Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Globaali vastuu

Käsite ”globaali” on mainittu opetussuunnitelmassa 43 kertaa. Lisäksi tähän lukuun on otettu mukaan muutamia kestävään elämäntapaan liittyviä poimintoja ”maailma” ja ”kansainvälisyys” – käsitteillä. Kaikkiaan ”maailma” –käsite esiintyy opetussuunnitelmassa 284 kertaa ja ”kansainvälisyys”-käsite 67 kertaa, mutta likimainkaan kaikki maininnat eivät liity kestävään elämäntapaan.

Perusopetuksen arvoperustassa mainitaan, että perusopetus avaa näköalaa sukupolvien yli ulottuvaan globaaliin vastuuseen (s. 16). Perusopetuksen tehtävien mukaan globaalikasvatus luo osaltaan edellytyksiä oikeudenmukaiselle ja kestävälle kehitykselle YK:n asettamien kehitystavoitteiden suuntaisesti. Työtä tehdään mahdollisuuksien mukaan yhdessä muissa maissa toimivien koulujen ja opetuksen kehittäjien kanssa. Perusopetus vaikuttaa myönteisenä ja yhteiskuntaa rakentavana muutosvoimana kansallisesti ja kansainvälisesti (s. 18). Soveltavilla valinnaisilla aineilla voidaan edistää oppiaineiden yhteistyötä esimerkiksi globaalikasvatuksessa (s. 95).

Osallistumisen laaja-alaisella osaamisalueella (L7) pohditaan alkuopetuksessa, mitä oikeudenmukainen ja kestävä tulevaisuus maailmassa merkitsee, ja mitä he voivat itse tehdä sen puolesta (s. 101).

Vieraissa kielissä jo alakoulussa annetaan valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen kansainvälisessä maailmassa (s. 127, 219). Yläkoulussa englannin opetuksen sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti (s. 350).

Ympäristöopin yksi tehtävä on maantiedon kannalta oppia ymmärtämään erilaisia alueita maapallolla, niillä esiintyviä ilmiöitä ja alueilla asuvien ihmisten elämää (s. 131, 239). Tavoitteena alakoulussa on oppia arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä maailmalle (s. 240, 243). Yksi keskeisiä näkökulmia on globaalin ymmärryksen vahvistaminen (s. 241). Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa (s. 242). Vaikuttamisprojektissa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla (s. 242). Opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta hahmottamaan koko maailmaa (s. 241, 245).

Biologian tehtävänä on ohjata oppilaita globaalin vastuun ymmärtämiseen (s. 380). Maantiedossa pohditaan esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä (s. 386). Tavoitteena on että oppilas ymmärtää ja osaa kuvata globaalin vastuun merkitystä omassa toiminnassaan (s. 388).

Uskonnon opetussuunnitelmassa globaali vastuu ja sen pohtiminen, ortodoksisessa uskonnossa myös osallistuva globaali vastuu, mainitaan sekä ala- että yläkoulussa ja sekä evankelisluterilaisen, katolisen, ortodoksisen, juutalaisen uskonnon että islamin yhteydessä (s. 138, 248, , 251, 252, 253, 408, 409, 410, 411). Ortodoksisessa uskonnossa pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista. (s. 251) Myös katolisessa uskonnossa alkuopetuksessa perehdytään vastuuseen maailmasta (s. 138).

Elämänkatsomustiedon tavoitteena koko peruskoulussa on täysivaltainen demokraattinen kansalaisuus globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa (s. 139, 253, 411). Yläkoulussa tavoitteena (T9) on innostaa oppilasta pohtimaan omien valintojensa vaikutusta kestävään tulevaisuuteen globaalisti ja oppia keinoja globaaliin vaikuttamiseen (s. 412, 414).

Yläkoulun yhteiskunnallisten asioiden opiskelussa (yhteiskuntaoppi) näkökulma laajenee kattamaan myös globaalit kysymykset (s. 419). Oppilasta ohjataan ymmärtämään yhteiskunnallisen päätöksenteon periaatteita ja demokraattisia toimintatapoja globaalisti (s. 419, 421). Talouden ilmiöiden tarkastelussa huomioidaan globaalit näkökulmat (s. 420). Tavoitteena on, että oppilas osaa antaa esimerkkejä poliittisesta päätöksenteosta, vallankäytöstä, yhteiskunnan rakenteista ja toiminnasta globaalisti (s. 421).

Kuvataiteen tehtävänä peruskoulussa on luoda perustaa oppilaiden globaalille toimijuudelle (s. 143, 266, 426). Yläkoulussa erilaisten ympäristöjen ja medioiden merkitystä käsitellään myös globaalin maailman näkökulmasta (s. 427). Opetuksessa luodaan mahdollisuuksia globaalien kysymysten käsittelylle (s. 428).

 

SUORAT LAINAUKSET

LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA

2.2 Perusopetuksen arvoperusta

Kestävän elämäntavan välttämättömyys

 • Perusopetus avaa näköalaa sukupolvien yli ulottuvaan globaaliin vastuuseen. (s. 16)

LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET

3.1 Perusopetuksen tehtävä

 • Perusopetuksen globaalikasvatus luo osaltaan edellytyksiä oikeudenmukaiselle ja kestävälle kehitykselle YK:n asettamien kehitystavoitteiden suuntaisesti. Työtä tehdään mahdollisuuksien mukaan yhdessä muissa maissa toimivien koulujen ja opetuksen kehittäjien kanssa. Perusopetus vaikuttaa myönteisenä ja yhteiskuntaa rakentavana muutosvoimana kansallisesti ja kansainvälisesti. (s. 18)

LUKU 12 VALINNAISUUS PERUSOPETUKSESSA

12.2 Valinnaiset aineet

 • Soveltavilla valinnaisilla aineilla voidaan edistää oppiaineiden yhteistyötä esimerkiksi (…) kuluttaja- ja talouskasvatuksessa, globaalikasvatuksessa (…) (s. 95)

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Oppilaiden kanssa pohditaan, mitä heille merkitsee oikeudenmukainen ja kestävä tulevaisuus omassa maassa ja maailmassa ja mitä he voivat itse tehdä sen puolesta. (s. 101)

13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2 (14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6)

13.4.3, 14.4.3 VIERAAT KIELET

VIERAS KIELI, A-OPPIMÄÄRÄ

 • Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen kansainvälisessä maailmassa. (s. 127, 219)

13.4.5 YMPÄRISTÖOPPI

Oppiaineen tehtävä

Maantiedon kannalta keskeistä on tutkia omaa lähiympäristöä sekä ymmärtää erilaisia alueita maapallolla, niillä esiintyviä ilmiöitä ja alueilla asuvien ihmisten elämää. (s. 131, 239)

13.4.6 USKONTO

KATOLINEN USKONTO

 • Perehdytään vastuuseen luonnosta ja maailmasta sekä tarkastellaan vastuuta luomiskertomuksen antamana tehtävänä. (s. 138)

13.4.7 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

 • Elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Tavoitteena on täysivaltainen demokraattinen kansalaisuus globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tämä edellyttää elämänkatsomustiedon opetukselta monipuolisen katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamisen lisäksi eettisen ja kriittisen ajattelu- ja toimintakyvyn sekä oppimisen taitojen kehittämistä. (s. 139, 253, 411).

13.4.9 KUVATAIDE

 • Kuvataiteen opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden paikalliselle ja globaalille toimijuudelle. (s. 143, 266, 426)

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

14.4.5 YMPÄRISTÖOPPI

Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Merkitys, arvot, asenteet

T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja maailmalle (s. 240, 243)

Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan:

 • Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin ymmärryksen vahvistaminen. (s. 241)

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen:

 • Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. (s. 242)
 • Toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla. (s. 242)

Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6

Tiedot ja ymmärrys

Opetuksen tavoite

T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa ympäristöä ja koko maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- ja muita geomediataitoja (myös s. 241)

S3-S6

Arvioinnin kohteet ympäristöopissa

Maantiedon tiedonala:

Maapallon hahmottaminen, kartta- ja muut geomediataidot

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Oppilas osaa tunnistaa eri aluetasot, jäsentää omaa ympäristöään, hahmottaa opiskelemiaan alueita ja koko maapallon karttakuvaa sekä osaa kuvata alueellista monimuotoisuutta maapallolla.

Oppilas osaa käyttää karttoja ja muita geomedialähteitä tiedonhaussa ja esittämisessä. (s. 245)

14.4.6 USKONTO

 • S3 Hyvä elämä: Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. (s. 248)

ORTODOKSINEN USKONTO

 • Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista. (s. 251)

ISLAM

 • Pohditaan ihmisen ja luonnon suhdetta sekä globaalivastuuta. (s. 252)

JUUTALAINEN USKONTO

 • Pohditaan ihmisen ja luonnon suhdetta sekä globaalia vastuuta. (s. 253)

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9

15.4.3 VIERAAT KIELET

ENGLANTI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7-9

 • Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on (…) oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. (s. 350)

15.4.5 BIOLOGIA

Oppiaineen tehtävä

 • Oppilaita ohjataan kestävään elämäntapaan ja globaalin vastuun ymmärtämiseen. (s. 380)

15.4.6 MAANTIETO

S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö:

 • Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä. (s. 386)
 • T11 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot. (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas toimii projektissa, jossa yhdessä muiden kanssa vaikutetaan lähiympäristön viihtyisyyden parantamiseen tai ympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseen. Oppilas ymmärtää ja osaa kuvata globaalin vastuun merkitystä omassa toiminnassaan. (s. 388)

15.4.10 USKONTO

EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO

 • Opetuksen sisällöiksi valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. (s. 408)

ORTODOKSINEN USKONTO

 • Pohditaan omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin vastuuseen liittyviä kysymyksiä. (s. 409)

ISLAM

 • Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Ihmisoikeuksien julistus ja ihmisoikeusetiikka sekä erilaiset ajankohtaiset eettiset kysymykset. Perehdytään uskontodialogiin ja uskontojen merkitykseen yhteiskuntarauhan rakentamisessa. Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä sen merkitystä ihmisille. (s. 410)

JUUTALAINEN USKONTO

 • Syvennytään oppilaiden elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan ja globaaliin vastuuseen sekä ympäristöön liittyviin eettisiin kysymyksiin. (s. 411)

15.4.11 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

 • T9 innostaa oppilasta pohtimaan omien valintojensa vaikutusta kestävään tulevaisuuteen paikallisesti ja globaalisti (s. 412, 414)
 • T9 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Kestävän elämäntavan periaatteiden tunteminen (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa nimetä keskeisiä luonnon ja yhteiskunnan kestävään tulevaisuuteen liittyviä piirteitä ja tarkastella kestävän elämäntavan merkitystä tulevaisuudelle. Oppilas tuntee keinoja vaikuttaa paikallisesti ja globaalisti. (s. 414)

15.4.13 YHTEISKUNTAOPPI

 • Yhteiskunnallisten asioiden opiskelussa näkökulma laajenee kattamaan myös globaalit kysymykset (s. 419)
 • T7 ohjata oppilasta ymmärtämään yhteiskunnallisen päätöksenteon periaatteita ja demokraattisia toimintatapoja paikallisella, kansallisella ja Euroopan unionin tasolla sekä globaalisti ja toimimaan aktiivisena, omaa lähiyhteisöä kehittävänä kansalaisena (s. 419, 421)
 • S4 Taloudellinen toiminta: Perehdytään talouden peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja keskeisiin toimijoihin sekä tarkastellaan taloutta myös kestävän kehityksen ja erilaisten taloudellisten toimijoiden näkökulmasta. (…) Talouden ilmiöiden tarkastelussa huomioidaan paikalliset ja globaalit näkökulmat. (s. 420)
 • T7 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Yhteiskunnallisen päätöksenteon periaatteiden hahmottaminen sekä demokraattisten pelisääntöjen ja toimintatapojen tunteminen (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa antaa esimerkkejä poliittisesta päätöksenteosta, vallankäytöstä, yhteiskunnan rakenteista ja toiminnasta sekä paikallisella, kansallisella ja Euroopan unionin tasolla että globaalisti sekä toimia omaa lähiyhteisöä kehittäen demokraattisten pelisääntöjen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. (s. 421)

15.4.15 KUVATAIDE

 • S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Sisältöjen valinnoilla kehitetään oppilaan tietoisuutta erilaisia ympäristöjä ja medioita koskevista laajemmista kysymyksistä. (…) Opetuksessa käsitellään erilaisten ympäristöjen ja medioiden merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin että globaalin maailman näkökulmista. (s. 427)
 • Opetuksessa luodaan mahdollisuuksia (…) koulun ulkopuolisille projekteille sekä globaalien kysymysten käsittelylle. (s. 428)

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.