Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Vaikuttaminen, valinnat, ympäristövaikutukset, ympäristöongelmat

Vaikuttamisesta ja valinnoista puhutaan opetussuunnitelmassa paljon. Tähän on koottu lähinnä kestävään elämäntapaan ja ympäristöasioihin liittyviä asioita vaikuttamiseen liittyen.

Omat teot ja valinnat

Perusopetuksen oppimiskäsitykseen on kirjattu, että oppilaita ohjataan ottamaan huomioon toimintansa seuraukset ja vaikutukset ympäristöön (s. 17). Jo alkuopetuksessa pidetään tärkeänä pohtia, miten omaan ympäristöön voi vaikuttaa (L2) ja mitä ympäristön huomioon ottaminen tarkoittaa kuluttajan valinnoissa ja omassa toiminnassa (L3) (s. 100).

Ympäristöopin keskeisenä tavoitteena on ohjata ymmärtämään ihmisten tekemien valintojen vaikutuksia elämälle ja ympäristölle nyt sekä tulevaisuudessa (s. 131, 239). Alakoulussa oppilaat ohjataan lähiympäristön viitekehyksessä pohtimaan omien tekojen ja toiminnan merkitystä ja vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan (s. 133, 242). Oppilasta ohjataan myös osallistumaan, toimimaan ja vaikuttamaan kestävän kehityksen edistämiseksi. Ympäristövastuullista toimintaa harjoitellaan omassa lähiympäristössä. Lisäksi toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla. Samalla ohjataan arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja maailmalle (s. 133, 240. 242). Myös yläkoulussa biologiassa (s. 384) ja maantiedossa (s. 388) oppilas osallistuu  vaikuttamisprojekteihin: biologiassa lähiluonnon vaalimisprojektiin, sen toteuttamiseen ja tulosten raportointiin, maantiedossa projektiin, jossa yhdessä muiden kanssa vaikutetaan lähiympäristön viihtyisyyden parantamiseen tai ympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Omista ja yhteisistä tavaroista huolehtimista opetellaan alakoulun ympäristöopissa ja vähennetään syntyvää jätettä omalla toiminnalla. Toisaalta opitaan ymmärtämään, että ympäristöstä voi löytää myös terveyttä tukevia ja suojaavia tekijöitä (s. 131, 239).

Maantiedon tavoitteena (T11) on ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja (s. 385). Omia kulutusvalintoja ja toimintaa vastuullisena kansalaisena pohditaan (s. 386). Tavoitteena on että oppilas ymmärtää ja osaa kuvata globaalin vastuun merkitystä omassa toiminnassaan (s. 388).

Kemiassa oppilasta ohjataan arvioimaan omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta (s. 394).

Omien valintojen ja toiminnan vaikutusta oppilaan omaan lähiympäristöön tarkastellaan myös alkuopetuksen elämänkatsomustiedossa  (s. 140). Yläkoulussa innostetaan oppilasta pohtimaan omien valintojensa vaikutusta kestävään tulevaisuuteen paikallisesti ja globaalisti (s. 412). Tavoitteena on (T9), että oppilas tuntee keinoja vaikuttaa paikallisesti ja globaalisti (s. 414).

Alakoulun uskonnossa ohjataan oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta myös globaali vastuu huomioon ottaen. Näkökulma on huomioitu sekä uskonnon yleisessä osassa että erikseen evankelisluterilaisen ja katolisen uskonnon sisältöjen alla (s. 247, 249, 250, 252 ). Yläkoulun uskonnossa oppilaita innostetaan tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan. Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa (s. 405). Tavoitteena on, että oppilas pohtii omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja osaa kertoa niiden vaikutuksesta omaan ja toisten ihmisten hyvinvointiin ja kestävään tulevaisuuteen (s. 407).

Myös alakoulun käsitöissä innostetaan vaikuttamaan ympäristöönsä (s. 147).  Yläkoulussa oppilasta ohjataan kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa (s. 431). Tavoitteena on, että oppilas osaa perustella käsityön merkityksen kestävälle elämäntavalle ja tehdä sen mukaisia valintoja työskentelyssään (s. 433).

Kotitaloudessa edistetään kykyä tehdä valintoja ja toimia kodin arjessa kestävästi kiinnittämällä oppilaan huomiota ympäristötietoisuuteen osana arjen valintoja (s. 437, 438). Aterioiden suunnittelu, toteutus ja erilaiset ruokailutilanteet tähtäävät ruokaan ja syömiseen liittyvien valintojen ja tottumusten pohtimiseen myös eettisyyden näkökulmasta (s. 439). Myös asumisen ja yhdessä elämisen sisällöt valitaan siten, että ne tukevat ympäristötietoisuuden kehittymistä (s. 439).

Vaikuttamisen keinot ja taidot

Yksi laaja-alaisen oppimisen osa-alue keskittyy kokonaan osallistumiseen, vaikuttamiseen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen (L7).   Alakoulussa median käyttöä harjoitellaan vaikuttamisen välineenä (s. 158). Oppilaita innostetaan esimerkiksi ympäristötoimintaan, jossa voi oppia osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja ja kasvaa vähitellen vastuun kantamiseen (s. 158). Yläkoulussa osallistumisen kautta autetaan oppilasta näkemään vaikuttamisen mahdollisuuksia ja oppimaan vaikuttamisen tapoja. Ympäristön hyväksi tehdyt konkreettiset teot ja yhteistyöprojektit laajentavat vastuun piiriä. Oppilaat saavat myös valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja -rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää hyvinvointia edistäviksi.  He saavat myös tietoja ja kokemuksia yhteiskuntaa rakentavan osallistumisen keinoista ja muodoista kuten tukioppilastoiminnasta, ympäristötoiminnasta ja vapaaehtoistyöstä tai median, taide-elämän, julkisen sektorin, kansalaisjärjestöjen ja poliittisten puolueiden kautta vaikuttamisesta (s. 285).

Ympäristöopin tavoitteena on, että oppilas osaa kuvata erilaisia keinoja lähiympäristön ja -yhteisöjen vaalimiseen, kehittämiseen ja niihin vaikuttamiseen (s. 243).

Biologiassa oppiaineen yksi tehtävä on  auttaa oppilaita ymmärtämään, miten biologian tietoja ja taitoja voidaan soveltaa ja hyödyntää yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttamisessa (s. 380), ja vaikuttamiseen sekä keskusteluun myös kannustetaan (s. 384). Tavoitteena on, että oppilas osaa kuvata, miten toimitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. (s. 384)

Sekä ala- että yläkoulun yhteiskuntaopissa tuodaan esiin oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia ja -taitoja demokratiassa sekä vastuuta omaan elämään liittyvien valintojen tekemisessä. Päätöksentekoa ja vaikuttamista myös harjoitellaan käytännössä (s. 261, 418). Yläkoulussa tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanaviin ja keinoihin (s. 420).

Jo alkuopetuksessa oppilaita ohjataan tarkastelemaan visuaalisia vaikuttamisen keinoja lähiympäristössä (s. 100). Kuvataiteen avulla tarjotaan tapoja vaikuttaa, ja myös kannustetaan vaikuttamaan omaan elinympäristöön (s. 143, 266, 426).  Alkuopetuksessa kannustetaan tarkastelemaan vaikuttamisen keinoja (s. 144) ja myöhemmin alakoulussa käyttämään kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan esimerkiksi ilmaistessaan omia mielipiteitään  (s. 267, 269). Yläkoulussa oppilaita harjaannutetaan tutkimaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin yhteiskunnallisia merkityksiä sekä käyttämään niitä osallistumisen ja vaikuttamisen muotoina (s. 426, 427). Oppilasta rohkaistaan  ilmaisemaan mielipiteitään sekä soveltamaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan. Oppilasta myös kannustetaan ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kestävä kehitys sekä vaikuttamaan kuvien avulla (s. 427). Tavoitteena on, että oppilas tarkastelee kuvailmaisussaan kestävää kehitystä sekä tunnistaa kuvilla vaikuttamisen mahdollisuuksia (s. 429).

Yläkoulussa myös käsityötä pohditaan hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäjänä arjessa, ja käsityöllä osallistumista, vaikuttamista ja viestimistä harjoitellaan (s. 431).

Toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten katsotaan antavan valmiuksia aktiiviseen vaikuttamiseen (s. 125, 127, 197, 219, 325, 348).

Tieto ympäristövaikutuksista

Laaja-alaisen oppimisen puitteissa (L3) todetaan, että oppilaat tarvitsevat perustietoa teknologiasta ja sen vaikutuksista ympäristössä (s. 22). Myös tieto- ja viestintäteknologisen osaamisalueen (L5) sisällä yläkoulussa tarkastellaan tvt:n vaikutuksia kestävään kehitykseen (s. 284). Yläkoulussa osallistumisen ja vaikuttamisen (L7) puitteissa oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen ja tekojen merkitys lähiyhteisölle, yhteiskunnalle ja luonnolle (s. 285).

Ympäristöopin sisällöissä mainitaan vaikuttamisen yhteydessä, että oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä tuetaan esimerkiksi alakoulussa tutkimalla eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan vuorovaikutussuhteita (S5) (s. 240, 242, 243). Tavoitteena on, että oppilas oppii hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä (s. 245).

Biologiassa sekä maastotyöskentelyssä (S2) että ekosysteemin toimintaa opiskeltaessa (S3) kiinnitetään huomiota ihmisen vaikutuksiin ympäristössä ja ekosysteemissä. Tavoitteena on (T6)  ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta ympäristöön (s. 381, 383). Myös maantiedossa tavoitteena (T9) on, että oppilas osaa havainnoida lähiympäristön muutoksia, osaa antaa esimerkkejä Suomessa ja muualla maailmassa tapahtuvista ympäristön muutoksista ja osaa nimetä keskeisiä muutoksia aiheuttavia tekijöitä (s. 388).

Maantiedon opetuksessa käsitellään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta ja sen yhteyttä ympäristön tilaan. Tavoitteena (T4) on että oppilas osaa kuvata, millaisia vaikutuksia ihmisen toiminnalla on luonnonympäristön tilaan Suomessa ja eri puolilla maapalloa (s. 387). Perehdytään maantieteellisiin syy- ja seuraussuhteisiin sekä ympäristönmuutoksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä. (s. 384, 386) Näiden ymmärtäminen ja analysointi aktivoivat oppilasta toimimaan vastuullisesti omassa arjessa (s. 384).

Kemian sisältöjen valinnassa otetaan huomioon lähiympäristön tila (s. 395).

Terveystiedossa oppilasta ohjataan ymmärtämään ympäristön, yhteisöjen, kulttuurin ja tieto- ja viestintäteknologian merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille (s. 399). Kestävää elämäntapaa tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen. Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit. Tavoitteena on, että ) oppilas osaa kuvata elinympäristön aiheuttamia keskeisiä suoria ja epäsuoria vaikutuksia terveyteen (s. 400, 403)

Jo alakoulun yhteiskuntaopissa tavoitteena on, että oppilas osaa perustella kuluttamiseen liittyviä ratkaisuja sekä pystyy kertomaan, millaisia muihin ihmisiin sekä ympäristöön ulottuvia vaikutuksia hänen kuluttamispäätöksillään on (s. 262).

 

SUORAT LAINAUKSET

LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA
2.3 Oppimiskäsitys

 • Oppilaita ohjataan myös ottamaan huomioon toimintansa seuraukset ja vaikutukset muihin ihmisiin ja ympäristöön. (s. 17)

LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET
3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

 • Oppilaat tarvitsevat perustietoa teknologiasta ja sen kehityksestä sekä vaikutuksista eri elämänalueilla ja ympäristössä. (s. 22)

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

 • Tärkeätä on pohtia yhdessä, miten omaan ympäristöön ja sen kulttuuriin voi vaikuttaa. (s. 100)

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

 • Oppilaita ohjataan kriittiseen kuluttajuuteen ja mietitään, mitä taloudellisuus, kohtuullisuus ja ympäristön huomioon ottaminen tarkoittavat kuluttajan valinnoissa ja mitä ne merkitsevät omassa toiminnassa. (s. 100)

Monilukutaito (L4)

 • Oppilaita ohjataan (…) tarkastelemaan visuaalisen vaikuttamisen keinoja lähiympäristössä. (s. 100)

13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2

13.4.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI

TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI

 • Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen. (s. 125)

13.4.5 YMPÄRISTÖOPPI

Oppiaineen tehtävä

 • Ympäristöopin keskeisenä tavoitteena on ohjata ymmärtämään ihmisten tekemien valintojen vaikutuksia elämälle ja ympäristölle nyt sekä tulevaisuudessa. (s. 131, 239)
 • Terveystiedon kannalta keskeistä on oppia ymmärtämään terveyttä tukevia ja suojaavia tekijöitä ympäristössä ja ihmisten toiminnassa, ja edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. (s. 131, 239)

Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2

S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen:

 • Omista ja yhteisistä tavaroista huolehtimista harjoitellaan. Omalla toiminnalla vähennetään syntyvää jätettä sekä opitaan kierrättämään tavaroita ja lajittelemaan jätteitä. (s. 133)
 • Osallistutaan oman lähiympäristön tilan sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen. Pohditaan omien tekojen merkitystä itselle, muille ihmisille sekä omalle lähiympäristölle. (s. 133)

13.4.7 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

 • S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus: Tutkitaan oppilaan omaa lähiympäristöä ja tarkastellaan omien valintojen ja toiminnan vaikutusta siihen. (s. 140)

13.4.9 KUVATAIDE

 • Oppilaille tarjotaan tapoja arvottaa todellisuutta ja vaikuttaa siihen. (s. 143, 266, 426)
 • Opetus tukee oppilaiden kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan. (s. 143, 266, 426)
 • Opetuksessa tutustutaan erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä. (s. 143, 266, 426)
 • T6 kannustaa oppilasta tarkastelemaan kuvallisen vaikuttamisen keinoja (….) (s. 144)

13.4.10 KÄSITYÖ

 • Oppilaita innostetaan havainnoimaan ja käyttämään havaintojaan käsityötaitojen osana sekä vaikuttamaan ympäristöönsä. (s. 147)

 

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

 • Oppilaita ohjataan näkemään median vaikutus yhteiskunnassa ja harjoittelemaan median käyttöä vaikuttamisen välineenä. (s. 158)
 • Oppilaita innostetaan oppilaskuntatoimintaan, kerhotoimintaan ja esimerkiksi ympäristötoimintaan tai muihin koulun ja lähiyhteisön tarjoamiin toimintamuotoihin, joissa voi oppia osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja ja kasvaa vähitellen vastuun kantamiseen. (s. 158)

14.4.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI

TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI

 • Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen. (s. 197)

14.4.3 VIERAAT KIELET

 • Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen kansainvälisessä maailmassa. (s. 219)

14.4.5 YMPÄRISTÖOPPI

Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Opetuksen tavoitteet

Merkitys, arvot, asenteet

T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja maailmalle (s. 240)

Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut:

 • Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan vuorovaikutussuhteita. (s. 242)

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen:

 • Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla. (s. 242)

Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6

Merkitys, arvot, asenteet

Opetuksen tavoite

T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja maailmalle

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Oppilas osaa kuvata erilaisia keinoja lähiympäristön ja -yhteisöjen vaalimiseen, kehittämiseen ja niihin vaikuttamiseen sekä toimia ohjatusti yhteisessä vaikuttamisprojektissa. (s. 243)

Tiedot ja ymmärrys

Opetuksen tavoite

T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä

S1-S6

Arvioinnin kohteet ympäristöopissa

Käsitteiden käyttö

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Oppilas osaa kuvata ympäristöä, ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä käsitteillä ja omin sanoin.

Oppilas osaa yhdistää käsitteitä loogisesti toisiinsa. (s. 245)

14.4.6 USKONTO

 • T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta (s. 247)
 • S3 Hyvä elämä: Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. (s. 248)

EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO

 • Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia vastuuta. (s. 250)

KATOLINEN USKONTO

 • Tärkeitä opetuksessa huomioitavia asioita ovat elämän kunnioittaminen, omat valinnat ja vastuu sekä huolenpito luonnosta. (s. 252)

14.4.9 YHTEISKUNTAOPPI …………………………………………………………………………………………………… 290

 • S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen: Tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä demokraattisen vaikuttamisen ja yhteiskunnassa toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisöjen vastuullisena ja osallistuvana jäsenenä esimerkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa harrastuksissa ja järjestöissä, mediassa sekä taloudellisessa toiminnassa. (s. 261)
 • Oppilas osaa perustella omaan rahankäyttöönsä sekä kuluttamiseen liittyviä ratkaisuja sekä pystyy kertomaan, millaisia muihin ihmisiin sekä ympäristöön ulottuvia vaikutuksia hänen kuluttamispäätöksillään on. (s. 262)

14.4.11 KUVATAIDE

 • T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja käyttämään kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan (s. 267)
 • Kuvien avulla vaikuttaminen ja osallistuminen – Oppilas osaa käyttää erilaisia kuvallisen vaikuttamisen keinoja ilmaistessaan mielipiteitään (s. 269)

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

 • Oppimistehtävien yhteydessä tarkastellaan tvt:n merkitystä yhteiskunnassa ja vaikutuksia kestävään kehitykseen. (s. 284)

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

 • Omassa luokkayhteisössä ja eri opiskeluryhmissä, oppilaskunnassa sekä kouluyhteisössä tapahtuva monimuotoinen osallistuminen ja siitä saatavat kuulluksi ja arvostetuksi tulemisen kokemukset auttavat näkemään vaikuttamisen mahdollisuuksia ja oppimaan vaikuttamisen tapoja. (s. 285)
 •  Ympäristön ja toisten ihmisten hyväksi tehdyt konkreettiset teot ja yhteistyöprojektit laajentavat vastuun piiriä (s. 285)
 • Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen ja tekojen merkitys itselle sekä lähiyhteisölle, yhteiskunnalle ja luonnolle. (s. 285)
 • Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja -rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää hyvinvointia edistäviksi. (s. 285)
 • Oppilaat saavat tietoja ja kokemuksia yhteiskuntaa rakentavan osallistumisen keinoista ja muodoista kuten tukioppilastoiminnasta, ympäristötoiminnasta ja vapaaehtoistyöstä tai median, taide-elämän, julkisen sektorin, kansalaisjärjestöjen ja poliittisten puolueiden kautta vaikuttamisesta. Kokemukset tukevat oppilaiden itsetuntoa, oma-aloitteisuutta ja rohkaistumista vastuulliseen toimintaan. (s. 285)

15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9

15.4.5 BIOLOGIA

Oppiaineen tehtävä

 • Biologian opetus auttaa oppilaita ymmärtämään, miten biologian tietoja ja taitoja voidaan soveltaa ja hyödyntää omassa elämässä, eettisissä pohdinnoissa, ajankohtaisten biologiaan liittyvien uutisten seurannassa sekä siinä, kuinka yhteiskunnalliseen päätöksentekoon voidaan vaikuttaa. (s. 380)

Biologian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön:

 • Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ja arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin. (s. 381)
 • S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta: Sisällöt painottuvat suomalaisen metsäekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan sekä ihmisen toiminnan vaikutuksiin niissä. Lisäksi käsitellään perustietoja vesi-, suo-, tunturi- ja kaupunkiekosysteemeistä. (s. 381)

Biologian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Biologinen tieto ja ymmärrys

Opetuksen tavoitteet

T6 ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä ymmärtämään ekosysteemipalveluiden merkitys

S6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Luonnonympäristössä tapahtuvien muutosten havainnointi

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Oppilas osaa tehdä havaintoja ja pieniä tutkimuksia omassa lähiympäristössä tapahtuvista luonnollisista ja ihmisen toiminnan aiheuttamista luonnonympäristön muutoksista.

Oppilas ymmärtää maapallon luonnonvarojen rajallisuuden ja ekosysteemipalveluiden merkityksen sekä tuntee kestävän elämäntavan perusteet ja jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet. (s. 383)

Opetuksen tavoitteet

T11 kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa elämässä sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa

S6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Biologisten tietojen ja taitojen soveltaminen arjessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Oppilas osaa kuvata, miten biologisia tietoja ja taitoja voi hyödyntää omassa arjessa ja yhteiskunnassa

sekä osaa perustella näkemyksiä biologisen tietämyksen pohjalta.

Oppilas osallistuu lähiluonnon vaalimisprojektiin, sen toteuttamiseen ja tulosten raportointiin. (s. 384)

Biologian asenne- ja arvotavoitteet

Opetuksen tavoitteet

T14 innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

S6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kestävän tulevaisuuden rakentamisen tiedot ja taidot

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Oppilas osaa kuvata, miten toimitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. (s. 384)

15.4.6 MAANTIETO

 • Maantiedon opetuksessa käsitellään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta ja sen yhteyttä ympäristön tilaan sekä luodaan perustaa ymmärtää erilaisia alueellisia näkökulmia ja ristiriitoja maapallolla. Maantieteellisten syy- ja seuraussuhteiden sekä ympäristönmuutosten ymmärtäminen ja analysointi aktivoivat oppilasta toimimaan vastuullisesti omassa arjessa. (s. 384)
 • T11 ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja (s. 385)
 • S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö: Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä. (s. 386)
 • T4 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Luonnon ja ihmisen toiminnan välisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen sekä luonnonvarojen kestävä käyttö. (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa kuvata, miten luonnonympäristö vaikuttaa ihmisten elämään ja elinkeinoihin sekä millaisia vaikutuksia ihmisen toiminnalla on luonnonympäristön tilaan Suomessa ja eri puolilla maapalloa. Oppilas osaa kertoa, miksi luonnonvarojen kestävä käyttö on tärkeää. (s. 387)
 • T9 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Ympäristölukutaito ja ympäristön muutosten arvioiminen. (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa havainnoida lähiympäristön muutoksia, osaa antaa esimerkkejä Suomessa ja muualla maailmassa tapahtuvista ympäristön muutoksista ja osaa nimetä keskeisiä muutoksia aiheuttavia tekijöitä. Oppilas osaa tuoda esille maantieteellisiin ilmiöihin liittyvää ajankohtaista uutisointia ja osaa selittää tapahtumien taustoja. (s. 388)
 • T11 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot. (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas toimii projektissa, jossa yhdessä muiden kanssa vaikutetaan lähiympäristön viihtyisyyden parantamiseen tai ympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseen. Oppilas ymmärtää ja osaa kuvata globaalin vastuun merkitystä omassa toiminnassaan. (s. 388)

15.4.8 KEMIA

 • T4 ohjata oppilasta käyttämään kemian osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta (s. 394)
 • S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä: (…) Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen. (s. 395)

15.4.9 TERVEYSTIETO

 • T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ympäristön, yhteisöjen, kulttuurin ja tieto- ja viestintäteknologian merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille (s. 399)
 • S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri: (…) Kestävää elämäntapaa tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen. Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit. (s. 400)
 • T9 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Ympäristön terveysvaikutusten hahmottaminen (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa kuvata elinympäristön aiheuttamia keskeisiä suoria ja epäsuoria vaikutuksia terveyteen (…) (s. 403)

15.4.10 USKONTO

 • T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan (s. 405)
 • S3 Hyvä elämä: (…) Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa (s. 405)
 • T9 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Eettinen ajattelu (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas pohtii omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja osaa kertoa niiden vaikutuksesta omaan ja toisten ihmisten hyvinvointiin ja kestävään tulevaisuuteen. (s. 407)

15.4.11 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

 • T9 innostaa oppilasta pohtimaan omien valintojensa vaikutusta kestävään tulevaisuuteen paikallisesti ja globaalisti (s. 412)
 • T9 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Kestävän elämäntavan periaatteiden tunteminen (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa nimetä keskeisiä luonnon ja yhteiskunnan kestävään tulevaisuuteen liittyviä piirteitä ja tarkastella kestävän elämäntavan merkitystä tulevaisuudelle. Oppilas tuntee keinoja vaikuttaa paikallisesti ja globaalisti. (s. 414)

15.4.13 YHTEISKUNTAOPPI

 • opetuksessa korostetaan oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia ja -taitoja demokratiassa sekä vastuuta omaan elämään liittyvien valintojen tekemisessä. Päätöksentekoa ja vaikuttamista harjoitellaan kouluyhteisössä ja muiden lähiyhteisön toimijoiden kanssa. (s. 418)
 • S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen: Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanaviin ja keinoihin. Harjoitellaan yhteiskunnallisessa osallistumisessa, työelämässä ja taloudellisessa toiminnassa tarvittavia taitoja luomalla aitoja tilaisuuksia koulun arjessa aktiiviselle, vastuulliselle ja rakentavalle yhteistyölle ja vaikuttamiselle myös yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. (s. 420)

15.4.15 KUVATAIDE

 • Oppilaita harjaannutetaan tutkimaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä sekä käyttämään niitä osallistumisen ja vaikuttamisen muotoina. (s. 426)
 • T6 rohkaista oppilasta ilmaisemaan mielipiteitään sekä soveltamaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan (s. 427)
 • T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys sekä vaikuttamaan kuvien avulla (s. 427)
 • S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan vaikuttamisen kannalta. (s. 427)
 • T11 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Kuvallinen ilmaiseminen ja vaikuttaminen (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas tarkastelee kuvailmaisussaan kulttuurista moninaisuutta ja kestävää kehitystä sekä tunnistaa kuvilla vaikuttamisen mahdollisuuksia (s. 429)

15.4.16 KÄSITYÖ

 • T8 ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa (s. 431)
 • S8 Tiedostaminen ja osallistuminen: Tutkitaan käsityön ja tuotteiden erilaisia merkityksiä yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta. Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäjänä arjessa. Harjoitellaan käsityöllä osallistumista, vaikuttamista ja viestimistä. (s. 431)
 • T8 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Valintojen tekeminen ja niiden perustelut (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa perustella käsityön merkityksen kestävälle elämäntavalle ja tehdä sen mukaisia valintoja työskentelyssään. (s. 433)

15.4.18 KOTITALOUS

 • Kotitalouden opetuksen tehtävänä on kehittää kodin arjen hallinnan sekä kestävän ja hyvinvointia edistävän elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja, asenteita ja toimintavalmiuksia. Opetuksessa edistetään kädentaitoja ja luovuutta sekä kykyä tehdä valintoja ja toimia kodin arjessa kestävästi. (s. 437)
 • T13 ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan kiinnittämällä oppilaan huomiota ympäristö- ja kustannustietoisuuteen osana arjen valintoja. (s. 438)
 • S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri: (…) Aterioiden suunnittelu, toteutus ja erilaiset ruokailutilanteet tähtäävät ruokaan ja syömiseen liittyvien valintojen ja tottumusten pohtimiseen ravitsemussuositusten, ruokaturvallisuuden, ruokaketjun, elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden, eettisyyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon näkökulmasta. (s. 439)
 • S2 Asuminen ja yhdessä eläminen: Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat yhdessä elämisen, asumistaitojen ja asumisen ympäristö- ja kustannustietoisuuden kehittymistä. (s. 439)

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.