Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Kestävä kehitys

Käsite ”kestävä kehitys” esiintyy opetussuunnitelmassa 40 kertaa.

Opetussuunnitelman arvoperustassa todetaan, että kestävän kehityksen välttämättömyys tulee tunnistaa ja sen mukaisesti tulee toimia (s. 16). Perusopetuksen tehtävä on luoda edellytyksiä kestävälle kehitykselle YK:n asettamien kehitystavoitteiden suuntaisesti (s.18). Kestävän kehityksen ulottuvuudet ovat ekologinen ja taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen (s. 16). Kestävän kehityksen edistäminen on osa sivistystä (s.19).

Kestävä kehitys on mainittu laaja-alaisessa oppimiskokonaisuudessa ”Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen” (L5), jonka mukaan tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta opitaan arvioimaan kestävän kehityksen näkökulmasta (s.23). Yläkoulussa tarkastellaan tvt:n vaikutuksia kestävään kehitykseen (s. 284).

3.– 6. luokkien katsotaan olevan otollinen aika kestävän kehityksen tarpeen pohtimiselle (s.155). Yläkoulussa puolestaan pohditaan kestävän kehityksen sosiaalisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia sekä kulttuurisia ja ekologisia edellytyksiä, ja opetukseen tuodaan esimerkkejä, käytäntöjä ja teoreettista pohdintaa siitä, miten kestävän kehityksen eri ulottuvuudet ovat yhteydessä toisiinsa ja mitä kestävä elämäntapa käytännössä merkitsee (s. 281).

Kestävä kehitys oppiaineissa

Ympäristöopissa kiinnitetään huomiota kaikkiin kestävän kehityksen ulottuvuuksiin (s. 131, 239). 3. – 6. luokilla ympäristötiedon tavoitteena on ohjata oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja maailmalle (s. 240). Kuudennen luokan arvosanan kahdeksan saadakseen oppilaan tulee pystyä kuvaamaan tulevaisuuden rakentamista tukevia ja uhkaavia tekijöitä ja keinoja lähiympäristön kehittämiseen (s. 243).

Oppiaineen tehtävä maantiedossa on vahvistaa oppilaiden valmiuksia kestävää kehitystä edistävään toimintatapaan (s. 385). Saadakseen päättöarvioinnissa arvosanan kahdeksan hänen tulee osata ottaa kantaa kestävän kehityksen kysymyksiin (s. 388)

Sekä fysiikassa että kemiassa saadakseen päättöarvioinnissa arvosanan kahdeksan oppilaan tulee osata kuvata esimerkkien avulla, miten fysiikan osaamista tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi (s. 392, 397).

Yhteiskuntaopissa tavoitteena on ohjata oppilasta vastuulliseen kuluttamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti (s. 419). Taloutta tarkastellaan myös kestävän kehityksen näkökulmasta (s. 420).

Kuvataiteen opetuksessa tavoitteena on kannustaa oppilasta ottamaan kestävä kehitys huomioon kuvailmaisussa (s. 144, 267, 427)., ja tämä otetaan huomioon myös arvioinnissa (s. 269, 429).

Käsitöissä materiaalisen maailman tuntemus katsotaan perustaksi kestävälle kehitykselle (s. 146, 270, 430). Yläkoulussa käsityötä pohditaan kestävän kehityksen edistäjänä arjessa (s. 431).

Elämänkatsomustiedossa tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä (s. 255).

 

SUORAT LAINAUKSET

LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA, 2.2 Perusopetuksen arvoperusta, Kestävän elämäntavan välttämättömyys

 • Perusopetuksessa tunnistetaan kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys, toimitaan sen mukaisesti ja ohjataan oppilaita kestävän elämäntavan omaksumiseen. Kestävän kehityksen ja elämäntavan ulottuvuudet ovat ekologinen ja taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen. (…) Oppilaita ohjataan tuntemaan myös kehitykseen vaikuttavia yhteiskunnallisia rakenteita ja ratkaisuja ja vaikuttamaan niihin. (s. 16)

LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET, 3.1 Perusopetuksen tehtävä

 • Perusopetuksen globaalikasvatus luo osaltaan edellytyksiä oikeudenmukaiselle ja kestävälle kehitykselle YK:n asettamien kehitystavoitteiden suuntaisesti. (s.18).

LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET, 3.2 Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet, Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen

 • Sivistykseen nähdään kuuluvaksi myös yhteistyö ja vastuullisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, kasvu hyviin tapoihin sekä kestävän kehityksen edistäminen. (s.19)

LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET, 3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen,

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

 • Tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta opitaan arvioimaan kestävän kehityksen näkökulmasta ja toimimaan vastuullisina kuluttajina. (s.23)

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.5 YMPÄRISTÖOPPI, Oppiaineen tehtävä

 • Ympäristöopissa kiinnitetään huomiota kestävän kehityksen ekologiseen, kulttuuriseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen ulottuvuuteen. (s. 131, 239)

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.9 KUVATAIDE

 • T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys (s. 144)

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.10 KÄSITYÖ

 • Ympäröivän materiaalisen maailman tuntemus luo perustaa kestävälle elämäntavalle ja kehitykselle. (s. 146, 270, 430)

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6

 • Identiteetti rakentuu vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja ympäristön kanssa. (…) Ikävuodet ovat erityisen otollisia myös kestävän elämäntavan omaksumiselle ja kestävän kehityksen tarpeen pohtimiselle. (s.155)

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6, 14.4.5 YMPÄRISTÖOPPI, Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6

 • Opetuksen tavoitteet: Merkitys, arvot, asenteet. T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja maailmalle (s. 240)

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6, 14.4.5 YMPÄRISTÖOPPI, Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6

 • Merkitys, arvot, asenteet: Opetuksen tavoite. T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja maailmalle (s. 243)
 • Arvioinnin kohteet ympäristöopissa: Kestävän kehityksen tiedot ja taidot. Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla kestävän tulevaisuuden rakentamista tukevia ja uhkaavia tekijöitä. Oppilas osaa kuvata erilaisia keinoja lähiympäristön ja -yhteisöjen vaalimiseen, kehittämiseen ja niihin vaikuttamiseen sekä toimia ohjatusti yhteisessä vaikuttamisprojektissa. (s. 243)

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6, 14.4.7 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

 • S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus: Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen. (s. 255).

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6, 14.4.11 KUVATAIDE

 • T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan (s. 267)

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6, 14.4.11 KUVATAIDE

 • T11 (…) Oppilas ottaa kuvailmaisussaan huomioon kulttuurisen moninaisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä näkökulmia (s. 269)

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9

 • Näinä vuosina jatketaan kestävän elämäntavan ja hyvinvoinnin pohjan rakentamista ja pohditaan oppilaiden kanssa kestävän kehityksen sosiaalisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia sekä kulttuurisia ja ekologisia edellytyksiä. Opetukseen tuodaan esimerkkejä, käytäntöjä ja teoreettista pohdintaa siitä, miten kestävän kehityksen eri ulottuvuudet ovat yhteydessä toisiinsa ja mitä kestävä elämäntapa käytännössä merkitsee. (s. 281)

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9, Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

 • Oppimistehtävien yhteydessä tarkastellaan tvt:n merkitystä yhteiskunnassa ja vaikutuksia kestävään kehitykseen. (s. 284)

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.6 MAANTIETO

 • Maantiedon opetuksessa vahvistetaan oppilaiden valmiuksia kestävää kehitystä edistävään toimintatapaan. (s. 385).

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.6 MAANTIETO

 • T12 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Kestävän kehityksen edistäminen. (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa kertoa, miten toimitaan vastuullisesti koulussa ja koulun ulkopuolella. Oppilas osaa ottaa kantaa kestävän kehityksen kysymyksiin ja osaa antaa esimerkkejä miten toimitaan kestävän elämäntavan mukaisesti. (s. 388)

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.7 FYSIIKKA

 • T4 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Kestävän kehityksen tiedot ja taidot fysiikan kannalta. (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten fysiikan osaamista tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Oppilas osaa kuvata erilaisia valintoja energiavarojen kestävän käytön kannalta. (s. 392)

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.8 KEMIA

 • T4 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Kestävän kehityksen tiedot ja taidot kemian kannalta. (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten kemian osaamista tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Oppilas osaa kuvata erilaisia valintoja luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta. (s. 397)

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.13 YHTEISKUNTAOPPI

 • T8 ohjata oppilasta talouden perusteiden ymmärtämiseen, oman talouden hallintaan ja vastuulliseen kuluttamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti (s. 419)

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.13 YHTEISKUNTAOPPI

 • S4 Taloudellinen toiminta: Perehdytään talouden peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja keskeisiin toimijoihin sekä tarkastellaan taloutta myös kestävän kehityksen ja erilaisten taloudellisten toimijoiden näkökulmasta. (…) Talouden ilmiöiden tarkastelussa huomioidaan paikalliset ja globaalit näkökulmat. (s. 420)

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.15 KUVATAIDE

 • T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys sekä vaikuttamaan kuvien avulla (s. 427)

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.15 KUVATAIDE

 • T11 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Kuvallinen ilmaiseminen ja vaikuttaminen (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas tarkastelee kuvailmaisussaan kulttuurista moninaisuutta ja kestävää kehitystä sekä tunnistaa kuvilla vaikuttamisen mahdollisuuksia (s. 429)

15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.16 KÄSITYÖ

 • S8 Tiedostaminen ja osallistuminen: Tutkitaan käsityön ja tuotteiden erilaisia merkityksiä yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta. Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäjänä arjessa. Harjoitellaan käsityöllä osallistumista, vaikuttamista ja viestimistä. (s. 431).

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.