Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos- käsite esiintyy opetussuunnitelmassa vain neljä kertaa, mikä on todella vähän ongelman vakavuuteen nähden. Kuitenkin perusopetuksen arvoperustassa, joka on koko perusopetuksen lähtökohta, ilmaistaan varsin painokkaasti, että ekososiaalinen sivistys merkitsee ymmärrystä erityisesti ilmastonmuutoksen vakavuudesta (s. 16).

Oppiaineiden kohdalla ilmastonmuutos mainitaan 3.-6. luokan ympäristöopin sisällöissä S6 ”Kestävän tulevaisuuden rakentaminen” -alla kuuden muun huomioon otettavan aiheen luettelossa (luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa) (s. 242), yläkoulun biologian sisällöissä S6 ”Kohti kestävää tulevaisuutta” –alla kolmen muun sisällön rinnalla (monimuotoisuuden säilyttäminen, ilmastonmuutos, luonnonvarojen kestävä käyttö ja muutokset lähiympäristössä) sekä yläkoulun maantiedon S6 ”Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö”
–alla, jossa mainitaan tasaveroisesti kymmenen muuta aihetta (Luonnonvarojen kestävä käyttö ja biotalouden mahdollisuudet, tuotteiden elinkaaret, omat kulutusvalinnat ja toiminta vastuullisena kansalaisena, ympäristönmuutoksiin, erityisesti ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen, ympäristön tila, globalisaation vaikutukset ja alueelliset kehityskysymykset) (s. 386).

 

SUORAT LAINAUKSET

LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA

2.2 Perusopetuksen arvoperusta

Kestävän elämäntavan välttämättömyys

  • Ekososiaalinen sivistys merkitsee ymmärrystä erityisesti ilmastonmuutoksen vakavuudesta sekä pyrkimystä toimia kestävästi. (s. 16)

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6

14.4.5 YMPÄRISTÖOPPI

Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6

  • S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen: Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. (s. 242)

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9

15.4.5 BIOLOGIA

Biologian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

  • S6 Kohti kestävää tulevaisuutta: Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. (s. 381)

15.4.6 MAANTIETO

  • S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö: Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä. (s. 386)

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.