Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Kestävä tulevaisuus

Käsite ”kestävä tulevaisuus” mainitaan opetussuunnitelmassa 48 kertaa. Lisäksi sana ”tulevaisuus” esiintyy yhteydessä ekologisuuteen, ympäristöasioihin ja luontoon liittyen 17 kertaa. Vertailukohtana mainittakoon, että sana ”tulevaisuus” esiintyy muiden asioiden yhteydessä 35 kertaa (oppilaan oma henkilökohtainen tulevaisuuden suunnittelu, työelämä, yhteiskunnan kehitys, hyvä tulevaisuus).

Arvot, oppimiskokonaisuudet ja toimintakulttuuri

Koko järjestelmän uudistamisen yhtenä syynä mainitaan koulun vahvistaminen kestävän tulevaisuuden rakentajana (s.9).

Arvoperustan mukaan kulutus- ja tuotantotavoissa ilmeneviä ristiriitoja tulee pohtia suhteessa tulevaisuuteen. Perusopetus avaa myös näköalaa sukupolvien yli ulottuvaan globaaliin vastuuseen (s.16, myös ympäristöoppi s. 242). Perusopetuksen yksi tehtävä on, että opitaan ottamaan vastuuta tulevaisuutta rakentavista valinnoista ja toimimaan myönteisinä muutosvoimina kansallisesti ja kansainvälisesti (s.18).

Laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteita on, että oppilaiden luottavaista suhtautumista tulevaisuuteen tuetaan (L3) (s.22), menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä yhteyksiä sekä erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja pohditaan ja annetaan valmiuksia toimintatapojen ja -rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää tulevaisuutta rakentaviksi (L7) (s.24, 285). Yläkoulussa pohditaan eri oppiaineiden tunneilla opiskelun sekä omien ajattelu- ja työskentelytapojen merkitystä tulevaisuudelle (L1) (s.282). Myös kulutustottumuksia ohjataan tarkastelemaan kestävän tulevaisuuden näkökulmasta (L3) (s.283)

Toimintakulttuuri rohkaisee oppilaita toimimaan kestävämmän tulevaisuuden puolesta (s.29).

Vuosiluokat ja oppiaineet

Jo alkuopetuksesta lähtien yläkouluun saakka pohditaan, mitä kestävä tulevaisuus merkitsee ja mitä oppilaat voivat itse tehdä sen puolesta (s.101, 156).

Ympäristöopin keskeisenä tavoitteena on ohjata ymmärtämään ihmisten tekemien valintojen vaikutuksia elämälle ja ympäristölle nyt sekä tulevaisuudessa (s. 131, 239). 3-6- luokan ympäristöopissa ”Kestävän tulevaisuuden rakentaminen” (S6) ja biologiassa ”Kohti kestävää tulevaisuutta” (sisältönä mm. biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuudet kestävän tulevaisuuden kannalta) kuuluvat keskeisten sisältöalueiden listaan (molemmissa S6) (s. 242, 381). Saadakseen arvosanan kahdeksan ympäristöopista kuudennella luokalla oppilaan tulee osata kuvata esimerkkien avulla kestävän tulevaisuuden rakentamista tukevia ja uhkaavia tekijöitä (s. 243). Yläkoulussa biologiassa tavoitteena on innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi, ja saadakseen arvosanan kahdeksan päättöarvioinnissa osaa kuvata, miten tämän tavoitteen mukaisesti toimitaan (s.384). Maantiedossa oppiaineen tehtävä on antaa oppilaille keinoja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen (s.385).

Sekä fysiikan että kemian opetuksen tehtävänä on välittää kuvaa fysiikan merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa (s.389, 393). Tavoitteena on ohjata oppilasta käyttämään sekä fysiikan että kemian osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa (T4) (s. 389, 394). Saadakseen päättöarvioinnissa arvosanat kahdeksan oppilaan tulee osata kuvata esimerkkien avulla, miten fysiikan ja kemian osaamista tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi (s.392, 397).

Uskonnossa 3-6 luokalla on tavoitteena ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta (s. 247). Saadakseen arvosanan kahdeksan oppilaan tulee osata kertoa arjen esimerkkejä kestävän tulevaisuuden rakentamisesta kuudennella luokalla (s. 249) ja oppilaan tulee osata kertoa omien valintojensa vaikutuksesta kestävään tulevaisuuteen yhdeksännellä luokalla (s. 407). Ortodoksisessa uskonnossa mainitaan erikseen, että opetuksessa otetaan huomioon kestävä tulevaisuus (s.251).

Elämänkatsomustiedossa yksi sisältöalue on 3-6 luokalla ”Luonto ja kestävä tulevaisuus” (S4), jonka sisällä tutkitaan luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä (s.255). Yläkoulussa puolestaan sisältöalue ”Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus” (S3) sisältää pohdintaa, miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi (s.413). Tavoitteena on innostaa oppilasta pohtimaan omien valintojensa vaikutusta kestävään tulevaisuuteen paikallisesti ja globaalisti (s. 412), ja saadakseen arvosanan kahdeksan päättöarvioinnissa oppilaan tulee osaa nimetä keskeisiä luonnon ja yhteiskunnan kestävään tulevaisuuteen liittyviä piirteitä ja tarkastella kestävän elämäntavan merkitystä tulevaisuudelle, ja tuntea keinoja vaikuttaa paikallisesti ja globaalisti (s.414).

Kotitaloudessa sisältöjen valinnoissa otetaan huomioon kestävään tulevaisuuteen tähtäävä toiminta (s. 439).

SUORAT LAINAUKSET

LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA, Opetussuunnitelman perusteet ja paikallinen opetussuunnitelma

 • Järjestelmän eri osat uudistuvat, jotta opetuksen järjestämisessä pystytään ottamaan huomioon muutokset koulua ympäröivässä maailmassa ja vahvistamaan koulun tehtävää kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. (s.9.).

LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA, 2.2 Perusopetuksen arvoperusta, Kestävän elämäntavan välttämättömyys

 • Perusopetuksessa pohditaan kulutus- ja tuotantotavoissa ilmeneviä ristiriitoja suhteessa kestävään tulevaisuuteen sekä etsitään ja toteutetaan yhteistoimin ja pitkäjänteisesti elämäntapaamme korjaavia ratkaisuja. (…)Perusopetus avaa näköalaa sukupolvien yli ulottuvaan globaaliin vastuuseen. (s.16)

LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET, 3.1 Perusopetuksen tehtävä

 • Koulua ympäröivän maailman muutos vaikuttaa väistämättä oppilaiden kehitykseen ja hyvinvointiin sekä koulun toimintaan. Perusopetuksessa opitaan kohtaamaan muutostarpeita avoimesti, arvioimaan niitä kriittisesti ja ottamaan vastuuta tulevaisuutta rakentavista valinnoista. (…) Perusopetus vaikuttaa myönteisenä ja yhteiskuntaa rakentavana muutosvoimana kansallisesti ja kansainvälisesti. (s.18)

LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET, 3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen, Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

 • Elämässä ja arjessa selviäminen edellyttää yhä moninaisempia taitoja. Kyse on terveydestä, turvallisuudesta ja ihmissuhteista, liikkumisesta ja liikenteestä, teknologisoituneessa arjessa toimimisesta sekä oman talouden hallinnasta ja kuluttamisesta, jotka kaikki vaikuttavat kestävään elämäntapaan. Perusopetuksessa tuetaan oppilaiden luottavaista suhtautumista tulevaisuuteen. (s.22).

LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET, 3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen, Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

 • Perusopetuksen aikana oppilaat pohtivat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä yhteyksiä sekä erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. (s.24)

LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET, 3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen,

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

 • Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja -rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää tulevaisuutta rakentaviksi. (s.24)

LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI, 4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet, Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen

 • Oppiva yhteisö rakentaa toivoa hyvästä tulevaisuudesta luomalla osaamisperustaa ekososiaaliselle sivistykselle. Realistinen ja käytännöllinen asenne hyvän tulevaisuuden edellytysten muovaamiseen vahvistaa kasvamista vastuullisuuteen yhteisön jäseninä, kuntalaisina ja kansalaisina. Se rohkaisee oppilaita kohtaamaan avoimesti ja uteliaasti maailman moninaisuutta sekä toimimaan oikeudenmukaisemman ja kestävämmän tulevaisuuden puolesta. (s.29)

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

 • Oppilaiden kanssa pohditaan, mitä heille merkitsee oikeudenmukainen ja kestävä tulevaisuus omassa maassa ja maailmassa ja mitä he voivat itse tehdä sen puolesta. (s.101)

YMPÄRISTÖOPPI, Oppiaineen tehtävä
Ympäristöopin keskeisenä tavoitteena on ohjata ymmärtämään ihmisten tekemien valintojen vaikutuksia elämälle ja ympäristölle nyt sekä tulevaisuudessa. (s. 131, 239)

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6, Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

 • Oppilaita ohjataan pohtimaan omia valintojaan kestävän tulevaisuuden kannalta. (s. 156)

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6, 14.4.5 YMPÄRISTÖOPPI,

Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen: Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla. (s. 242).

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6, 14.4.5 YMPÄRISTÖOPPI, Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6

Merkitys, arvot, asenteet: Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

 • Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla kestävän tulevaisuuden rakentamista tukevia ja uhkaavia tekijöitä. (s. 243)

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6, 14.4.6 USKONTO

 • T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta (s. 247)
 • Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä kestävän tulevaisuuden rakentamisesta. (s. 249)

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6

ORTODOKSINEN USKONTO

 • Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja kestävä tulevaisuus. (s.251)

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6, 14.4.7 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

 • S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus: Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen. (s.255)

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9, Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

 • Eri oppiaineiden tunneilla pohditaan opiskelun sekä omien ajattelu- ja työskentelytapojen merkitystä tulevaisuudelle. (s.282)

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9, Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

 • Oppilaita ohjataan tarkastelemaan kulutustottumuksiaan kestävän tulevaisuuden näkökulmasta, tarkastelemaan mainosviestintää analyyttisesti ja toimimaan kriittisinä ja vastuullisina kuluttajina. (s.283)

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9, Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

 • Yhdessä pohditaan menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä yhteyksiä ja erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja.
 • Perusopetuksen aikana muodostuu näkemys siitä, miksi opiskelu ja osallistuminen ovat tärkeitä, mitä kestävä elämäntapa merkitsee ja miten koulussa hankittua osaamista voi käyttää kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. (s. 285)

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.5 BIOLOGIA, Biologian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta: Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja saavutuksiin. (s.381)

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.5 BIOLOGIA, Biologian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Biologian asenne- ja arvotavoitteet, Opetuksen tavoitteet

T14 innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi, S6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kestävän tulevaisuuden rakentamisen tiedot ja taidot

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Oppilas osaa kuvata, miten toimitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. (s.384).

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.6 MAANTIETO

 • Opetus harjaannuttaa oppilaiden osallistumis- ja vaikuttamistaitoja ja antaa oppilaille keinoja aktiiviseen kansalaisuuteen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. (s.385).

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.7 FYSIIKKA

 • Opetus välittää kuvaa fysiikan merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: fysiikkaa tarvitaan uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Opetus ohjaa oppilaita ottamaan vastuuta ympäristöstään. (s.389)
 • T4 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan energiavarojen kestävän käytön kannalta (s. 389)
 • T4 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Kestävän kehityksen tiedot ja taidot fysiikan kannalta. (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten fysiikan osaamista tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Oppilas osaa kuvata erilaisia valintoja energiavarojen kestävän käytön kannalta. (s.392)

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.8 KEMIA

 • Opetus välittää kuvaa kemian merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: kemiaa tarvitaan uusien ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Opetus ohjaa oppilaita ottamaan vastuuta ympäristöstään. (s. 393)
 • T4 ohjata oppilasta käyttämään kemian osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta (s. 394)
 • T4 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Kestävän kehityksen tiedot ja taidot kemian kannalta. (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten kemian osaamista tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Oppilas osaa kuvata erilaisia valintoja luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta. (s. 397)

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.10 USKONTO

 • T9 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Eettinen ajattelu (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas pohtii omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja osaa kertoa niiden vaikutuksesta omaan ja toisten ihmisten hyvinvointiin ja kestävään tulevaisuuteen. (s. 407)

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.11 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

 • T9 innostaa oppilasta pohtimaan omien valintojensa vaikutusta kestävään tulevaisuuteen paikallisesti ja globaalisti (s. 412)
 • S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus: (…) Tutustutaan erilaisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta, esim. humanistiseen, utilistiseen, mystiseen ja luontokeskeiseen. Perehdytään luonnon ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin sekä ympäristöetiikkaan liittyviin kysymyksiin kuten eläinten oikeuksiin. Pohditaan, miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi. (s.413)
 • T9 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Kestävän elämäntavan periaatteiden tunteminen (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa nimetä keskeisiä luonnon ja yhteiskunnan kestävään tulevaisuuteen liittyviä piirteitä ja tarkastella kestävän elämäntavan merkitystä tulevaisuudelle. Oppilas tuntee keinoja vaikuttaa paikallisesti ja globaalisti. (s.414)

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.18 KOTITALOUS

 • Sisältöjen valinnoissa otetaan huomioon (…) kestävään tulevaisuuteen tähtäävä toiminta. (s. 439)

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.