Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Vastuullisuus

Vastuu-sana johdannaisineen esiintyy opetussuunnitelmassa 267 kertaa. Tähän on poimittu asioita, jotka voidaan ajatella liittyvän vastuuseen ympäristöstä ja kestävästä tulevaisuudesta. Myös huolehtimiseen liittyviä asioita on otettu mukaan.

Opetussuunnitelman arvoperustan mukaan ihmisellä on vastuu teknologian ohjaamisesta suuntaan, joka varmistaa ihmisen ja luonnon tulevaisuuden. Näköalaa avataan myös globaaliin vastuuseen (s. 16). Vastuun ottamisen oppiminen tulevaisuutta rakentavista valinnoista on yksi perusopetuksen tehtävä (s. 18). Oppilaiden kasvua eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen tuetaan. Vastuulisuus nähdään osana sivistystä (s. 19). Oppilaita kannustetaan huolehtimaan itsestä ja toisista sekä lisäämään ympäristönsä hyvinvointia, ja he saavat ohjausta omien oikeuksien ja vastuiden tuntemiseen ja eettiseen käyttöön (L3) (s. 22). Tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta opitaan arvioimaan kestävän kehityksen näkökulmasta ja toimimaan vastuullisina kuluttajina (L5) (s. 23). Oppilaille tarjotaan kokemuksia, jotka auttavat oivaltamaan oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä (L6) (s. 23). Opetussuunnitelman mukaan vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi oppia vain harjoittelemalla, ja kouluyhteisö tarjoaa tähän turvalliset puitteet. Kokemusten kautta oppilaat oppivat vaikuttamista, päätöksentekoa ja vastuullisuutta. Samalla perusopetus luo osaamisperustaa oppilaiden kasvulle demokraattisia oikeuksia ja vapauksia vastuullisesti käyttäviksi, aktiivisiksi kansalaisiksi (L7) (s. 24). Alkuopetuksessa oppilaita ohjataan harjoittelemaan ikäkaudelle sopivaa vastuunkantoa (L6) ja pohtimaan, mitä heille merkitsee oikeudenmukainen ja kestävä tulevaisuus omassa maassa ja maailmassa ja mitä he voivat itse tehdä sen puolesta (L7) (s. 101). Yläkoulussa oppilaita ohjataan toimimaan kestävästi ja vastuullisesti myös liikenteen erilaisissa tilanteissa (L3) (s. 283). Oppilaat saavat kokemuksia yhteiskuntaa rakentavan osallistumisen keinoista, ja kokemukset tukevat oppilaiden rohkaistumista vastuulliseen toimintaan. Ympäristön ja toisten ihmisten hyväksi tehdyt konkreettiset teot ja yhteistyöprojektit laajentavat vastuun piiriä (L7) (s. 285).

Koulun toimintakulttuurissa arjen valinnoilla ja toimilla ilmennetään vastuullista suhtautumista ympäristöön. Realistinen ja käytännöllinen asenne hyvän tulevaisuuden edellytysten muovaamiseen vahvistaa kasvamista vastuullisuuteen yhteisön jäseninä, kuntalaisina ja kansalaisina (s. 29). Oppilaita ohjataan ottamaan huomioon muut ihmiset ja ympäristö sekä noudattamaan yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä (s. 50).

Esiopetuksesta perusopetukseen siirryttäessä ja myös alakoulun myötä vastuullisuuteen oppiminen tulee koko ajan entistä tärkeämmiksi (s. 99, 154). Alkuopetuksen jälkeen oppilaita  ohjataan myös velvollisuuksiensa ja vastuunsa ymmärtämiseen sekä rakentavaan mielipiteiden ilmaisuun ja vuorovaikutukseen. Oppilaiden kiinnostusta eettisiin ja moraalisiin kysymyksiin hyödynnetään luomalla tilaisuuksia vastuun ottamisen harjoitteluun (s. 154). Yläkoulussa oppilaita ohjataan vastuunottoon lähiympäristöstä (s. 280). Monialaiset oppimiskokonaisuudet  luovat tilaisuuksia vastuullisuuden harjoitteluun esimerkiksi taiteellisissa produktioissa, tutkimushankkeissa tai yhteiskunnallisissa projekteissa (s. 281).

Ympäristöopissa 3-6. luokilla tutustutaan ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista (s. 242). Tieto- ja viestintäteknologiaa ohjataan ja opitaan käyttämään vastuullisesti (s. 244).

Biologian tehtävänä on ohjata oppilaita globaalin vastuun ymmärtämiseen (s. 380). Sisältöjä valittaessa painotetaan mm. vastuullista luonnossa liikkumista (s. 381). Tavoitteena on, että oppilas osaa hyödyntää biologian tietoja ja taitoja ihmiseen ja ympäristöön liittyvien vastuukysymysten arvioinnissa (s. 384).

Maantiedossa ajatellaan, että maantieteellisten syy- ja seuraussuhteiden sekä ympäristönmuutosten ymmärtäminen ja analysointi aktivoivat oppilasta toimimaan vastuullisesti omassa arjessa (s. 384). Tavoitteena on tukea oppilasta kasvamaan vastuullisesti toimivaksi kansalaiseksi (s. 385, 388), ja että oppilas osaa kertoa, miten toimitaan vastuullisesti koulussa ja koulun ulkopuolella (s. 388).

Sekä fysiikan että kemian opetus ohjaa oppilaita ottamaan vastuuta ympäristöstään (s. 389, 393).

Äidinkielen opetuksessa oppilaita rohkaistaan rakentavaan ja vastuulliseen vuorovaikutukseen (s. 104, 160, 287).

Uskonnon opetus tukee oppilaan kasvua yhteisön ja demokraattisen yhteiskunnan vastuulliseksi jäseneksi (s. 134, 246, 404). Alkuopetuksessa oppilaita ohjataan toimimaan vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti (s. 134). Yksi keskeisiä sisältöjä on vastuu toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta (s. 135). Tämä mainitaan vielä erikseen evankelisluterilaisessa (s. 137) ja ortodoksisessa (s. 137) uskonnossa. Katolisessa uskonnossa tämän lisäksi tarkastellaan vastuuta luomiskertomuksen antamana tehtävänä (s. 138). 3.-6. luokilla opetuksessa käsitellään lasten oikeuksia ja yksilön vastuuta omista teoistaan (s. 246).  Myös katolisessa uskonnossa omia valintoja ja vastuuta sekä huolenpitoa luonnosta pidetään tärkeinä (s. 246). Yläkoulussa globaali vastuu ja vastuu ympäristöstä sisältyvät evankelisluterilaisen (s. 408), ortodoksisen (s. 409) ja juutalaisen uskonnon (s. 411) sekä islamin (s. 410) sisältöihin.

Elämänkatsomustiedon tehtävänä on tukea vastuullisuutta (s. 139, 253, 411). 3.-6.-luokilla oppilasta ohjataan kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta ja rohkaistaan toimimaan vastuullisesti. Vapautta ja vastuuta tutkitaan erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista (s. 254, 256). Yläkoulussa pohditaan, miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi (s. 413).

Historian opetuksen yhtenä tehtävänä on kannustaa oppilaita omaksumaan vastuullisen kansalaisuuden periaatteet (s. 257, 415), ja yhteiskuntaopin taas tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yritteliäiksi kansalaisiksi (s. 260, 418). Alakoulussa yhteiskuntaoppi johdattaa tutustumaan myös vastuullisen kuluttamisen perusasioihin (s. 260). Yläkoulussa korostetaan oppilaiden vastuuta omaan elämään liittyvien valintojen tekemisessä (s. 418) ja ohjataan vastuulliseen kuluttamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti (s. 419, 421).

Terveystiedon tavoitteena on yläkoulussa tukea oppilaan valmiuksia luoda vastuullisia ratkaisuja ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa (s. 399, 402). Kestävää elämäntapaa tarkastellessa otetaan huomioon vastuullinen kuluttaminen (s. 400). Tavoitteena on, että oppilas osaa nimetä ja kuvata yhdessä toimimiseen ja vuorovaikutukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tilanteita sekä tuottaa niihin vastuullisia ratkaisuja (s. 402). Vastuullisuus kuuluu myös liikunnan tehtäviin (s. 148, 273, 433, 435).

Kotitalous kasvattaa vastuullisuuteen (s. 437). Sisällöt valitaan siten, että ne ohjaavat oppilaita tuntemaan vastuitaan ja oikeuksiaan valintoja ja sopimuksia tekevinä kuluttajina sekä harjaannuttavat vastuulliseen päätöksentekoon (s. 439).

 

SUORAT LAINAUKSET

LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA

2.2 Perusopetuksen arvoperusta

Kestävän elämäntavan välttämättömyys

 • Ihminen kehittää ja käyttää teknologiaa sekä tekee teknologiaa koskevia päätöksiä arvojensa pohjalta. Hänellä on vastuu teknologian ohjaamisesta suuntaan, joka varmistaa ihmisen ja luonnon tulevaisuuden. (…) Perusopetus avaa näköalaa sukupolvien yli ulottuvaan globaaliin vastuuseen. (s. 16)

LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET

3.1 Perusopetuksen tehtävä

 • Perusopetuksessa opitaan kohtaamaan muutostarpeita avoimesti, arvioimaan niitä kriittisesti ja ottamaan vastuuta tulevaisuutta rakentavista valinnoista. (s. 18)

3.2 Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet

Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen

 • Keskeisenä tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. (s. 19)
 • Sivistykseen nähdään kuuluvaksi myös yhteistyö ja vastuullisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, kasvu hyviin tapoihin sekä kestävän kehityksen edistäminen. (s. 19)

3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

 • Oppilaita kannustetaan huolehtimaan itsestä ja toisista, harjoittelemaan oman elämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja sekä lisäämään ympäristönsä (s. 22)
 • Oppilaita opastetaan kehittämään kuluttajataitojaan sekä edellytyksiään omasta taloudesta huolehtimiseen ja talouden suunnitteluun. Oppilaat saavat ohjausta kuluttajana toimimiseen, mainonnan kriittiseen tarkasteluun sekä omien oikeuksien ja vastuiden tuntemiseen ja eettiseen käyttöön. Heitä kannustetaan kohtuullisuuteen, jakamiseen ja säästäväisyyteen. Perusopetuksen aikana oppilaat harjaantuvat kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin ja toimintatapoihin. (s. 22)

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

 • Tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta opitaan arvioimaan kestävän kehityksen näkökulmasta ja toimimaan vastuullisina kuluttajina. (s. 23)

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

 • Oppilaiden on tärkeä saada kokemuksia, jotka auttavat oivaltamaan (…) oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. (s. 23)

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

 • Osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi oppia vain harjoittelemalla. Kouluyhteisö tarjoaa tähän turvalliset puitteet. Samalla perusopetus luo osaamisperustaa oppilaiden kasvulle demokraattisia oikeuksia ja vapauksia vastuullisesti käyttäviksi, aktiivisiksi kansalaisiksi. Koulun tehtävänä on vahvistaa jokaisen oppilaan osallisuutta. (s. 24)
 • Kokemusten kautta oppilaat oppivat vaikuttamista, päätöksentekoa ja vastuullisuutta. Samalla he oppivat hahmottamaan sääntöjen ja sopimusten sekä luottamuksen merkityksen. (s. 24)

LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI

4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet

Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen

 • Arjen valinnoillaan ja toimillaan koulu ilmentää vastuullista suhtautumista ympäristöön. (s. 29)
 • Oppiva yhteisö rakentaa toivoa hyvästä tulevaisuudesta luomalla osaamisperustaa ekososiaaliselle sivistykselle. Realistinen ja käytännöllinen asenne hyvän tulevaisuuden edellytysten muovaamiseen vahvistaa kasvamista vastuullisuuteen yhteisön jäseninä, kuntalaisina ja kansalaisina. (s. 29)

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI

Käyttäytyminen arvioinnin kohteena

 • Käyttäytymisen ohjaus sekä käyttäytymiseen liittyvien tietojen ja taitojen opettaminen ovat osa koulun kasvatustehtävää. Oppilaita ohjataan ottamaan huomioon muut ihmiset ja ympäristö sekä noudattamaan yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä. (s. 50)

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

13.1 Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen sekä vuosiluokkien 1-2 tehtävä

Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe

 • Myös itsenäisen ja ryhmässä työskentelyn taitojen vahvistaminen sekä vastuullisuuteen oppiminen tulevat entistä tärkeämmiksi. (s. 99)

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

 • Heitä ohjataan harjoittelemaan ryhmässä toimimista ja yhteistyötä, omien ideoiden sovittamista yhteen toisten kanssa sekä ikäkaudelle sopivaa vastuunkantoa. (s. 101)

 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Oppilaiden kanssa pohditaan, mitä heille merkitsee oikeudenmukainen ja kestävä tulevaisuus omassa maassa ja maailmassa ja mitä he voivat itse tehdä sen puolesta. (s. 101)

13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2

13.4.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

 • Oppilaita rohkaistaan rakentavaan ja vastuulliseen vuorovaikutukseen erilaisissa viestintäympäristöissä. (s. 104, 160, 287)

13.4.6 USKONTO

 • Uskonnon opetus tukee oppilaan kasvua yhteisön ja demokraattisen yhteiskunnan vastuulliseksi jäseneksi ja maailmankansalaiseksi. (s. 134, 246, 404)
 • Oppilaita ohjataan toimimaan vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti. (s. 134)
 • Keskeisiä sisältöjä ovat oppilaan omat teot ja niiden seuraukset, vastuu toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta (…) (s. 135)

EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO

 • Keskeisiä sisältöjä ovat eettinen pohdinta (…) Pohditaan omia tekoja ja niiden seurauksia sekä vastuuta toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta. (s. 137)

ORTODOKSINEN USKONTO

 • Perehdytään vastuuseen ympäristöstä ja luonnosta sekä tunnistetaan elämän ainutkertaisuus. (s. 137)

KATOLINEN USKONTO

 • Perehdytään vastuuseen luonnosta ja maailmasta sekä tarkastellaan vastuuta luomiskertomuksen antamana tehtävänä. (s. 138)

13.4.7 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

 • Elämänkatsomustieto tukee (…) arjentaitoja sekä osallistumista, vaikuttamista ja vastuullisuutta. (s. 139, 253, 411)

13.4.11 LIIKUNTA

Liikunnan avulla kasvamiseen kuuluu toisia kunnioittava vuorovaikutus, vastuullisuus(…). (s. 148, 273, 433)

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

14.1 Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe ja vuosiluokkien 3-6 tehtävä

 • Myös itsenäisen ja ryhmässä työskentelyn taitojen kehittäminen sekä vastuullisuuteen oppiminen tulevat entistä tärkeämmiksi. (s. 154)
 • Oppilaita (…) ohjataan myös velvollisuuksiensa ja vastuunsa ymmärtämiseen sekä rakentavaan mielipiteiden ilmaisuun ja vuorovaikutukseen. Oppilaiden kiinnostusta eettisiin ja moraalisiin kysymyksiin hyödynnetään luomalla tilaisuuksia keskusteluun ja pohdintaan sekä osallistumisen ja vastuun ottamisen harjoitteluun. (s. 154)

14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6

14.4.5 YMPÄRISTÖOPPI

Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6

S4 Ympäristön tutkiminen:

 • Tutustutaan ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin. (s. 242)

Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen:

 • Harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. (s. 242)

Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6

Tutkimisen ja toimimisen taidot

Opetuksen tavoite

T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti

S1-S6

Arvioinnin kohteet ympäristöopissa

Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Oppilas osaa käyttää tieto- viestintäteknologiaa tutkimusprosessin eri vaiheissa ja vuorovaikutuksen välineenä.

Oppilas osaa kuvata tieto- ja viestintäteknologian vastuullista, turvallista ja ergonomista käyttöä. (s. 244)

14.4.6 USKONTO

 • Opetuksessa käsitellään lasten oikeuksia ja yksilön vastuuta omista teoistaan. (s. 246)

KATOLINEN USKONTO

 • Tärkeitä opetuksessa huomioitavia asioita ovat elämän kunnioittaminen, omat valinnat ja vastuu sekä huolenpito luonnosta. (s. 252)

14.4.7 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

 • T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta (s. 254, 256)
 • T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään (s. 254, 256)
 • Tutkitaan vapautta ja vastuuta, erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. (s. 254)

14.4.8 HISTORIA

 • Historian opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden historiatietoisuutta ja kulttuurien tuntemusta sekä kannustaa heitä omaksumaan vastuullisen kansalaisuuden periaatteet. (s. 257, 415)

14.4.9 YHTEISKUNTAOPPI

 • Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yritteliäiksi kansalaisiksi. (s. 260, 418)
 • Oppilaat tutustuvat oman taloudenhoidon ja vastuullisen kuluttamisen perusasioihin. (s. 260)

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

15.1 Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe sekä vuosiluokkien 7-9 tehtävä

 • Oppilaita ohjataan (…) vastuunottoon (…) lähiympäristöstä. Oppilaita tuetaan yhteisöllisyyteen (…) (s. 280)
 • Monialaiset oppimiskokonaisuudet (…) luovat tilaisuuksia itsenäisyyden ja vastuullisuuden harjoitteluun esimerkiksi taiteellisissa produktioissa, tutkimushankkeissa tai yhteiskunnallisissa projekteissa. (s. 281)

15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

 • Oppilaita ohjataan toimimaan kestävästi ja vastuullisesti myös liikenteen erilaisissa tilanteissa (…) (s. 283)

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

 • Oppilaat saavat tietoja ja kokemuksia yhteiskuntaa rakentavan osallistumisen keinoista ja muodoista kuten tukioppilastoiminnasta, ympäristötoiminnasta ja vapaaehtoistyöstä tai median, taide-elämän, julkisen sektorin, kansalaisjärjestöjen ja poliittisten puolueiden kautta vaikuttamisesta. Kokemukset tukevat oppilaiden itsetuntoa, oma-aloitteisuutta ja rohkaistumista vastuulliseen toimintaan. (s. 285)
 • Ympäristön ja toisten ihmisten hyväksi tehdyt konkreettiset teot ja yhteistyöprojektit laajentavat vastuun piiriä. (s. 285)

15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9

15.4.5 BIOLOGIA

Oppiaineen tehtävä

 • Oppilaita ohjataan kestävään elämäntapaan ja globaalin vastuun ymmärtämiseen. (s. 380)

Biologian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön: Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista luonnossa liikkumista, lajintuntemusta sekä metsän ja muiden ekosysteemien tutkimista ja vertailua. (s. 381)

Biologian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Biologian asenne- ja arvotavoitteet

Opetuksen tavoitteet

T13 ohjata oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja valintoja

S6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Eettisten kysymysten pohdinta

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Oppilas osaa hyödyntää biologian tietoja ja taitoja ihmiseen ja ympäristöön liittyvien vastuukysymysten arvioinnissa ja esittää perusteluja eettisesti kestäville valinnoille. (s. 384)

15.4.6 MAANTIETO

 • Maantieteellisten syy- ja seuraussuhteiden sekä ympäristönmuutosten ymmärtäminen ja analysointi aktivoivat oppilasta toimimaan vastuullisesti omassa arjessa. (s. 384)
 • T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi (s. 385, 388)
 • T12 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Kestävän kehityksen edistäminen. (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa kertoa, miten toimitaan vastuullisesti koulussa ja koulun ulkopuolella. Oppilas osaa ottaa kantaa kestävän kehityksen kysymyksiin ja osaa antaa esimerkkejä miten toimitaan kestävän elämäntavan mukaisesti. (s. 388)

15.4.7 FYSIIKKA

 • Opetus välittää kuvaa fysiikan merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: fysiikkaa tarvitaan uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Opetus ohjaa oppilaita ottamaan vastuuta ympäristöstään. (s. 389)

15.4.8 KEMIA

 • Opetus välittää kuvaa kemian merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: kemiaa tarvitaan uusien ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Opetus ohjaa oppilaita ottamaan vastuuta ympäristöstään. (s. 393)

15.4.9 TERVEYSTIETO

 • T4 ohjata oppilasta pohtimaan yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä terveyden näkökulmasta sekä tukea oppilaan valmiuksia luoda vastuullisia ratkaisuja ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa (s. 399, 402)
 • S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri: (…) Kestävää elämäntapaa tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen. Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit. (s. 400)
 • T4 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) (…) toiminta vuorovaikutustilanteissa (Arvosanan kahdeksan osaaminen) (…) Oppilas osaa nimetä ja kuvata yhdessä toimimiseen ja vuorovaikutukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tilanteita tuottaa niihin vastuullisia ratkaisuja. (s. 402)

15.4.10 USKONTO

EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO

 • Opetuksen sisällöiksi valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. (s. 408)

ORTODOKSINEN USKONTO

 • Pohditaan omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin vastuuseen liittyviä kysymyksiä.(s. 409)

ISLAM

 • Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä sen merkitystä ihmisille. (s. 410)

JUUTALAINEN USKONTO

 • Syvennytään oppilaiden elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan ja globaaliin vastuuseen sekä ympäristöön liittyviin eettisiin kysymyksiin. (s. 411)

15.4.11 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

 • S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus: (…) Tutustutaan erilaisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta, esim. humanistiseen, utilistiseen, mystiseen ja luontokeskeiseen. Perehdytään luonnon ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin sekä ympäristöetiikkaan liittyviin kysymyksiin kuten eläinten oikeuksiin. Pohditaan, miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi. (s. 413)

15.4.13 YHTEISKUNTAOPPI

 • opetuksessa korostetaan oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia ja -taitoja demokratiassa sekä vastuuta omaan elämään liittyvien valintojen tekemisessä. Päätöksentekoa ja vaikuttamista harjoitellaan kouluyhteisössä ja muiden lähiyhteisön toimijoiden kanssa. (s. 418)
 • T8 ohjata oppilasta talouden perusteiden ymmärtämiseen, oman talouden hallintaan ja vastuulliseen kuluttamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti (s. 419, 421)

15.4.17 LIIKUNTA

 • Tehtävien myötä opitaan vastuun ottamista yhteisistä asioista (…) (s. 435)

15.4.18 KOTITALOUS

 • Erityistä huomiota kiinnitetään jokaisen oppilaan yhdenvertaiseen ja tasapuoliseen osallisuuteen oppimistilanteissa. Oppiaine kasvattaa toiminnallisuuteen ja yritteliäisyyteen sekä vastuullisuuteen ja taloudellisuuteen. (s. 437)
 • S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa: Sisällöt valitaan siten, että ne ohjaavat oppilaita asioimaan sekä tuntemaan vastuitaan ja oikeuksiaan valintoja ja sopimuksia tekevinä kuluttajina. Sisällöt johdattavat median- ja teknologian käyttöön arjen työvälineenä ja kannustavat pohtimaan vertaisryhmän ja median vaikutusta omiin kulutusvalintoihin. Sisällöt harjaannuttavat vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaisen tiedon hankintaan sekä evästävät tunnistamaan kotitalouksien rahankäyttöön liittyviä tilanteita ja ongelmia. (s. 439)

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.