään 4 oppituntia a 45 min Yhteensä Aikuisten määrä edellisestä
Varhaiskasvatus asiakaskäyntejä
Varhaiskasvatus ryhmien määrä
Esiopetus ja alakoulu 0.-6. lk asiakaskäyntejä
Esiopetus ja alakoulu 0.-6. lk ryhmien määrä
Yläkoulu 7.-10 lk asiakaskäyntejä
Yläkoulu 7.-10 lk ryhmien määrä
Muu nuorisoryhmä asiakaskäyntejä
Muu nuorisoryhmä ryhmien määrä
Aikuiskoulutus kasvattajille koulutukseen osallistuneet
Aikuiskoulutus kasvattajille koulutusten määrä
Asiakaskäyntejä muu luokittelu mikä
Ryhmien määrä muu luokittelu mikä
Kaikki asiakaskäynnit yhteensä*
Kaikkien ryhmien määrä yhteensä*

Jos asiakaskäynteihin sisältyy muiden LYKE-toimijoiden tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa yhdessä toteutettuja tapahtumia tms., voit eritellä niitä tässä, jotta vältetään kaksinkertainen kirjaus tilastoihin:

Asiakaskäyntien määrä perustuu*
tarkkaan tilastoon
arvioon

Ryhmien määrä perustuu*
tarkkaan tilastoon
arvioon

Jos teillä on kummiryhmiä, kuinka monta eri ryhmää LUKUVUODEN 2018-2019 aikana? (Kummiryhmä= ryhmä joka osallistuu toimintaan monta kertaa saman vuoden aikana)

Kuinka monta kertaa yksi kummiryhmä keskimäärin osallistuu LUKUVUODEN 2018-2019 aikana toimintaan?

3. Tiedot metsäopetuksesta Suomen Metsäyhdistykselle

Välitämme Suomen Metsäyhdistykselle tietoa toteutuneista metsään liittyvistä asiakaskäynneistä (=ohjelma toteutettiin metsässä tai ohjelman sisältö liittyy metsään tai metsäluontoon), josta puolestaan luvut menevät maa- ja metsätalousministeriön tilastoon. Jos olet ilmoittanut tiedon muuta kautta Suomen Metsäyhdistykselle, älä ilmoita lukua, jottei käyntejä lasketa kahteen kertaan.

Arvio asiakaskäynneistä metsäopetuksessa 2019:

Määrä perustuu tarkkaan tilastoonMäärä perustuu arvioon

Toimintaan osallistuneiden sukupuolijakauma on poistettu asiakasmäärätaulukosta, sillä OKM ei enää edellytä jakauman ilmoittamista. Asiaan kannattaa kuitenkin kiinnittää huomioita toimipisteissä palveluiden tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden kehittämisen yhteydessä.

4. Muita tietoja

Seuraavien kysymysten tietoja käytetään liiton verkostolle tarjoamien palveluiden ja toiminnan kehittämiseen.

4.1 Tulevaisuuden näkymät

Onko toimintanne laajuuteen odotettavissa muutoksia vuonna 2020?

Toimintamme todennäköisesti laajenee
Toimintamme laajuus todennäköisesti pysyy ennallaan
Toimintamme tulee todennäköisesti supistumaan
En osaa sanoa

Kohdistuuko toimintaanne merkittäviä muutoksia lähivuosina?

Toimintaamme kohdistuu uhkia/negatiivisia muutoksia
Toimintaamme kohdistuu positiivisia muutoksia
En osaa sanoa

Lisätietoja toimintaanne kohdistuvista muutoksista

4.2 . Luonto- ja ympäristökoulutoiminnan vaikuttavuuden arviointi

Liiton v. 2020 toiminnan yksi painopiste on luonto- ja ympäristökoulutoiminnan vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen. Kysymme sitä varten muutamia taustatietoja.

Toimipisteemme toteuttaman luonto- tai ympäristökoulutoiminnan vaikuttavuutta on mitattu/arvioitu

kyllä
ei
en osaa sanoa

Olemme kiinnostuneita kehittämään vaikuttavuuden arviointia toimipisteessämme

kyllä
ei
en osaa sanoa

Haluamme tehdä vaikuttavuuden arvioinnin kehittämisessä yhteistyötä liiton ja muiden LYKE-toimijoiden kanssa

kyllä
ei
en osaa sanoa

Vastaa seuraavaan kysymykseen, jos teillä on jo tehty vaikuttavuuden arviointia:

Vaikuttavuutta on arvioitu

Toimipisteen omasta toimesta

Ulkopuolisen tutkijan (esim. opinnäytetyön tekijän) toimesta

Olemme tehneet yhteistyötä vaikuttavuuden arvioinnissa/mittaamisessa seuraavien tahojen (esim. yliopisto, amk, oppilaitos) kanssa

4.3. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu

Suomen luonto ja ympäristökoulujen liitolle laaditaan vuoden 2020 aikana tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma*, jonka tavoitteena toimia tukena myös toimipisteiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä.

*”Yhdenvertaisuussuunnitelma on organisaation tekemä suunnitelma siitä, kuinka se työnantajana ja omassa toiminnassaan edistää yhdenvertaissuutta ja ehkäisee sekä puuttuu syrjintään.”

Seuraavilla kysymyksillä kerätään tietoa ja verkoston näkemyksiä suunnitelmatyön pohjaksi.

A. Nykytila: Onko toimisteellänne

tasa-arvosuunnitelma

yhdenvertaisuussuunnitelma

molemmat

ei kumpaakaan

Työstämme suunnitelmia parhaillaan

En osaa sanoa

B. Toivotteko liitolta tukea tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön?

kyllä
ei
en osaa sanoa

Jos, niin millaista tukea toivoisitte liiton suunnalta (voit valita useita):

yhteistä runkoa tai evästyksiä, joiden pohjalta voisi työstää toimipisteelle oman suunnitelman tai kehittää olemassa olevaa suunnitelmaa

yhteistä suunnittelua, esim. työpaja, jossa työstetään toimipisteille suunnitelmia

henkilökunnan koulutusta

tietoa hyvistä käytännöistä

arviointityökaluja nykytilanteen kartoittamiseksi

työkaluja suunnitelman seurannan toteuttamiseen

jotakin muuta, mitä?

D. Mitkä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät teemat koette erityisen tärkeiksi tai ajankohtaisiksi oman toimipisteenne toiminnassa. Arvota teemoja asteikolla 0-4

0= ei lainkaan tärkeä
1= jossain määrin tärkeä
2= tärkeä
3= erittäin tärkeä
4= en osaa sanoa

TYÖYHTEISÖ VS. PALVELUT:

-tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työyhteisössä

-tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toimipisteen tarjoamissa palveluissa ja muussa toiminnassa (esim. viestinnässä)

 

TEEMAT:

-yleisesti syrjinnän tunnistaminen ja siihen puuttuminen

-sukupuolten tasa-arvo

-kielivähemmistöjen yhdenvertaisuus

-etnisten vähemmistöjen yhdenvertaisuus

-seksuaalivähemmistöjen yhdenvertaisuus

-esteettömyys ja saavutettavuus

-osallisuuden lisääminen

-positiivinen erityiskohtelu*

-jokin muu, mikä/mitkä?

*Positiivinen erityiskohtelu tarkoittaa tietyn syrjinnälle alttiin ryhmän asemaa ja olosuhteita parantavia erityistoimenpiteitä, jotka tähtäävät tosiasiallisen yhdenvertaisuuden turvaamiseen eivätkä muodostu toisia syrjiviksi.

E. Muita terveisiäni tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitteluun

4.4 Tiedot näkyvyydestä mediassa

Onko toimipisteestänne ollut juttuja mediassa vuonna 2019 liittyen luonto- ja ympäristökasvatustoimintaan (lehdissä, radiossa tms)? Jos niin missä?

Mahdolliset linkit juttuihin

Voit halutessasi skannata ja liittää juttuja myös pdf-liitteenä (max. 2MB)

Toivomme, että saisimme tiedon jutuista ajantasaisena, jolloin voisimme saada asialle lisänäkyvyyttä mm. someviestinnällä. Käytäthän some-viestinnässä aihetunnisteita #lykeverkosto ja/tai #haemappasta! 

5. Muuta viestittävää

Muuta viestiä asiaan liittyen

6. Lähetys

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.