Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Luonnonvarojen käyttö

Perusopetuksen arvoperustassa mainitaan luonnonvarojen kestävälle käytölle perustuva kiertotalous (s. 16). Muuten luonnonvarojen käytöstä puhutaan jonkin verran vain luonnontieteellisissä aineissa: ympäristöopissa, biologiassa, maantiedossa, fysiikassa ja kemiassa.

Alakoulun ympäristöoppi mainitsee erilaisten ympäristöjen merkityksen hyvinvoinnille (s. 242). Luonnon rakenteiden, periaatteiden ja kiertokulkujen yhteydessä perehdytään myös metsien hyötykäyttöön, ja kestävän tulevaisuuden sisältöalueeseen kuuluu sekä ympäristötiedossa että biologiassa myös luonnonvarojen kestävä käyttö (s. 242).

Biologiassa pohditaan luonnonvarojen kestävän käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa sekä eläinten hyvinvointia. Samalla käsitellään myös biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia kestävän tulevaisuuden kannalta (s. 381). Tavoitteena on, että oppilas osaa pohtia metsien kestävän käytön merkitystä eliöille ja ihmiselle (T1) ja ymmärtää maapallon luonnonvarojen rajallisuuden ja ekosysteemipalveluiden merkityksen sekä tuntee jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet (T6) (s. 383).

Maantiedossa kannustetaan pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys (T4) (s. 385). Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö on yksi sisältöalue (S6), jossa keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin. Sisältöihin kuuluu myös elämän perusedellytykset kuten puhdas ilma, vesi ja ravinto, niiden esiintyminen ja kestävä käyttö (S3) (s. 386). Tavoitteena on myös, että oppilas osaa kuvata, miten luonnonympäristö vaikuttaa ihmisten elämään ja elinkeinoihin sekä millaisia vaikutuksia ihmisen toiminnalla on luonnonympäristön tilaan. Oppilas osaa myös kertoa, miksi luonnonvarojen kestävä käyttö on tärkeää (s. 387).

Fysiikassa opiskellaan energiantuotantoa ja kestävä energiavarojen käyttöä (S3) (s. 390) ja oppilaita ohjataan arvioimaan omia valintojaan energiavarojen kestävän käytön kannalta (T4) (s. 389, 392). Kemian tavoitteena puolestaan on ohjata oppilasta arvioimaan omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta (T4) (s. 394, 395, 397).

 

SUORAT LAINAUKSET

LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA, 2.2 Perusopetuksen arvoperusta

Kestävän elämäntavan välttämättömyys

Ekososiaalisen sivistyksen johtoajatuksena on luoda elämäntapaa ja kulttuuria, joka vaalii ihmisarvon loukkaamattomuutta, ekosysteemien monimuotoisuutta ja uusiutumiskykyä sekä samalla rakentaa osaamispohjaa luonnonvarojen kestävälle käytölle perustuvalle kiertotaloudelle. (s. 16)

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6

14.4.5 YMPÄRISTÖOPPI

Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6

S4 Ympäristön tutkiminen:

 • Kotiseudun erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. (s. 242)

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut: Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia. Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön. (s. 242)

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen:

 • Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. (s. 242)

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9

15.4.5 BIOLOGIA

Biologian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta: Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja saavutuksiin. (s. 381)

Biologian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Biologinen tieto ja ymmärrys

Opetuksen tavoitteet

T1 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä vertailemaan erilaisia ekosysteemejä ja tunnistamaan lajeja

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ekosysteemin rakenteen ja toiminnan hahmottaminen

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Oppilas osaa kuvata metsäekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä tunnistaa erilaisia ekosysteemejä ja niiden ravintoverkkojen lajeja.

Oppilas osaa kuvata monimuotoisuuden merkitystä ekosysteemien toiminnalle sekä pohtia metsien kestävän käytön merkitystä eliöille ja ihmiselle. (s. 383)

Biologinen tieto ja ymmärrys

Opetuksen tavoitteet

T6 ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä ymmärtämään ekosysteemipalveluiden merkitys

S6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Luonnonympäristössä tapahtuvien muutosten havainnointi

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Oppilas osaa tehdä havaintoja ja pieniä tutkimuksia omassa lähiympäristössä tapahtuvista luonnollisista ja ihmisen toiminnan aiheuttamista luonnonympäristön muutoksista.

Oppilas ymmärtää maapallon luonnonvarojen rajallisuuden ja ekosysteemipalveluiden merkityksen sekä tuntee kestävän elämäntavan perusteet ja jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet. (s. 383)

15.4.6 MAANTIETO

 • T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys (s. 385)
 • S3 Elämän perusedellytykset maapallolla: Sisällöt liittyvät planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin maapallolla. Käsitellään vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä. Tarkastellaan elämän perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa, niiden esiintymistä ja kestävää käyttöä. (s. 386)
 • S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö: Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä. (s. 386)
 • T4 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Luonnon ja ihmisen toiminnan välisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen sekä luonnonvarojen kestävä käyttö. (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa kuvata, miten luonnonympäristö vaikuttaa ihmisten elämään ja elinkeinoihin sekä millaisia vaikutuksia ihmisen toiminnalla on luonnonympäristön tilaan Suomessa ja eri puolilla maapalloa. Oppilas osaa kertoa, miksi luonnonvarojen kestävä käyttö on tärkeää. (s. 387)

15.4.7 FYSIIKKA

 • T4 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan energiavarojen kestävän käytön kannalta (s. 389)
 • S3 Fysiikka yhteiskunnassa: Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä energiavarojen käytössä. (s. 390)
 • T4 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Kestävän kehityksen tiedot ja taidot fysiikan kannalta. (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten fysiikan osaamista tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Oppilas osaa kuvata erilaisia valintoja energiavarojen kestävän käytön kannalta. (s. 392)

15.4.8 KEMIA

 • T4 ohjata oppilasta käyttämään kemian osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta (s. 394)
 • S3 Kemia yhteiskunnassa: Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. (s. 395)
 • T4 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Kestävän kehityksen tiedot ja taidot kemian kannalta. (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten kemian osaamista tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Oppilas osaa kuvata erilaisia valintoja luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta. (s. 397)

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.