Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Enkät om antalet kundbesök

Med denna enkät kartläggs antalet kundbesök i stödnätverket för miljö- och naturpedagogik, LYKE, under 2018. Vi ställer även några aktuella frågor för utvecklingen av nätverkets verksamhet.

Antalet kundbesök är viktigt för det påverkansarbete som görs för att främja nätverket, och dessutom förutsätter undervisnings- och kulturministeriet (UKM) att antalet kundbesök framkommer av rapporteringen om förbundets driftsbidrag. Det är därför viktigt att alla verksamhetsställen svarar på enkäten!
Till Forststyrelsens verksamhetsställen: LYKE får uppgifterna om antalet besökare direkt ur Forststyrelsens statistik, men vi önskar att ni besvarar de övriga frågorna i formuläret.

Vänligen svara senast den 21 januari 2019.

Tips och anvisningar:

 • Läs igenom formuläret innan du svarar, så att du har alla nödvändiga uppgifter till hands.
 • Om er verksamhet omfattar även annat än natur- och miljöpedagogik, fyll ENDAST i antalet kunder som har deltagit i natur- och miljöpedagogiken (bland annat natur- eller miljöskoldagar, utbildningar i miljöpedagogik för pedagoger och övrig motsvarande verksamhet i anslutning till miljöpedagogik).
 • Om du inte kan fylla i hela formuläret på en gång kan du skicka in det delvis ifyllt och fylla i resten av uppgifterna nästa gång. Verksamhetsstället, e-postadressen och namnet på den som svarar ska anges i formuläret varje gång det skickas.
 • Du får ett sammandrag av uppgifterna du har skickat till din e-post.
 • Om någonting är oklart, vänligen kontakta oss på: luontokoulut@luontokoulut.fi.

1. Svarandes uppgifter

Verksamhetsställets namn på finska*

Verksamhetsställets namn på svenska

Svarandes namn*

Svarandes e-post*

2. Antalet kundbesök 2018

 • Punkterna med röd bakgrund är viktigast att fylla i, eftersom dessa uppgifter rapporteras till UKM. OBS!
  I fortsättningen kommer vi på begäran av UKM även att fråga efter könsfördelningen bland de som har deltagit i verksamheten. Uppföljningen av könsfördelningen är till nytta även för vår egen verksamhet när det gäller utvecklingen av jämlikheten och jämställdheten. Om ni inte har tillgång till uppgifter om könsfördelningen för 2018 kan ni ange en uppskattning. Vi önskar att alla verksamhetsställen utvecklar sin statistikföring under 2019 på ett sådant sätt att könsfördelningen i fortsättningen kan grunda sig på statistik istället för en uppskattning.
 • Ett kundbesök innefattar en enskild kund som har deltagit i programmet en gång, till exempel om 20 elever har deltagit i programmet fyra gånger blir antalet kundbesök 80.
 • När det gäller grupper räknas besök av varje enskild grupp separat, till exempel vid besök av faddergrupper.
 • Antalet kundbesök innefattar ALLTID det totala antalet kunder, det vill säga både barn och unga samt vuxna som deltar tillsammans med gruppen. Om ni har fört separat statistik över antalet vuxna, vänligen ange det i kolumnen ”Antalet vuxna från föregående”.
 • Med “Andra ungdomsgrupper” avses besök av gymnasier, yrkesskolor och andra läroanstalter, scoutgrupper och andra klubbar.
 • Om klassificeringen på någon punkt inte passar ert statistiska system använd punkten “annan klassificering, vad” eller förklara svaret mer i slutet av blanketten på punk “5. Annan information”.
programmets längd, omfattande 1-3 lektioner à 45 minprogrammets längd, omfattande 4-> lektioner à 45 minSammanlagtAntal vuxna
Småbarnsfostran antal kundbesök
Småbarnsfostran antal grupper
Åk 0-6 antal kundbesök
Åk 0-6 antal grupper
Åk 7-10 antal kundbesök
Åk 7-10 antal gruppen
Annan ungdomsgrupp antal kundbesök
Annan ungdomsgrupp antal grupper/td>
Vuxenutbildning för pedagoger antal deltagare
Vuxenutbildning för pedagoger antal utbildningar
Antal kundbesök annan klassificering vad
Antal grupper annan klassificering vad
Alla kundbesök sammanlagt
Alla grupper sammanlagt

 

Könsfördelningen bland de som har deltagit i verksamheten, det vill säga antalet flickor, pojkar och ickebinära i punkten ”Alla kundbesök sammanlagt”.*

flickor/kvinnor
pojkar/män
ickebinära

Om svaren ovan innehåller evenemang som har organiserats tillsammans med andra LYKE-aktörer eller andra samarbetspartner, kan ni specificera dem här så att man undviker en dubbel antecking i statistiken:

Antalet kundbesök baserar sig på*
en exakt statistik
en uppskattning

Antalet grupper baserar sig på*
en exakt statistik
en uppskattning

Antalet flickor, pojkar och icke-binära grundar sig på*
en exakt statistik
en uppskattning
Informationen går inte att samla in eller uppskatta

Om ni har faddergrupper, hur många enskilda grupper under LÄSÅRET 2018-2019? (en faddergrupp = en grupp som deltar i verksamheten många gånger under samma år)

Hur många gånger deltar en faddergrupp i verksamheten i genomsnitt under LÄSÅRET 2018-2019?

3. Information om skogsundervisning till Finska Forstföreningen

Vi förmedlar information till Finska Forstföreningen angående antal kundbesök som är förknippade till skogen (= programmet förverkligades i skogen eller programmets innehåll anknyter till skogen eller skogsnaturen). Finska Forstföreningen förmedlar informationen vidare till Jord- och skogsbruksministeriets statistiker. Om ni har informerat Finska Forststyrelsen redan i något annat sammanhang, behöver ni inte anmäla antalet här så att kundbesök inte räknas dubbelt.

En uppskattning om antal kundbesök i skogsundervisningen år 2018:

Antalet baserar sig på en exakt statistikAntalet baserar sig på en uppskattning

4. Övriga uppgifter

Informationen i följande frågor används för att utveckla de tjänster och den verksamhet som Finlands natur- och miljöskolförbund erbjuder nätverket.

4.1 Framtidsutsikter för ert verksamhetsställe

1) Är förändringar i verksamhetens omfång att vänta 2019?

Vår verksamhet kommer förmodligen att utvidgas

Vår verksamhets omfång kommer förmodligen att vara oförändrad

Vår verksamhet kommer förmodligen att minska

Jag vet inte

 

2) Sker det betydande förändringar i er verksamhet under de närmaste åren?

Vår verksamhet är hotad/drabbas av negativa förändringar

Vår verksamhet står inför positiva förändringar

Jag vet inte

Mer information om förändringarna i er verksamhet:

4.2 Förbundets strategiarbete

Under 2019 kommer en verksamhetsstrategi att upprättas för Finlands natur- och miljöskolförbund, och i den definieras verksamhetens mål för en längre period, det vill säga för de kommande tre åren 2020–2022. Med följande frågor samlar vi in nätverkets synpunkter som ska ligga till grund för strategiarbetet.

A) VERKSAMHETENS TYNGDPUNKTER

Vad skulle du önska att förbundets verksamhet ska fokusera på under strategiperioden 2020–2022? Bedöm hur viktiga följande av förbundets verksamhetsformer är på skalan 0–4 (0=inte alls viktig, 1=i viss mån viktig, 2=viktig, 3=mycket viktig, 4=kan inte säga).

LYKE:s utbildningsträffar två gånger per år
Rådgivning och stöd till nätverket
Nätverkets interna kommunikation (e-postlista, informationsbrev, sluten Facebook-grupp, WhatsApp-grupp)
Gemensam extern kommunikation (bland annat sociala medier, webbplatsen, pressmeddelanden)
Påverkansarbete
Certifierings- och revisionssystem
Samarbete med intressenter (till exempel Ulkoluokkapäivä (Outdoor Classroom Day), Finska Naturens Dag, samarbetet med Finlands miljöcentral SYKE)
materialbanken MAPPA.fi
evenemanget Ulos-Ut-Out

Någon annan verksamhetsform, vilken?

Du kan specificera och kommentera dina svar här.

B) UTVECKLING AV VERKSAMHETEN

Vilka utvecklingsbehov anser du att det finns i förbundets verksamhet i ett längre perspektiv? Vilka av verksamhetens delområden behöver utvecklas under de kommande åren (2020–2022)? Bedöm utvecklingsbehoven på skalan 0–4.

Förbättra de tjänster som förbundet erbjuder verksamhetsställena 
Utvidga nätverket  
Utveckla stödtjänsterna för miljöpedagogik som erbjuds alla pedagoger (bland annat Mappa och Ulos-Ut-Out)  
Utveckla påverkansarbetet
Utveckla den gemensamma, externa kommunikationen  
Utveckla den interna kommunikationen  
Utveckla samarbetet mellan verksamhetsställena  
Utveckla samarbetet med intressenterna  
Utveckla det internationella samarbetet  
Utveckla kvalitetsarbetet (certifiering och revision)
Utveckla utvärderingen av förbundets verksamhet  
Utveckla utvärderingen av natur- och miljöskolverksamhetens verkningsfullhet  
Utveckla sätten att skaffa finansiering

Något annat utvecklingsbehov (du kan ange flera)

Du kan specificera och kommentera dina svar här.

Mina övriga kommentarer angående strategiarbetet.

4.3 Förnyelsen av webbplatsen

Förbundets webbplats förnyades på hösten 2018, och de svenskspråkiga sidorna förnyas under våren 2019. Med hjälp av följande frågor kartlägger vi hur väl förnyelsen har lyckats. Informationen används för vidareutvecklingen av webbplatsen. Frågorna gäller de finskspråkiga sidorna www.luontokoulut.fi.

Bedöm följande påståenden på skalan 0–4 (0=helt av annan åsikt, 1=delvis av annan åsikt, 2=av samma åsikt, 3=helt av samma åsikt, 4=kan inte säga).

Den nya webbplatsen är tydlig  
Jag hittar den information jag behöver på den nya webbplatsen  
Webbplatsen tjänar olika typer av användargrupper  
Utseendet beskriver väl förbundets verksamhet 

Fritt formulerad respons och utvecklingsförslag

4.4 Uppgifter om ert verksamhetsställes synlighet i media

Har det under 2018 skrivits om ert verksamhetsställe i medier (tidningar, radio osv.) angående arbetet inom natur- och miljöpedagogiken? I vilka medier i så fall?

Eventuella länkar till informationen

Om du vill kan du skanna och bifoga information även som PDF-bilaga (max. 2 MB)

Vi önskar aktuell information om artiklar och annat så att vi kan skapa större synlighet bl.a. i sociala medier.
Meddela i vilken kanal/på vilken plats det finns information om er i medierna (t.ex. Facebooksida, webbplats).

5. Annan information
Annan information i anslutning till ovanstående, eller annan information om er verksamhet som LYKE-nätverket bör känna till:

6. Sändning

Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.