Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Luontosuhde, luonto

Arvoperustassa kuvaillaan, että oppilas rakentaa oppiessaan persoonaansa ja luo samalla suhdetta luontoon (s. 15). Ihminen on osa luontoa ja ihmisellä nähdään olevan vastuu teknologian ohjaamisesta suuntaan, joka varmistaa sekä ihmisen että luonnon tulevaisuuden (s. 16). Myös sekä perusopetuksen yleisissä tavoitteissa että ympäristöopin tavoitteissa mainitaan luonnon kunnioittaminen (s. 19, 130, 239). Tavoitteena on myös, että omien tekojen merkitys luonnolle ymmärretään (s.24). Ympäristön suojelemisen merkitys nähdään avautuvan omakohtaisen luontosuhteen kautta (s. 24).

Luontoa hyödynnetään oppimisympäristönä (s. 29). Kulttuuriin liittyvien erityiskysymyksien yhteydessä kehotetaan ottamaan huomioon oppilaiden ja huoltajien tietämys luonnosta (s. 86).

Alkuopetuksessa luonnossa liikkuminen ja luontosuhteen vahvistaminen korostuvat, kun edistetään kestävää elämäntapaa (s.99). 3.-6. –luokilla ja yläkoulussa ohjataan ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys luonnolle (s. 158, 285).

Luonto eri oppiaineissa

Ympäristöopin tehtävänä on oppia tuntemaan ja ymmärtämään luonnonympäristöä (s. 130, 239). Kokeiluja tehdään myös kasveja kasvattamalla (s.133, 242). Ympäristöopin sisällöiksi valitaan alkuopetuksessa luontoon liittyviä ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtäviä (s.133). Luonnossa tutkimisen ja toimimisen taitoja harjoitellaan erilaisissa luonnonympäristöissä, ja luonnon ominaispiirteitä, ilmiöitä ja ominaisuuksia havainnoidaan kaikkina vuodenaikoina (s. 132). 3.–6. luokilla hahmotetaan Suomen, Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä. Yksi keskeinen näkökulma on luonnon moninaisuuden arvostaminen (s. 241). Oman toiminnan vaikutuksia luontoon pohditaan (s. 242). Luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun ohjataan (s. 241, 242, 245) sekä kiinnitetään huomiota myös elottomaan luontoon, ja tutkitaan maa- ja kallioperää (s. 242). Tavoitteena on, että oppilas osaa havainnoida luontoa, tunnistaa yleisimpiä kasvilajeja ja niiden tunnusomaisia elinympäristöjä (s. 245). Tavoitteena on myös ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa (s. 240, 244) ja ohjata tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia ilmiöitä luonnossa (s. 241, 245). Oppimisympäristönä käytetään monipuolisesti lähiluontoa (s. 242).

Biologian opetuksen tehtävänä on kartuttaa oppilaan luonnontuntemusta sekä ohjata oppilaita ymmärtämään ekosysteemien toimintaa (s. 379) ja vaalimaan luonnon monimuotoisuutta (s. 380, 381). Luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja saavutuksiin tutustutaan (s. 381). Oppilasta ohjataan tutkimaan eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja ymmärtämään erilaisten elinympäristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle (s. 380, 383). Tavoitteena on, että oppilas osaa kuvata miten elämä ja luonnon monimuotoisuus ovat kehittyneet maapallolla evoluution tuloksena, esittää mielekkäitä kysymyksiä luonnosta ja luonnonilmiöistä ja esittää perusteltuja luonnontieteellisiä käsityksiä ja päätelmiä (s. 383).  Oppilasta innostetaan syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta (s. 380, 384). Tavoitteena on, että oppilas osaa perustella esimerkkien avulla miten luonnossa toimitaan kestävällä ja luonnon monimuotoisuutta säilyttävällä tavalla (s. 384). Biologian opetuksessa työskennellään myös luonnossa, ja luonnon tutkimisessa käytetään sekä maasto- että laboratoriotyömenetelmiä (s. 379). Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista luonnossa liikkumista, lajintuntemusta sekä metsän ja muiden ekosysteemien tutkimista ja vertailua (s. 381).

Maantiedossa tutkitaan maapalloa ja sen luontoa sekä käsitellään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta ja sen yhteyttä ympäristön tilaan (s. 384, 385, 387). Tavoitteena on ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla (s. 385, 386, 387). Oppilasta ohjataan vaalimaan ja arvostamaan luontoa ja sen monimuotoisuutta (s. 385, 388). Elämän perusedellytyksiä sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä tarkastellaan (s. 386). Perehdytään luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen (s. 386) ja lähiympäristön monimuotoisuuden merkitykseen (s. 388). Oppilas oppii kuvaamaan, miten luonnonympäristö vaikuttaa ihmisten elämään ja elinkeinoihin sekä millaisia vaikutuksia ihmisen toiminnalla on luonnonympäristön tilaan Suomessa ja eri puolilla maapalloa sekä kertomaan, miksi luonnonvarojen kestävä käyttö on tärkeää (s. 387).

Fysiikassa opetuksen lähtökohtana ovat muun muassa luonnosta tehdyt havainnot ja tutkimukset (s. 389). Sekä fysiikassa että kemiassa oppilaalle tarjotaan mahdollisuuksia tutustua fysiikan soveltamiseen luonnossa (s. 390, 393, 395, 398). Kemian sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin luonnon mittasuhteet (s. 395).

Historiassa perehdytään teollisuusyhteiskunnan syntyyn ja kehitykseen, jotka ovat muuttanut ihmisen ja luonnon suhdetta (s. 416).

Alkuopetuksen uskonnon opetuksessa yleisesti ja evankelisluterilaisessa,  ortodoksisessa ja katolisessa uskonnossa vielä erikseen oppilaita ohjataan hahmottamaan, mitä tarkoittaa vastuu luonnosta (s. 135, 137-138). Tämä on myös yksi keskeisistä sisällöistä (s. 135). 3.-6. luokalla luonnon vaaliminen on yksi keskeisistä sisällöistä (s. 248). Huolenpito luonnosta mainitaan vielä erikseen ortodoksisessa (s. 251) ja katolisessa (s. 252) uskonnossa. Islamissa ja juutalaisessa uskonnossa pohditaan ihmisen ja luonnon suhdetta (s. 252, 253). Yläkoulussa luonto on mainittu pohdittavana asiana ortodoksisen uskonnon yhteydessä (s. 409).

Myös elämänkatsomustiedossa alkuopetuksessa tavoitteena on ohjata oppilasta kunnioittamaan ja arvostamaan luontoa (s. 139). Oppilaiden kanssa etsitään luontoon liittyviä merkityksellisiä kokemuksia. (s. 140). 3. -6. luokilla oppilasta ohjataan kantamaan vastuuta luonnosta (s. 254, 256) ja tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä (s. 255). Yläkoulussa perehdytään luonnon ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin, Unescon suojelemaan maailman kulttuuri- ja luonnonperintöön ja tutustutaan erilaisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta, esim. humanistiseen, utilistiseen, mystiseen ja luontokeskeiseen (s. 412, 413). Tavoitteena on, että oppilas osaa nimetä keskeisiä luonnon ja yhteiskunnan kestävään tulevaisuuteen liittyviä piirteitä ja tarkastella kestävän elämäntavan merkitystä tulevaisuudelle (s. 414).

Kuvataiteen sisältöjä valitaan koko perusopetuksessa monipuolisesti esim. luonnon ympäristöistä (s. 144, 268, 427). Alkuopetuksen kohdalla mainitaan, että opetustilanteita toteutetaan myös luonnon ympäristöissä (s. 145).

Käsitöissä alkuopetuksessa suunnittelun lähtökohtana ja tekemisen tukena hyödynnetään myös luonnonympäristöä (s. 147). 3.-6. luokilla ja myös yläkoulussa havainnoidaan, hyödynnetään ja analysoidaan luonnon ympäristöä suunnittelussa ja uusien ideoiden kehittämiseksi (s. 271, 431).

Liikunnan opetuksessa kaikilla luokka-asteilla hyödynnetään luontoa monipuolisesti (s. 148, 273, 433). Alkuopetuksessa harjoitellaan tasapaino- ja liikkumistaitoja (kuten kiipeilyä, juoksuja ja hyppyjä) ja välineenkäsittelytaitoja (kuten tehtäviä erilaisilla välineillä ja palloleikkejä) myös luonnossa (s. 149). Myös 3.-6. luokilla ja yläkoulussa luontoliikunta sisältyy liikunnan sisältöalueisiin (s. 274, 434).

 

SUORAT LAINAUKSET

LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA, 2.2 Perusopetuksen arvoperusta, Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen

 • Oppiessaan oppilas rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa. Samalla hän luo suhdetta itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan, luontoon ja eri kulttuureihin. (s. 15)

LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA, 2.2 Perusopetuksen arvoperusta, Kestävän elämäntavan välttämättömyys

 • Ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen ekosysteemien elinvoimaisuudesta. Tämän ymmärtäminen on keskeistä ihmisenä kasvussa. (s. 16)
 • Ihminen kehittää ja käyttää teknologiaa sekä tekee teknologiaa koskevia päätöksiä arvojensa pohjalta. Hänellä on vastuu teknologian ohjaamisesta suuntaan, joka varmistaa ihmisen ja luonnon tulevaisuuden. (s. 16)

LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET, 3.2 Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet, Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen

 • Elämän, toisten ihmisten ja luonnon kunnioittamisen rinnalla korostetaan ihmisarvon loukkaamattomuutta, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja suomalaisen yhteiskunnan demokraattisia arvoja, kuten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. (s. 19)

LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET, 3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen, Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

 • Ympäristön suojelemisen merkitys avautuu omakohtaisen luontosuhteen kautta. (s. 24)
 • Heitä ohjataan ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle. (s.24)

LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI, 4.3 Oppimisympäristöt ja työtavat

Oppimisympäristöt

 • Koulun sisä- ja ulkotilojen lisäksi eri oppiaineiden opetuksessa hyödynnetään luontoa ja rakennettua ympäristöä. (s. 29).

LUKU 9 KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ

 • Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden ja heidän huoltajiensa ja yhteisönsä tietämystä oman kieli- ja kulttuurialueensa luonnosta, elämäntavoista, historiasta, kielistä ja kulttuureista. (s. 86)

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2

 • Kestävän elämäntavan edistämisessä korostuvat erityisesti yhdessä toimimisen taidot, lähiyhteisön kulttuurisen monimuotoisuuden havainnoiminen sekä luonnossa liikkuminen ja luontosuhteen vahvistaminen. (s.99)

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2 ja 3-6, 13.4.5ja  YMPÄRISTÖOPPI, Oppiaineen tehtävä

 • Ympäristöopissa yhdistyy sekä luonnon- että ihmistieteellisiä näkökulmia.
 • Lähtökohtana on luonnon kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien mukainen arvokas elämä.
 • Biologian kannalta keskeistä on oppia tuntemaan ja ymmärtämään luonnonympäristöä, ihmistä, elämää, sen kehittymistä ja reunaehtoja maapallolla. (s. 130, 239)

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.5 YMPÄRISTÖOPPI , Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2

S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi: Havainnointia ja luonnossa tutkimisen ja toimimisen taitoja harjoitellaan koulun lähellä erilaisissa luonnonympäristöissä ja rakennetuissa ympäristöissä. Tunnistetaan maastossa yleisimpiä eliölajeja ja niiden elinympäristöjä sekä rakennetun ympäristön kohteita. Havainnoidaan luonnon ominaispiirteitä, ilmiöitä ja ominaisuuksia kaikkina vuodenaikoina. Ympäristöä ja sen ilmiöitä kuten säätä kuvataan ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteiden avulla. Harjoitellaan pihakartan laatimista tutusta ympäristöstä sekä opitaan ymmärtämään kartan idea. (s. 132)

S4 Tutkiminen ja kokeileminen:

 • Sisällöksi valitaan luontoon, rakennettuun ympäristöön, arjen ilmiöihin ja teknologiaan sekä ihmiseen ja ihmisen toimintaan liittyviä ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtäviä. Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. (s.133)
 • Pienimuotoisia kokeiluja ja tutkimuksia tehdään myös lähiympäristössä sekä kasveja kasvattamalla. (s.133)

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.6 USKONTO

 • T7 ohjata oppilaita eettiseen pohdintaan sekä hahmottamaan, mitä tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta (s. 135)
 • Keskeisiä sisältöjä ovat oppilaan omat teot ja niiden seuraukset, vastuu toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta (…)(s. 135)

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.6 USKONTO, EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO

 • Keskeisiä sisältöjä ovat eettinen pohdinta (…) Pohditaan omia tekoja ja niiden seurauksia sekä vastuuta toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta. (s. 137).

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.6 USKONTO, ORTODOKSINEN USKONTO

 • Perehdytään vastuuseen ympäristöstä ja luonnosta sekä tunnistetaan elämän ainutkertaisuus. (s. 137).

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.6 USKONTO, KATOLINEN USKONTO

 • Perehdytään vastuuseen luonnosta ja maailmasta sekä tarkastellaan vastuuta luomiskertomuksen antamana tehtävänä.

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2., 13.4.7 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

 • T9 ohjata oppilasta kunnioittamaan ja arvostamaan omaa ympäristöään ja luontoa (s. 139)
 • S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus: Tutkitaan erilaisia elämänmuotoja maapallolla pohtien samalla elämän rajallisuutta. Perehdytään kertomuksiin maailman synnystä. Tutkitaan oppilaan omaa lähiympäristöä ja tarkastellaan omien valintojen ja toiminnan vaikutusta siihen. Etsitään luontoon liittyviä merkityksellisiä kokemuksia. (s. 140)

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.9 KUVATAIDE

 • Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. (s. 144)
 • Opetustilanteet toteutetaan kouluympäristön lisäksi erilaisissa rakennetuissa ympäristöissä, luonnon ympäristöissä ja verkkoympäristöissä. (s. 145)

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.10 KÄSITYÖ

 • Suunnittelun lähtökohtana hyödynnetään omia tunteita, tarinoita ja mielikuvitusympäristöä, rakennettua ja luonnonympäristöä (…) (s. 147)
 • Oppimisympäristö tukee käsityön toiminnallisuutta ja vuorovaikutusta opettajan, vertaisryhmän sekä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Oppilaita innostetaan havainnoimaan ja käyttämään havaintojaan käsityötaitojen osana sekä vaikuttamaan ympäristöönsä. Työtapojen valinnoilla oppilaita kannustetaan osallisuuteen, aktiivisuuteen ja itseohjautuvuuteen. Ohjatun suunnittelun ja tekemisen tukena hyödynnetään mielikuvitusta, tarinoita, draamaa, leikkiä, pelejä sekä luonnon- ja rakennettua ympäristöä. (s. 147)

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 3-6, 7-9, 13.4.11 LIIKUNTA

Liikunnassa hyödynnetään koulun tiloja, lähiliikuntapaikkoja ja luontoa monipuolisesti. Oppilaita ohjataan ja sitoutetaan turvalliseen ja eettisesti kestävään toimintaan ja oppimisilmapiiriin. (s. 148, 273, 433)

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.11 LIIKUNTA

 • Opetukseen valitaan leikkejä ja tehtäviä sekä liikuntamuotoja, joissa harjoitellaan tasapaino- ja liikkumistaitoja (kuten kiipeilyä, juoksuja ja hyppyjä) ja välineenkäsittelytaitoja (kuten tehtäviä erilaisilla välineillä ja palloleikkejä) erilaisissa oppimisympäristöissä (kuten salissa, luonnossa, lumella ja jäällä). (s. 149)

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6, Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

 • Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle. (s.158)

14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6

14.4.5 YMPÄRISTÖOPPI

Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan: Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen, Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa. Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin ymmärryksen vahvistaminen. (s. 241)

Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6

S4 Ympäristön tutkiminen:

 • Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin.
 • Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää.
 • Tunnistetaan eliöitä ja elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. (s. 242)

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen:

 • Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. (s. 242)

Ympäristöopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 3-6

 • Ympäristöopin eri tiedonalojen ilmiöitä pyritään tutkimaan luonnollisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Oppimisympäristöinä käytetään koulun tilojen ja opetusryhmän lisäksi monipuolisesti lähiluontoa ja rakennettua ympäristöä, erilaisia yhteisöjä ja vuorovaikutustilanteita, tieto- ja viestintäteknologisia ympäristöjä sekä paikallisia mahdollisuuksia kuten yhteistyötä luontokoulujen, museoiden, yritysten, kansalaisjärjestöjen, luonto- ja tiedekeskusten kanssa. (s. 242)

Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6

Tutkimisen ja toimimisen taidot

Opetuksen tavoite

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa ja rakennetussa ympäristössä (s. 240, 244)

S2-S6

Arvioinnin kohteet ympäristöopissa

Ympäristössä toimiminen ja tutkiminen

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Oppilas osaa toimia, liikkua ja retkeillä luonnossa ja rakennetussa ympäristössä ohjeiden mukaisesti.

Oppilas osaa tehdä tutkimuksia ympäristössä ohjatusti sekä yksin että ryhmän jäsenenä. (s. 244)

Tiedot ja ymmärrys

Opetuksen tavoite

T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen ymmärtämiseen (s. 241, 245)

S1, S3-S6

Arvioinnin kohteet ympäristöopissa

Biologian tiedonala: Luonnon tutkiminen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistaminen, ihmisen rakenne, elintoiminnot ja kehitys

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Oppilas osaa havainnoida luontoa, tunnistaa yleisimpiä kasvilajeja ja niiden tunnusomaisia elinympäristöjä.

Oppilas laatii ohjatusti pienen kasvion, osaa tutkia kokeellisesti kasvien kasvua yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä osaa pääpiirteittäin kuvata ihmisen rakenteen, elintoiminnat ja kehityksen. (s. 245)

Tiedot ja ymmärrys

Opetuksen tavoite

T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä rakentamaan perustaa energian säilymisen periaatteen ymmärtämiselle (s. 241, 245)

S2, S4-S6

Arvioinnin kohteet ympäristöopissa

Fysiikan tiedonala:

Fysikaalisten ilmiöiden

tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Oppilas osaa havainnoida ja kuvata yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä.

Oppilas osaa käyttää energia-, voima- ja liikekäsitteitä arkisissa tilanteissa ja osaa antaa esimerkkejä energian säilymisen periaatteesta. (s. 245)

14.4.6 USKONTO

S3 Hyvä elämä: Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. (s. 248)

ORTODOKSINEN USKONTO

 • Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja pohditaan omia eettisiä valintoja ja niiden seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja myönteisen elämännäkemyksen muodostamiseen. Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja kestävä tulevaisuus. (s. 251)

KATOLINEN USKONTO

 • Tärkeitä opetuksessa huomioitavia asioita ovat elämän kunnioittaminen, omat valinnat ja vastuu sekä huolenpito luonnosta. (s. 252)

ISLAM

 • Pohditaan ihmisen ja luonnon suhdetta sekä globaalivastuuta. (s. 252)

JUUTALAINEN USKONTO

 • Pohditaan ihmisen ja luonnon suhdetta sekä globaalia vastuuta. (s. 253)

14.4.7 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

 • T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta (s. 254, 256)
 • S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus:

Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. (s. 255)

14.4.11 KUVATAIDE

 • Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. (s. 268)

14.4.12 KÄSITYÖ

 • Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä uusien ideoiden kehittämiseksi. (s. 271)

14.4.13 LIIKUNTA

 • Opetukseen valitaan sellaisia oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä, joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. (s. 274)

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

 • Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen ja tekojen merkitys itselle sekä lähiyhteisölle, yhteiskunnalle ja luonnolle. (s. 285)

15.4.5 BIOLOGIA

Oppiaineen tehtävä

 • Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilaita ymmärtämään elämää ja sen kehittymistä, kartuttaa oppilaan luonnontuntemusta sekä ohjata oppilaita ymmärtämään ekosysteemien toimintaa, ihmisen elintoimintoja sekä perinnöllisyyden ja evoluution perusteita. (s. 379)
 • Biologian opetuksessa työskennellään myös luonnossa ja ohjataan oppilaita tutkivan oppimisen avulla tutustumaan biologisen tiedonhankinnan luonteeseen. Luonnon tutkimisessa käytetään sekä maasto- että laboratoriotyömenetelmiä. (s. 379).
 • Biologian opetus kehittää oppilaiden ympäristötietoisuutta ja halua vaalia luonnon monimuotoisuutta. (s. 380)

Biologian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön: Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista luonnossa liikkumista, lajintuntemusta sekä metsän ja muiden ekosysteemien tutkimista ja vertailua. (s. 381)

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta: Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja saavutuksiin. (s. 381)

Biologian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Biologinen tieto ja ymmärrys

Opetuksen tavoitteet

T3 ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja ymmärtämään erilaisten elinympäristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle (s. 380, 383)

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

S1-S4, S6

Eliöiden sopeutumisen ja elinympäristöjen monimuotoisuuden hahmottaminen

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Oppilas osaa tehdä havaintoja lajien esiintymisestä ja osaa kuvata lajien sopeutumista eri elinympäristöihin. Oppilas tunnistaa lähiympäristön tyypillisiä eliölajeja ja ymmärtää niiden merkityksen luonnon monimuotoisuudelle. (s. 383)

Opetuksen tavoitteet

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteita (s. 380, 383)

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteiden hahmottaminen

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Oppilas ymmärtää ja osaa kuvata perimän ja ympäristön vaikutusta eliöiden yksilönkehityksessä.

Oppilas osaa kuvata miten elämä ja luonnon monimuotoisuus ovat kehittyneet maapallolla evoluution tuloksena. (s. 383)

Biologinen tieto ja ymmärrys

Opetuksen tavoitteet

T7 ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä

S1-S6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Luonnontieteellinen ajattelutaito

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Oppilas osaa esittää mielekkäitä kysymyksiä luonnosta ja luonnonilmiöistä, osaa käyttää biologialle ominaisia peruskäsitteitä sekä tutkimus- ja tiedon-hankintamenetelmiä.

Oppilas osaa esittää perusteltuja luonnontieteellisiä käsityksiä ja päätelmiä. (s. 383)

Biologian asenne- ja arvotavoitteet

Opetuksen tavoitteet

T12 innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta (s. 380, 384)

S1-S6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Luontosuhteen ja ympäristötietoisuuden merkityksen hahmottaminen

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Oppilas osaa perustella esimerkkien avulla miten luonnossa toimitaan kestävällä ja luonnon monimuotoisuutta säilyttävällä tavalla. (s. 384)

15.4.6 MAANTIETO

 • Maantieto on monitieteinen ja eri tiedonaloja integroiva oppiaine, jossa tutkitaan maapalloa ja sen alueita, luontoa, ihmisen toimintaa sekä erilaisia kulttuureita. Maantiedon opetuksessa otetaan huomioon luonnontieteiden, ihmistieteiden ja yhteiskuntatieteiden näkökulmat. (s. 384)
 • Maantiedon opetuksessa käsitellään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta ja sen yhteyttä ympäristön tilaan sekä luodaan perustaa ymmärtää erilaisia alueellisia näkökulmia ja ristiriitoja maapallolla. (s. 384)
 • T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla (s. 385, 387)
 • T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys (s. 385, 387)
 • T11 ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja (s. 385, 388)
 • T13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa (s. 385, 388)
 • S3 Elämän perusedellytykset maapallolla: Sisällöt liittyvät planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin maapallolla. Käsitellään vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä. Tarkastellaan elämän perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa, niiden esiintymistä ja kestävää käyttöä. (s. 386)
 • S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt: Tarkastellaan oman kotiseudun erityispiirteitä sekä Suomen maisema-alueita. Tehdään kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä. Osallistutaan oman lähiympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja parantamiseen. Tutkitaan esimerkkien avulla maailman eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia. (s. 386)
 • S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö: Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. (s. 386).
 • T2 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Luonnonmaantieteellisten ilmiöiden hahmottaminen. (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa selittää esimerkkien avulla Maan planetaarisuuden, vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelun sekä hahmottaa maapallon kehät ja vyöhykkeisyyden. Oppilas osaa tunnistaa ja kuvailla luonnonmaisemia Suomessa ja maapallolla sekä osaa tuoda esille joitakin niiden syntyyn vaikuttaneita tekijöitä. (s. 387)
 • T4 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Luonnon ja ihmisen toiminnan välisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen sekä luonnonvarojen kestävä käyttö. (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa kuvata, miten luonnonympäristö vaikuttaa ihmisten elämään ja elinkeinoihin sekä millaisia vaikutuksia ihmisen toiminnalla on luonnonympäristön tilaan Suomessa ja eri puolilla maapalloa. Oppilas osaa kertoa, miksi luonnonvarojen kestävä käyttö on tärkeää. (s. 387)
 • T13 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Alueellisen identiteetin sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuuden tunnistaminen. (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa luonnehtia omaan alueelliseen identiteettiinsä vaikuttavia tekijöitä sekä osaa kuvata lähiympäristön ja sen monimuotoisuuden merkitystä. (s. 388)

15.4.7 FYSIIKKA

 • Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat luonnosta ja teknologisesta ympäristöstä tehdyt havainnot ja tutkimukset. (s. 389)
 • T15 ohjata oppilasta soveltamaan fysiikan tietojaan ja taitojaan monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua fysiikan soveltamiseen erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä (s. 390, 393)

15.4.8 KEMIA

 • T15 ohjata oppilasta soveltamaan kemian tietojaan ja taitojaan monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua kemian soveltamiseen erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä (s. 395, 398)
 • S4 Kemia maailmankuvan rakentajana: Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. (s. 395)

15.4.10 USKONTO

ORTODOKSINEN USKONTO

 • Pohditaan omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin vastuuseen liittyviä kysymyksiä. (s. 409)

15.4.11 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

 • S1 Katsomus ja kulttuuri:  (…) Perehdytään Unescon suojelemaan maailman kulttuuri- ja luonnonperintöön (…) (s. 412).
 • S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus: (…) Tutustutaan erilaisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta, esim. humanistiseen, utilistiseen, mystiseen ja luontokeskeiseen. Perehdytään luonnon ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin sekä ympäristöetiikkaan liittyviin kysymyksiin kuten eläinten oikeuksiin. (s. 412-413).
 • T9 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Kestävän elämäntavan periaatteiden tunteminen (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa nimetä keskeisiä luonnon ja yhteiskunnan kestävään tulevaisuuteen liittyviä piirteitä ja tarkastella kestävän elämäntavan merkitystä tulevaisuudelle. Oppilas tuntee keinoja vaikuttaa paikallisesti ja globaalisti. (s. 414)

15.4.12 HISTORIA

 • S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys: Perehdytään ilmiöön, joka on muuttanut ihmisen elämää, ihmisen ja luonnon suhdetta sekä maailmaa. (s. 416)

15.4.15 KUVATAIDE

 • S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Sisältöjen valinnoilla kehitetään oppilaan tietoisuutta erilaisia ympäristöjä ja medioita koskevista laajemmista kysymyksistä. (…) Opetuksessa käsitellään erilaisten ympäristöjen ja medioiden merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin että globaalin maailman näkökulmista. (s. 427)

15.4.16 KÄSITYÖ

 • Arkielämää, luontoa, rakennettua ja esineympäristöä havainnoidaan ja hyödynnetään käsityön suunnittelussa ja valmistuksessa. (s. 431)

15.4.17 LIIKUNTA

 • Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja vahvistetaan liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja liikuntalajien avulla monipuolisesti eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä. (s. 434)

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.