Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Ympäristösuhde ja ympäristö

Käsite ”ympäristösuhde” esiintyy opetussuunnitelmassa kahdessa yhteydessä: laaja-alaiseen osaamiseen liittyvän kulttuurisen osaamisen (L2) sisällöissä (s. 21) ja ympäristöopin tehtäväkuvauksessa sekä 1-2 että 3-6 –luokilla (s. 131, 239). Laajempaa käsitettä ”ympäristö” käytetään monissa eri merkityksissä, ja sanana se esiintyykin opetussuunnitelmassa jopa 957 kertaa, mutta suuri osa maininnoista liittyy oppimisympäristö-käsitteeseen, ja onpa yhden oppiaineen nimikin ympäristöoppi. Tässä on koottu yhteen ympäristö-käsitteen esiintymistä opetussuunnitelmassa niiltä osin, kun sen voi ajatella liittyvän ympäristösuhteeseen ja ympäristön ekologiseen ulottuvuuteen.

Ympäristön arvostaminen on perusopetuksen arvoperustan mukaan osa sivistystä (s. 16) ja perusopetuksen yleisenä tavoitteena on ohjata oppilaita myönteisen ympäristösuhteen rakentamiseen (s. 21). Ympäristön huomioon ottaminen on osa käyttäytymiseen liittyvien tietojen ja taitojen opettamista  (s. 50). Toisaalta identiteetti rakentuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa (s. 155).

Ympäristön havainnointi virikkeenä eri oppiaineissa

Ympäristön havainnointi ja käyttäminen virikkeenä liittyy monen oppiaineen sisältöihin. Ympäristön havainnointia ei välttämättä liitetä ekologisiin ilmiöihin tai luontoympäristöön, mutta kun opetussuunnitelman arvoperustan mukaan ihminen on osa luontoa (s. 16), voidaan ajatella, että luontoympäristö on olennainen osa ympäristöä, jota havainnoidaan. Ympäristön jäsentämisestä, hahmottamisesta, kuvailusta, havainnoinnista ja/ tai ympäristön ilmiöiden hyödyntämisestä, tulkinnasta, ymmärtämisestä ja ympäristölukutaidosta puhutaan monessa paikassa: sekä laaja-alaisen osaamisen ja siellä monilukutaidon (L4) yhteydessä (s. 156, 283) että eri luokka-asteilla oppiainesisällöissä äidinkielessä ja kirjallisuudessa (s. 99, 107), saamen kielessä (s. 112), romanikielessä (s. 114, 115), suomi toisena kielenä –oppiaineessa (s.120), matematiikassa (s. 129, 236), musiikissa (s.141, 142, 263, 422), kuvataiteessa (s. 143, 144, 266, 267, 269, 426, 427), käsitöissä (s. 430) ja liikunnassa (s. 148, 274, 276, 434, 436). Myös historiassa tavoitellaan ympäristönlukutaitoa (s. 258).

Ympäristö osana oppiainesisältöjä

Ympäristöopissa oppilaat nähdään osana ympäristöä, jossa he elävät (s. 130, 239). Alkuopetuksessa tarkastellaan ja jäsennetään oppilaan omaa ympäristöä (s. 131). Sekä alakoulussa että biologiassa yläkoulussa tuodaan edistettävinä asioina esille kiinnostus ympäristön ilmiöitä ja ympäristöopin tiedonaloja kohtaan, ympäristötietoisuus, ympäristövaikuttaminen, ympäristössä kestävällä tavalla toimiminen ja lähiympäristön kehittäminen (s. 131, 240, 380, 383), ympäristön hahmottaminen (s. 132, 244), ymmärtäminen (s. 130, 239)  ja jäsentäminen (s. 132, 245), ympäristön tutkimisen ja siellä toimimisen ja liikkumisen taidot (s. 133, 134, 244). Ympäristö on myös retkien kohde, jossa tutkitaan, havainnoidaan ja arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia (s. 132, 381) ja elinympäristö on oppiaineen keskeinen käsite, jonka ymmärtäminen kuuluu tavoitteisiin (s. 383). Yläkoulussa tavoitteena on hahmottaa myös ympäristön vaikutuksia eliöiden kehitykseen ja oppia arvioimaan ympäristöön liittyviä vastuukysymyksiä (s. 383). Alkuopetuksessa äidinkieltä voidaan integroida draaman avulla myös ympäristöoppiin (s. 105).

Ympäristöopissa maantiedon kannalta tutkitaan omaa lähiympäristöä (s. 131, 132, 239). Yläkoulun maantiedossa käsitellään ihmisen toiminnan vaikutuksia ympäristön tilaan ja pyritään ymmärtämään ympäristönmuutoksia (s. 384, 388). Ohjaaminen ympäristön havainnointiin ja vaalimiseen sekä lähiympäristön ajankohtaisten tapahtumien seuraamiseen kuuluu maantiedon tavoitteisiin (s. 385, 388). Lähiympäristöä käytetään kenttätutkimuksiin (s. 386), tavoitteena on ymmärrys lähiympäristön monimuotoisuuden merkityksestä (s. 388), ja lähiympäristöön pyritään vaikuttamaan (s. 388).

Ympäristöopissa kemian kannalta havainnoidaan erilaisia aineita ympärillämme (s. 131, 239). Sekä yläkoulun fysiikka että kemia nähdään tärkeänä ympäristön hyvinvointia edistävien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä (s. 389, 393). Myös fysiikassa ohjataan oppilaita ottamaan vastuuta ympäristöstään (s. 389, 393). Paikallinen toimintaympäristö ja lähiympäristön tila otetaan huomioon sisältöjen valinnassa (s. 395).

Terveystiedon sisällöissä ja tavoitteissa tuodaan esille ympäristön merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille (s. 399) ja ympäristön terveysriskit (s. 400). Myös kuvataiteen opetuksen sisältöjä haetaan luonnosta ja ympäristöstä (s.144) ja käsityössä myös ympäristöä käytetään suunnittelun lähtökohtana ja hyödynnetään valmistuksessa (s. 147, 271, 431). Liikunnassa taas otetaan huomioon ympäristön tarjoamat mahdollisuudet (s. 435).

Alkuopetuksessa on tavoitteena kehittää ympäristöherkkyyttä (s. 131). Ympäristön arvostaminen tulee esille laaja-alaisen osaamisen yhteydessä yläkoulussa (L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu s. 282). Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksessa korostuvat ympäristöön liittyvät eettiset kysymykset, ympäristön kunnioitus ja arvostus sekä ympäristöön liittyvä vastuu, huolenpito ja valinnat (s. 135. 139, 140, 251, 408, 409, 410, 411, 412). Myös kuvataiteessa mainitaan arvot ympäristön yhteydessä (s. 144, 267, 269, 427, 429) ja yläkoulussa sisältönä on kuvakulttuuri myös elinympäristöön vaikuttamisen kannalta (s. 427). Kotitalouden tavoitteena on, että oppilas osaa toimia kodin arjessa ympäristötietoisesti ympäristöä säästäen (s. 441).

 

SUORAT LAINAUKSET

LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA, 2.2 Perusopetuksen arvoperusta, Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia

 • Sivistys ilmenee tavassa suhtautua itseen, muihin ihmisiin, ympäristöön ja tietoon sekä tavassa ja tahdossa toimia. Sivistynyt ihminen pyrkii toimimaan oikein, itseään, toisia ihmisiä ja ympäristöä arvostaen. (s. 16)

LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET , 3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen, Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

 • Perusopetuksessa oppilaita ohjataan (…) myönteisen ympäristösuhteen rakentamiseen. (s. 21)

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI, Käyttäytyminen arvioinnin kohteena

 • Käyttäytymisen ohjaus sekä käyttäytymiseen liittyvien tietojen ja taitojen opettaminen ovat osa koulun kasvatustehtävää. Oppilaita ohjataan ottamaan huomioon muut ihmiset ja ympäristö sekä noudattamaan yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä. (s. 50)

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

 • Ikäkaudelle sopivien ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla viritetään uteliaisuutta ja kiinnostusta ympäröivän maailman ilmiöitä kohtaan sekä vahvistetaan taitoa jäsentää, nimetä ja kuvailla ympäristöä. (s.99)

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2

13.4.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Draamaa integroidaan kirjallisuuteen ja muihin oppiaineisiin, esimerkiksi musiikkiin, liikuntaan ja ympäristöoppiin. (s. 105)

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1–2

 • Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä (s. 107)
 • Harjoitellaan tiedon etsintää tekemällä havaintoja ympäristöstä (s. 107)

Saamen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2

 • Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä (s. 112)
 • Harjoitellaan tiedon etsintää tekemällä havaintoja ympäristöstä (s. 112)

Romanikieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2

 • Harjoitellaan kuuntelemista, ääntämistä ja suullista ilmaisua nimeämällä ympäristöä, esineitä ja asioita romanikielellä. (s. 114)
 • Harjoitellaan tiedon etsintää tekemällä havaintoja ympäristöstä (s. 115)

SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1–2

 • Tehdään yksinkertaisia eri oppiaineisiin liittyviä tiedonhankintatehtäviä itsenäisesti ja ryhmässä tekemällä havaintoja ympäristöstä (s.120)

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.4 MATEMATIIKKA

 • Kehitetään oppilaiden taitoa hahmottaa kolmiulotteista ympäristöä (s. 129)

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.5 YMPÄRISTÖOPPI

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6,  4.4.5 YMPÄRISTÖOPPI

Oppiaineen tehtävä

 • Ympäristöopissa oppilaat nähdään osana ympäristöä, jossa he elävät. (s. 130, 239)
 • Ympäristöopin opetus tukee oppilaiden ympäristösuhteen rakentumista, maailmankuvan kehittymistä sekä kasvua ihmisenä. Ympäristöopin opetuksen tavoitteena on ohjata oppilaita tuntemaan ja ymmärtämään luontoa ja rakennettua ympäristöä, niiden ilmiöitä, itseään ja muita ihmisiä sekä terveyden ja hyvinvoinnin merkitystä. (s. 131, 239)
 • Maantiedon kannalta keskeistä on tutkia omaa lähiympäristöä sekä ymmärtää erilaisia alueita maapallolla, niillä esiintyviä ilmiöitä ja alueilla asuvien ihmisten elämää. (s. 131, 239)
 • Kemian kannalta keskeistä on havaita erilaisia aineita ympärillämme sekä tutkia, kuvailla ja selittää niiden ominaisuuksia, rakenteita ja niissä tapahtuvia muutoksia. (s. 131, 239)

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.5 YMPÄRISTÖOPPI

 • Vuosiluokilla 1-2 ympäristöopin opetus jäsennetään kokonaisuuksiksi, joissa tarkastellaan oppilaiden omaa ympäristöä sekä oppilaita ja heidän toimintaansa yhteisön jäsenenä. (s. 131)
 • Lisäksi harjoitellaan ympäristön jäsentämistä ja nimeämistä sekä omaan hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä asioita. (s. 131)

Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2

Opetuksen tavoitteet

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia toteuttaa luontaista uteliaisuuttaan ja auttaa oppilasta kokemaan ympäristöopin asiat merkitykselliseksi itselleen (s. 131)

T3 tukea oppilaan ympäristöherkkyyden kehittymistä ja ohjata oppilasta toimimaan kestävällä tavalla lähiympäristössä ja kouluyhteisössä (s. 131)

T6 ohjata oppilasta tekemään havaintoja ja kokeiluja koulussa ja lähiympäristössä eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä esittelemään tuloksiaan eri tavoin

Tiedot ja ymmärrys

T12 ohjata oppilasta jäsentämään ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteiden avulla (s. 132)

T13 ohjata oppilasta ymmärtämään yksinkertaisia kuvia, malleja ja karttoja ympäristön kuvaajina (s. 132)

Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2

S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi: Havainnointia ja luonnossa tutkimisen ja toimimisen taitoja harjoitellaan koulun lähellä erilaisissa luonnonympäristöissä ja rakennetuissa ympäristöissä. Tunnistetaan maastossa yleisimpiä eliölajeja ja niiden elinympäristöjä sekä rakennetun ympäristön kohteita. Havainnoidaan luonnon ominaispiirteitä, ilmiöitä ja ominaisuuksia kaikkina vuodenaikoina. Ympäristöä ja sen ilmiöitä kuten säätä kuvataan ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteiden avulla. Harjoitellaan pihakartan laatimista tutusta ympäristöstä sekä opitaan ymmärtämään kartan idea. (s. 132)

S4 Tutkiminen ja kokeileminen:

 • Sisällöksi valitaan luontoon, rakennettuun ympäristöön, arjen ilmiöihin ja teknologiaan sekä ihmiseen ja ihmisen toimintaan liittyviä ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtäviä. Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. (s. 133)
 • Pienimuotoisia kokeiluja ja tutkimuksia tehdään myös lähiympäristössä sekä kasveja kasvattamalla. (s. 133)

Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 1-2

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita ympäristöopissa ovat

– edistyminen lähiympäristössä tutkimisessa sekä toimimisessa ja liikkumisessa (s. 134)

– edistyminen havaintojen tekemisessä

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.6 USKONTO

 • T7 ohjata oppilaita eettiseen pohdintaan sekä hahmottamaan, mitä tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta (s. 135)

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.7 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

 • T9 ohjata oppilasta kunnioittamaan ja arvostamaan omaa ympäristöään ja luontoa (s. 139)
 • S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus: Tutkitaan oppilaan omaa lähiympäristöä ja tarkastellaan omien valintojen ja toiminnan vaikutusta siihen. (s. 140)

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.8 MUSIIKKI

 • T3 kannustaa oppilasta kokemaan ja hahmottamaan ääniympäristöä, ääntä (…) (s.141)
 • S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa: Musiikillisten tietojen ja taitojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja niin musiikista kuin arjen eri ääniympäristöistä. Pohditaan myös musiikin merkitystä omissa yhteisöissä. (s. 142)

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.9 KUVATAIDE

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6, 14.4.11 KUVATAIDE

Kuvataiteen opetus kehittää kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä. (s. 143, 266, 426)

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.9 KUVATAIDE

 • T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja kuvia tekemällä (s. 144)
 • T10 ohjata oppilasta tunnistamaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä arvoja (s. 144)
 • Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. (s. 144)

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 , 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.10 KÄSITYÖ

 • Suunnittelun lähtökohtana hyödynnetään omia tunteita, tarinoita ja mielikuvitusympäristöä, rakennettua ja luonnonympäristöä (…) (s. 147)
 • Ohjatun suunnittelun ja tekemisen tukena hyödynnetään mielikuvitusta, tarinoita, draamaa, leikkiä, pelejä sekä luonnon- ja rakennettua ympäristöä. (s. 147)

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.11 LIIKUNTA

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6, 14.4.13 LIIKUNTA

 • T2 ohjata oppilasta (…) havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla (s. 148, 274, 276, 434, 436)

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6

 • Identiteetti rakentuu vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja ympäristön kanssa. (s. 155)

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6

Monilukutaito (L4)

 • Oppilaita ohjataan havainnoimaan ja tulkitsemaan ympäristöön ja huomaamaan, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja että tavoitteet vaikuttavat siihen, millaisia keinoja teksteissä käytetään. (s. 156)

14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6, 14.4.4 MATEMATIIKKA

 • Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja siirtosymmetrioita ympäristössä (…) (s. 236)

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6,  4.4.5 YMPÄRISTÖOPPI

Oppiaineen tehtävä

Vuosiluokilla 3-6

 • Ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla syvennetään kiinnostusta ympäristön ilmiöitä kohtaan. (s. 240)

Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Opetuksen tavoitteet

Merkitys, arvot, asenteet

T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen (s. 240)

T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja maailmalle (s. 240)

Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6

Tutkimisen ja toimimisen taidot

Opetuksen tavoite

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa ja rakennetussa ympäristössä, S2-S6

Arvioinnin kohteet ympäristöopissa

Ympäristössä toimiminen ja tutkiminen

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Oppilas osaa toimia, liikkua ja retkeillä luonnossa ja rakennetussa ympäristössä ohjeiden mukaisesti.

Oppilas osaa tehdä tutkimuksia ympäristössä ohjatusti sekä yksin että ryhmän jäsenenä. (s. 244)

Tiedot ja ymmärrys

Opetuksen tavoite

T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa ympäristöä ja koko maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- ja muita geomediataitoja

S3-S6

Arvioinnin kohteet ympäristöopissa

Maantiedon tiedonala:

Maapallon hahmottaminen, kartta- ja muut geomediataidot

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Oppilas osaa tunnistaa eri aluetasot, jäsentää omaa ympäristöään, hahmottaa opiskelemiaan alueita ja koko maapallon karttakuvaa sekä osaa kuvata alueellista monimuotoisuutta maapallolla.

Oppilas osaa käyttää karttoja ja muita geomedialähteitä tiedonhaussa ja esittämisessä. (s. 245)

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6, ORTODOKSINEN USKONTO

 • Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja kestävä tulevaisuus. (s. 251)

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6, 14.4.8 HISTORIA

 • Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden historian tekstien ja ympäristön lukutaitoa (s. 258)

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6, 14.4.10 MUSIIKKI

 • T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun (s. 263)

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6, 14.4.11 KUVATAIDE

 • T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti (…)
 • T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista (s. 267, 269)
 • Oppilas osaa tehdä monipuolisia havaintoja ympäristöstä ja sen kuvista käyttämällä kuvallisia välineitä (s. 269)

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6, 14.4.12 KÄSITYÖ

 • Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä uusien ideoiden kehittämiseksi. (s. 271)

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

 • Oppilaita ohjataan lukemaan ympäristön kulttuurisia viestejä, tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä tunnistamaan siihen liittyviä arvoja. (s. 282)

Monilukutaito (L4)

Opetuksessa vahvistetaan kulttuurista ja katsomuksellista lukutaitoa sekä ympäristölukutaitoa. (s. 283)

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.5 BIOLOGIA, Oppiaineen tehtävä

Biologian opetus kehittää oppilaiden ympäristötietoisuutta ja halua vaalia luonnon monimuotoisuutta. Oppilaat saavat valmiuksia vaikuttaa ja osallistua oman lähiympäristönsä kehittämiseen ja sen säilymiseen elinvoimaisena. (s. 380)

Biologian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön:

 • Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ja arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin. (s. 381)

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta: Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. (s. 381)

Biologian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Biologinen tieto ja ymmärrys

T3 Opetuksen tavoitteet

ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja ymmärtämään erilaisten elinympäristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle

S1-S4, S6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Eliöiden sopeutumisen ja elinympäristöjen monimuotoisuuden hahmottaminen

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Oppilas osaa tehdä havaintoja lajien esiintymisestä ja osaa kuvata lajien sopeutumista eri elinympäristöihin. Oppilas tunnistaa lähiympäristön tyypillisiä eliölajeja ja ymmärtää niiden merkityksen luonnon monimuotoisuudelle.  (s. 383)

T4 Opetuksen tavoitteet

ohjata oppilasta ymmärtämään perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteita

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteiden hahmottaminen

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Oppilas ymmärtää ja osaa kuvata perimän ja ympäristön vaikutusta eliöiden yksilönkehityksessä.

Oppilas osaa kuvata miten elämä ja luonnon monimuotoisuus ovat kehittyneet maapallolla evoluution tuloksena. (s. 383)

Biologian asenne- ja arvotavoitteet

T12 Opetuksen tavoitteet

innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta

S1-S6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Luontosuhteen ja ympäristötietoisuuden merkityksen hahmottaminen

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Oppilaan osaa perustella esimerkkien avulla miten luonnossa toimitaan kestävällä ja luonnon monimuotoisuutta säilyttävällä tavalla. (s. 383)

T13 Opetuksen tavoitteet

ohjata oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja valintoja

S6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Eettisten kysymysten pohdinta

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Oppilas osaa hyödyntää biologian tietoja ja taitoja ihmiseen ja ympäristöön liittyvien vastuukysymysten arvioinnissa ja esittää perusteluja eettisesti kestäville valinnoille. (s. 383)

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.6 MAANTIETO

 • Maantiedon opetuksessa käsitellään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta ja sen yhteyttä ympäristön tilaan sekä luodaan perustaa ymmärtää erilaisia alueellisia näkökulmia ja ristiriitoja maapallolla. Maantieteellisten syy- ja seuraussuhteiden sekä ympäristönmuutosten ymmärtäminen ja analysointi aktivoivat oppilasta toimimaan vastuullisesti omassa arjessa. (s. 384)
 • T9 harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko maailmassa (s. 385)
 • T11 ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja (s. 385)
 • S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt: Tarkastellaan oman kotiseudun erityispiirteitä sekä Suomen maisema-alueita. Tehdään kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä. Osallistutaan oman lähiympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja parantamiseen. Tutkitaan esimerkkien avulla maailman eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia. (s. 386)
 • T9 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Ympäristölukutaito ja ympäristön muutosten arvioiminen. (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa havainnoida lähiympäristön muutoksia, osaa antaa esimerkkejä Suomessa ja muualla maailmassa tapahtuvista ympäristön muutoksista ja osaa nimetä keskeisiä muutoksia aiheuttavia tekijöitä. Oppilas osaa tuoda esille maantieteellisiin ilmiöihin liittyvää ajankohtaista uutisointia ja osaa selittää tapahtumien taustoja. (s. 388)
 • T11 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot. (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas toimii projektissa, jossa yhdessä muiden kanssa vaikutetaan lähiympäristön viihtyisyyden parantamiseen tai ympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseen. Oppilas ymmärtää ja osaa kuvata globaalin vastuun merkitystä omassa toiminnassaan. (s. 388)
 • T13 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Alueellisen identiteetin sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuuden tunnistaminen. (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa luonnehtia omaan alueelliseen identiteettiinsä vaikuttavia tekijöitä sekä osaa kuvata lähiympäristön ja sen monimuotoisuuden merkitystä. (s. 388)

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.7 FYSIIKKA

 • Opetus välittää kuvaa fysiikan merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: fysiikkaa tarvitaan uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Opetus ohjaa oppilaita ottamaan vastuuta ympäristöstään. (s. 389)

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.8 KEMIA

 • Opetus välittää kuvaa kemian merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: kemiaa tarvitaan uusien ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Opetus ohjaa oppilaita ottamaan vastuuta ympäristöstään. (s. 393)
 • S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä: (…) Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen. (s. 395)

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.9 TERVEYSTIETO

 • T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ympäristön, yhteisöjen, kulttuurin ja tieto- ja viestintäteknologian merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille (s. 399)
 • S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy: (…) Terveyden voimavaroista tarkastellaan (…) hyvinvointia tukevia ympäristöjä (…) (s. 400)
 • S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri: (…) Kestävää elämäntapaa tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen. Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit. (s. 400)

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.10 USKONTO

EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO

 • Opetuksen sisällöiksi valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. (s. 408)

ORTODOKSINEN USKONTO

 • Pohditaan omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin vastuuseen liittyviä kysymyksiä. (s. 409)

ISLAM

 • Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä sen merkitystä ihmisille. (s. 410)

JUUTALAINEN USKONTO

 • Syvennytään oppilaiden elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan ja globaaliin vastuuseen sekä ympäristöön liittyviin eettisiin kysymyksiin. (s. 411)

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.11 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

 • T8 ohjata oppilasta huomaamaan eettisiä ulottuvuuksia elämästään ja ympäristöstään sekä kehittämään eettistä ajatteluaan (s. 412)

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.14 MUSIIKKI

 • T5 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun ja havainnointiin (s. 422)

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.15 KUVATAIDE

 • T10 ohjata oppilasta ottamaan kantaa taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin (s. 427)
 • S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan vaikuttamisen kannalta. (s. 427)
 • S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Sisältöjen valinnoilla kehitetään oppilaan tietoisuutta erilaisia ympäristöjä ja medioita koskevista laajemmista kysymyksistä. (…) Opetuksessa käsitellään erilaisten ympäristöjen ja medioiden merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin että globaalin maailman näkökulmista. (s. 427)
 • T10 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Näkemysten esittäminen (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista (s. 429)

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.16 KÄSITYÖ

 • Käsityön opiskelu pohjautuu rakennetun ympäristön ja monimateriaalisen maailman havainnointiin, tutkimiseen ja tiedon soveltamiseen. (s. 430)
 • Arkielämää, luontoa, rakennettua ja esineympäristöä havainnoidaan ja hyödynnetään käsityön suunnittelussa ja valmistuksessa. s. 431

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.17 LIIKUNTA

 • Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. Opetuksessa otetaan huomioon vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä koulun ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet (s. 435)

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.18 KOTITALOUS

 • T13 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Mittaamisen ja laskemisen sekä kierrättämisen soveltaminen omaan toimintaan ja päätöksentekoon (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa huolehtia kodin jätteiden peruslajittelusta ja osaa selittää mittaamisen ja laskemisen sekä ympäristöä säästävän kodin arjen toiminnan yhteydet osana kustannus- ja ympäristötietoista toimintaa. (s. 441)

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.