Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Med denna enkät kartläggs antalet kundbesök i stödnätverket för miljö- och naturpedagogik, LYKE, under 2019. Vi ställer även några aktuella frågor för utvecklingen av nätverkets verksamhet.

Antalet kundbesök är viktigt för det påverkansarbete som görs för att främja nätverket, och dessutom förutsätter undervisnings- och kulturministeriet (UKM) att antalet kundbesök framkommer av rapporteringen om förbundets driftsbidrag. Det är därför viktigt att alla verksamhetsställen svarar på enkäten!
Till Forststyrelsens verksamhetsställen: LYKE får uppgifterna om antalet besökare direkt ur Forststyrelsens statistik, men vi önskar att ni besvarar de övriga frågorna i formuläret.

Vänligen svara senast den 20 januari 2020.

Tips och anvisningar:

 • Läs igenom formuläret innan du svarar, så att du har alla nödvändiga uppgifter till hands.
 • Om er verksamhet omfattar även annat än natur- och miljöpedagogik, fyll ENDAST i antalet kunder som har deltagit i natur- och miljöpedagogiken (bland annat natur- eller miljöskoldagar, utbildningar i miljöpedagogik för pedagoger och övrig motsvarande verksamhet i anslutning till miljöpedagogik).
 • Om du inte kan fylla i hela formuläret på en gång kan du skicka in det delvis ifyllt och fylla i resten av uppgifterna nästa gång. Verksamhetsstället, e-postadressen och namnet på den som svarar ska anges i formuläret varje gång det skickas.
 • Du får ett sammandrag av uppgifterna du har skickat till din e-post.
 • Om någonting är oklart, vänligen kontakta oss på: luontokoulut@luontokoulut.fi.

1. Svarandes uppgifter

Verksamhetsställets namn på finska

Verksamhetsställets namn på svenska*

Svarandes namn*

Svarandes e-post*

2. Antalet kundbesök 2019

 • Punkterna med röd bakgrund är viktigast att fylla i, eftersom dessa uppgifter rapporteras till UKM.
 • Ett kundbesök innefattar en enskild kund som har deltagit i programmet en gång, till exempel om 20 elever har deltagit i programmet fyra gånger blir antalet kundbesök 80.
 • När det gäller grupper räknas besök av varje enskild grupp separat, till exempel vid besök av faddergrupper.
 • Antalet kundbesök innefattar ALLTID det totala antalet kunder, det vill säga både barn och unga samt vuxna som deltar tillsammans med gruppen. Om ni har fört separat statistik över antalet vuxna, vänligen ange det i kolumnen ”Antalet vuxna från föregående”.
 • Med “Andra ungdomsgrupper” avses besök av gymnasier, yrkesskolor och andra läroanstalter, scoutgrupper och andra klubbar.
 • Om klassificeringen på någon punkt inte passar ert statistiska system använd punkten “annan klassificering, vad” eller förklara svaret mer i slutet av blanketten på punk “5. Annan information”.
programmets längd, omfattande 1-3 lektioner à 45 min programmets längd, omfattande 4-> lektioner à 45 min Sammanlagt Antal vuxna
Småbarnsfostran antal kundbesök
Småbarnsfostran antal grupper
Åk 0-6 antal kundbesök
Åk 0-6 antal grupper
Åk 7-10 antal kundbesök
Åk 7-10 antal gruppen
Annan ungdomsgrupp antal kundbesök
Annan ungdomsgrupp antal grupper/td>
Vuxenutbildning för pedagoger antal deltagare
Vuxenutbildning för pedagoger antal utbildningar
Antal kundbesök annan klassificering vad
Antal grupper annan klassificering vad
Alla kundbesök sammanlagt
Alla grupper sammanlagt

Om svaren ovan innehåller evenemang som har organiserats tillsammans med andra LYKE-aktörer eller andra samarbetspartner, kan ni specificera dem här så att man undviker en dubbel antecking i statistiken:

Antalet kundbesök baserar sig på*
en exakt statistik
en uppskattning

Antalet grupper baserar sig på*
en exakt statistik
en uppskattning

Om ni har faddergrupper, hur många enskilda grupper under LÄSÅRET 2018-2019? (en faddergrupp = en grupp som deltar i verksamheten många gånger under samma år)

Hur många gånger deltar en faddergrupp i verksamheten i genomsnitt under LÄSÅRET 2018-2019?

3. Information om skogsundervisning till Finska Forstföreningen

Vi förmedlar information till Finska Forstföreningen angående antal kundbesök som är förknippade till skogen (= programmet förverkligades i skogen eller programmets innehåll anknyter till skogen eller skogsnaturen). Finska Forstföreningen förmedlar informationen vidare till Jord- och skogsbruksministeriets statistiker. Om ni har informerat Finska Forststyrelsen redan i något annat sammanhang, behöver ni inte anmäla antalet här så att kundbesök inte räknas dubbelt.

En uppskattning om antal kundbesök i skogsundervisningen år 2019:

Antalet baserar sig på en exakt statistikAntalet baserar sig på en uppskattning

4. Övriga uppgifter
Informationen i följande frågor används för att utveckla de tjänster och den verksamhet som Finlands natur- och miljöskolförbund erbjuder nätverket.
4.1 Framtidsutsikter för ert verksamhetsställe

1) Är förändringar i verksamhetens omfång att vänta 2020?

Vår verksamhet kommer förmodligen att utvidgas

Vår verksamhets omfång kommer förmodligen att vara oförändrad

Vår verksamhet kommer förmodligen att minska

Jag vet inte

 

2) Sker det betydande förändringar i er verksamhet under de närmaste åren?

Vår verksamhet är hotad/drabbas av negativa förändringar

Vår verksamhet står inför positiva förändringar

Jag vet inte

Mer information om förändringarna i er verksamhet:

4.2. Effektutvärdering av natur- och miljöskolverksamheten

Ett av fokusområdena för förbundets verksamhet för 2020 är att utveckla utvärderingen av natur- och miljöskolverksamhetens effektivitet. För detta ändamål behöver vi en del bakgrundsinformation.

Effekterna av den natur- eller miljöskolverksamhet som vårt verksamhetsställe har genomfört har mätts/utvärderats

Ja
Nej
Jag vet inte

Vi är intresserade av att utveckla effektutvärderingen på vårt verksamhetsställe

Ja
Nej
Jag vet inte

I utvecklingen av effektutvärderingen vill vi samarbeta med förbundet och övriga LYKE-aktörer

Ja
Nej
Jag vet inte

Besvara följande fråga om en effektutvärdering redan har genomförts hos er:
Effekterna har utvärderats
av verksamhetsstället självt

av en utomstående forskare (t.ex. en person som genomför sitt lärdomsprov)

I mätningen/utvärderingen av effekterna har vi samarbetat med följande aktörer (t.ex. universitet, yrkeshögskola, läroanstalt)

4.3. Jämställdhets- och jämlikhetsplanering

En jämställdhets- och jämlikhetsplan* kommer att utarbetas för Finlands natur- och miljöskolförbund under år 2020. Syftet med planen är att den ska vara ett stöd för jämställdhets- och jämlikhetsarbetet på verksamhetsställena.

*En jämställdhetsplan är en plan som en organisation har utarbetat för att beskriva hur den som arbetsgivare och i sin verksamhet främjar jämställdhet samt förebygger och ingriper i diskriminering.

Med hjälp av följande frågor samlar vi in information och nätverkets synpunkter till stöd för arbetet med planen.

A. Dagsläge: Har ert verksamhetsställe

en jämställdhetsplan?

en jämlikhetsplan?

Både och

Ingendera

Vi utarbetar planerna som bäst

Jag vet inte

B. Vill ni ha stöd av förbundet i ert jämställdhets- och jämlikhetsarbete?

Ja
Nej
Jag vet inte

Om ja, hurdant stöd vill ni ha från förbundets sida? (Du kan välja flera alternativ):

Gemensamma ramar eller anvisningar, utifrån vilka vi kan utarbeta en egen plan för verksamhetsstället eller utveckla den befintliga planen

Gemensam planering, till exempel en workshop, där planer utarbetas för verksamhetsställena

Utbildning för personalen

Information om god praxis

Utvärderingsverktyg för kartläggning av nuläget

Verktyg för uppföljning av planen

Något annat, vad?

D. Vilka teman i anknytning till jämställdhet och jämlikhet upplever ni som särskilt viktiga eller aktuella i verksamheten på ert verksamhetsställe? Bedöm temana på skalan 0–4.

0 = Inte alls viktigt
1 = I viss mån viktigt
2 = Viktigt
3 = Mycket viktigt
4 = Jag vet inte

ARBETSPLATS VS. TJÄNSTER:

- Jämställdhet och jämlikhet på arbetsplatsen

- Jämställdhet och jämlikhet i de tjänster som verksamhetsstället erbjuder och i den övriga verksamheten (t.ex. kommunikationen).

TEMAN:

- Allmänt identifiera och ingripa i diskriminering

- Jämlikhet mellan könen

- Jämlikhet mellan språkliga minoriteter

-Jämlikhet mellan etniska minoriteter

-Jämlikhet mellan sexuella minoriteter

-Hinderfrihet och tillgänglighet

-Öka delaktigheten

-Positiv särbehandling*

-Något annat, vad?

*Positiv särbehandling innebär att vidta speciella åtgärder som förbättrar ställningen och förhållandena för en viss grupp, som bedöms som missgynnade, och vilka syftar till att trygga verklig jämlikhet utan att missgynna andra.

E. Andra kommentarer om jämställdhets- och jämlikhetsplaneringen

4.4 Uppgifter om ert verksamhetsställes synlighet i media

Har det under 2019 skrivits om ert verksamhetsställe i medier (tidningar, radio osv.) angående arbetet inom natur- och miljöpedagogiken? I vilka medier i så fall?

Eventuella länkar till informationen

Om du vill kan du skanna och bifoga information även som PDF-bilaga (max. 2 MB)

Kom ihåg att använda hashtaggarna #lykeverkosto/#lykenätverket och/eller #haemappasta/#sökimappa i kommunikationen på sociala medier!

5. Annan information
Annan information i anslutning till ovanstående, eller annan information om er verksamhet som LYKE-nätverket bör känna till:

6. Sändning

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.