Tietoa, tutkimuksia ja asiakirjoja

Sivulle kootaan tutkimuksia ja asiakirjoja, jotka liittyvät luonto- tai ympäristökoulutoimintaan ja LYKE-verkostoon. Kerrothan muista mahdollisista (luontokoulut(ät)luontokoulut.fi), liitämme ne listaan!

-Uutta
-Tietoa LYKE-verkostosta ja esitteitä
-Tutkimuksia ja opinnäytteitä LYKE-verkostolaisten toiminnasta
-Yleistietoa luonto- ja ympäristökasvatukseen ja LYKE-verkostoon liittyen
-Luonnon terveysvaikutuksista ja ulkona oppimisen hyödyistä
-Muuta verkostolle hyödyllistä
-Poliittisia asiakirjoja
-Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton tekemät lausunnot ja kannanotot
-Artikkelit LYKE-verkoston jäsenistä ja LYKEn mediatiedotteet
-Asiakasmäärät

Uutta

Ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden työryhmä 2015. Ympäristökasvatuksen ja ympäristötietoisuuden kehittäminen. Ympäristöministeriön raportteja 18 | 2015. http://hdl.handle.net/10138/154138

KEKO – Kestävän kehityksen kasvatuksen käsitteet
Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia (KEKO)  https://finto.fi/keko/fi/ julkaistiin FINTO-palvelussa keväällä 2015. KEKOn avulla löydät nopeasti kestävän kehityksen kasvatukseen liittyvien käsitteiden päivitetyt määritelmät. Myös oman materiaalin asiasanoittaminen sujuu aiempaa helpommin.

Kleinsepp M. & Seppälä S. 2014. ”Täällä on öttiäisiä!” Havainnointitutkimus 1-4-vuotiaiden lasten vapaista leikeistä metsäympäristössä. Opinnäytetyö. Laurea ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Tikkurila. Saatavilla sähköisesti: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/80942/Kleinsepp_Marit_Seppala_Sara.pdf?sequence=1

Frondelius, M. 2014. Matematiikan yhteistoiminnallinen oppiminen luonnossa. Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö, luokanopettajan koulutus. Saatavilla sähköisesti: http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201410212225

Muranen, J. 2014. The importance of out-of-school environmental education entities for integrating environmental education into school curriculum perspectives from Finnish and Dutch environmental education experts. Pro gradu-työ. Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, Hallintotieteiden maisteriopinnot. Saatavilla sähköisesti: http://tampub.uta.fi/handle/10024/95236

Kokkonen, A. (toim.) 2013. Yhteinen käsitys. Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanasto. Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy. Saatavilla sähköisesti http://yhteinenkasitys.fi/

Nykänen Riitta, Pulkkinen Eeva, Pulkkinen Anna, Travkina Galina, Ipatova Valentina, Tarkhova Nina (toim.) 2013. Hyväksi havaittua. Opetusaineistoa Fennoskandian vihreän vyöhykkeen ja Baltian luonnonsuojelualueilta. Metsähallitus. Vantaa. Saatavilla sähköisesti http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1549


Tietoa LYKE-verkostosta

LYKE-verkosto ja strategiat

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry. 2015. Kysely asiakasmääristä, yhteenveto

2014 LYKE-kysely Yhteenveto (72.4 KiB)


Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry. 2014. Kysely LYKE-verkoston vuoden 2013 asiakasmääristä. https://www.luontokoulut.fi/pdf/LYKE_asiakkaat_2013.pdf

LYKE-lehti 2013

Masalin, M. & Tuominen, T. 2013. Suomen luonto- ja ympäristökoulujen asiakastyytyväisyys. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma, markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot. Saatavilla sähköisesti

Miksi luonto- ja ympäristökoulutoimintaa? 2012

LYKE-info 2012

Luonto- ja ympäristökouluesite 2011
Natur- och miljöskolbroschyren 2011

Verkostosuunnitelma 2011
Verkostosuunnitelman 2011 tiivistelmä

Mykrä, N. 2011. Luonto- ja ympäristökoulut – asiantuntevaa ja monipuolista palvelua.
Luonto- ja ympäristökoulujen tila 2010. Luontokoulutoiminnan vakauttaminen ja laajentaminen Suomessa –hanke. Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto.
https://www.luontokoulut.fi/pdf/luonto-%20_ja_ymparistokoulukysely_2010.pdf

Östman, M. 2010. Föregångare inom miljöpedagogik. Finlands första naturskola och Ungdomens miljöriksdag är exempel på vad Natur och Miljö åstadkommit på miljöpedagogikens område. Finlands Natur nr 4/2010. Artikkeli luontokoulutoiminnan historiasta Suomessa. http://nom.webbhuset.fi/vi_publicerar/var_tidning__finlands_natur/artiklar/article-24796-8802

Timo Toivonen & Maija Venäläinen 2007: Suomen luonto- ja ympäristökoulujen tunnusluvut 2006. Luontokoulukyselyn raportti.

Savolainen, L. 2012. Kuntakysely. Perusopetusta tukevien koulun ulkopuolisten oppimisen palveluiden käyttö. Selvitys. LYKE-verkosto ja Suomen nuorisokeskukset ry.
https://www.luontokoulut.fi/pdf/Kuntakysely_2012.pdf

Venäläinen, Maija & Salminen, Hanna 2007. Ulos oppimaan. Suomen Luonto- ja ympäristökoulut –ympäristökasvatuksen innostusta ja osaamista. Aineistoluonnos käsikirjaksi. kasikirja.pdf

Luontokoulutoiminta: palvelut, kehittämisideat, verkostot 1997. Ympäristöministeriö. Ympäristöpolitiikan osasto. Suomen ympäristö 1238-7312; 111. Edita, Helsinki.

Tutkimuksia ja opinnäytteitä LYKE-verkostolaisten toiminnasta

Gradu liittyen Ekopaku-hankkeeseen:
Hiltunen, P. 2013. Sisältöä Ekopakulle: Pakettiauto luonto- ja ympäristökoulutoiminnassa, esimerkkinä vesiteema. Pro Gradu-tutkielma. Helsingin yliopisto, Ympäristötieteiden tiedekunta, Ympäristöekologian osasto. Saatavilla sähköisesti

Juvani, Tanja (2008): Hallinnollinen ohjaus ja toimijaverkosto Amurin koulun jätepolitiikan määrittäjinä. Ympäristöpolitiikan Pro Gradu. (Asiaa mm. Luontokoulu Korennon ympäristöagenttitoiminnasta.)

Katajainen-Hakala, Tiia (2003). Kummiluokkatoiminta ympäristökasvatuksen menetelmänä Vantaan luontokoulussa. Pro gradu-tutkielma. Helsingin yliopisto, kasvatustieteen laitos. (Kopio saatavilla Vantaan luontokoulussa)

Koski-Lammi, Tuija (2007). Luontotalot koulujen ympäristökasvatuksen tukena. Tarkastelussa Harakan luontokeskus ja Villa Elfvikin luontotalo. Helsingin yliopisto, Maantieteen laitos. Tutkielma on julkaistu osana Espoon ympäristökeskuksen monistesarjaa (3/2008).

Sandberg, Marita (2010). Luokanopettajien kokemuksia luontokoulun kummiluokkavuodesta. Kasvatustieteen Pro-gradu-tutkielma. Luokanopettajien aikuiskoulutus, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Jyväskylän yliopisto. (Kopio saatavilla Vantaan luontokoulussa)

Taskinen, Heidi (2012) Metsän oppimispolku: Tapaustutkimus 5.-luokkalaisille järjestettävästä metsäviikosta Oulun Timosenkosken luontokoululla. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, Oulu.

Tuononen, Satu (2007): Taidepainotteinen toiminta osana luontokoulupäivää. Toimintakokeilu Harakan luontokoulussa. Opinnäytetyö. Ohjaustoiminnan koulutusohjelma Wetterhoff 23.11.2007

Yleistietoa luonto- ja ympäristökasvatukseen ja LYKE-verkostoon liittyen

KEKO – Kestävän kehityksen kasvatuksen käsitteet

Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia (KEKO)  [linkki: : https://finto.fi/keko/fi/] julkaistiin FINTO-palvelussa keväällä 2015. KEKOn avulla löydät nopeasti kestävän kehityksen kasvatukseen liittyvien käsitteiden päivitetyt määritelmät. Myös oman materiaalin asiasanoittaminen sujuu aiempaa helpommin. KEKO on tarkoitettu kasvattajille, tutkijoille, opiskelijoille, asiantuntijoille – kaikille kestävän kehityksen kasvatuksen parissa toimiville tai siitä kiinnostuneille. Uuteen ontologiaan on yhdistetty useita aiempia ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen sanastoja. Tarkistettuja käsitteitä määritelmineen löytyy kaikkiaan 255. KEKO on avoin vapaaseen käyttöön, parannettavaksi ja laajennettavaksi. KEKO luotiin Yhteinen käsitys 2 –hankkeessa vuosina 2014-2015. Hankkeeseen osallistuivat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, LYKE-verkosto sekä MAPPA-materiaalipankkihanke. Hanketta rahoitti Ympäristöministeriö.

Kumpulainen, Krokfors, Lipponen, Tissari, Hilppö ja Rajala 2010. Oppimisen sillat. Kohti osallistavia oppimisympäristöjä. Yliopstopaino, Helsinki. (Ladattavissa netissä osoittessa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/15628 (suomeksi), löytyy myös ruotsiksi ja englanniksi.Kirja on syntynyt Oppiminen ja opetus formaalien ja informaalien oppimisympäristöjen rajapinnoilla-tutkimushankkeen tuloksena. Hankkeen yhteistyökumppaneina on ollut mm. Vantaan luontokoulu ja Luontokoulu Arkki. Kirjassa kuvataan keinoja, joiden avulla oppimisympäristöjen kehittämisestä kiinnostuneet voivat tukea oppijoiden osallisuutta ja kasvua aktiivisiksi toimijoiksi. Sisältää sekä teoriaa, että käytännön esimerkkejä ja kehittämishankkeita. Lopuksi teoksessa esitetään suosituksia käytännön työntekijöille ja koulutuspolitiikan päättäjille. Teoksessa paljon ammennettavaa myös luontokouluille!)

Polvinen, K., Pihlajamaa, J. & Berg, P. 2012. Luonnosta hyvinvointia lapsille ja nuorille. Kuvauksia luonnon hyvinvointivaikutuksista, palveluista ja malleista palveluiden kehittämiseen. Kansallinen Hyvinvointiverkosto, Sitra. http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/Luonnosta_hyvinvointia_lapsille_ja_nuorille.pdf

Koulu kaikkialla –hanke. http://www.kaikkialla.fi/

Pohjoismanen luontokasvattaja -hankkeen raportti, mielenkiintoista ja käytännöllistä asiaa ulkona opettamisen pedagogiikasta:
Knudsen, M. A. & Seidler P. H. 2013. Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries. TemaNord 2013:534. Nordic Council of Ministers. Saatavilla sähköisesti http://dx.doi.org/10.6027/TN2013-534

Loukola, Marja-Leena 2007. Käsikirja kouluille ja oppilaitoksille: Kestävän elämäntavan oppiminen – Kestävä kehitys opetukseen, arkikäytäntöihin ja toimintakulttuuriin. Opetushallitus.
http://www.oph.fi/download/46869_Kestava_elamantapa.pdf

Luonnon terveysvaikutuksista ja luonnossa oppimisen hyödyistä

Kaikkonen Hannu, Virkkunen Veikko, Kajala Liisa, Erkkonen Joel, Aarnio Martti & Korpelainen Raija 2014. Terveyttä ja hyvinvointia kansallispuistoista – Tutkimus kävijöiden kokemista vaikutuksista. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 208. Metsähallitus, Vantaa.
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1746

Kaikkonen, Hannu & Rautiainen, Mikko 2014. Terveyttä ja hyvinvointia valtion mailta – tarkastelussa metsästäjät ja kalastajat. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 209. Metsähallitus, Vantaa, 2014.
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1747

Vähäsarja, Väinö 2014. Luontoympäristön terveys- ja hyvinvointivaikutusten taloudellinen arvottaminen. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 210. Metsähallitus, Vantaa, 2014.
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1748

27.1.2014 Lääkettä koulun vaivoihin: Ulos koko luokka. Artikkeli verkkolehdessä. Vilja Välimäen haastattelu, kirjoittanut Markku Juusola. Kunnallisalan kehittämissäätiö. http://www.kaks.fi/node/6984

Vilja Välimäen haastattelu Outward Boundin sivuilla: http://www.outwardbound.fi/kurssit-ja-koulutukset/obf-20-vuotisjuhlaseminaari/vilja-valimaki

18.10.2013 YLE uutiset, artikkeli: Asiantuntijat: Kouluissa pitäisi hyödyntää enemmän luontoa
http://yle.fi/uutiset/asiantuntijat_kouluissa_pitaisi_hyodyntaa_enemman_luontoa/6885157

7.10.2013 Hieno artikkeli linkkeineen ulkona oppimisen eduista: George Monbiot (UK), Rewild the Child.
http://www.monbiot.com/2013/10/07/rewild-the-child/

Professori Kalevi Korpelan linkkilista
http://www.favoriteplace.info/Korpela_Kalevi.htm

Lehdostötiedote: Psykologian professori Kalevi Korpela: Luontoympäristö parantaa hyvinvointia
http://www.uta.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote.html?id=84089

Bakteriologista tutkimusta luonnosta ja oppimisesta.
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/05/100524143416.htm
http://www.scientificamerican.com/podcast/episode.cfm?id=soil-bacteria-might-increase-learni-10-05-24

Muuta verkostolle hyödyllistä

Jokamiehenoikeus luonnonvaraisten kasvien ja villiruoan keräilyssä. Metsähallitus, Vantaa, 201.
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1749

Retkeilyn ABC. Metsähallituksen sivusto. Tietoa mm. varustuksesta, eväistä ja villiruoasta, retkeilytaidoista ja suunnistuksesta sekä turvallisuudesta.
www.luontoon.fi/RetkeilynABC/


Poliittisia asiakirjoja

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus
http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Kestava_kehitys/Kestavan_kehityksen_yhteiskuntasitoumus

Kataisen hallitusohjelma (2011) (luonto- ja/tai ympäristökoulut mainittu s.37, 68)
http://valtioneuvosto.fi/tietoarkisto/aiemmat-hallitukset/katainen/hallitusohjelma/pdf/fi.pdf

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012–2015 (luonto- ja ympäristökoulut mainittu s. 16).
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2012/Lapsi-_ja_nuorisopolitiikan_kehittamisohjelma_2012_2015

Opetussuunnitelmaprosessi 2016
http://www.oph.fi/ops2016
http://www.oph.fi/ops2016/blogi/103/0/ops_2016_tukee_kouluja_kestavan_tulevaisuuden_polulla

Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006 – 2014 (luonto- ja/tai ympäristökoulut mainittu s. 17, 22, 24, 34, 36)
http://www.oph.fi/download/110201_kekestrategia.pdf

Kansallisten kestävää kehitystä edistävien kasvatuksen ja koulutuksen strategioiden toimeenpanon arviointi (Gaia 2012) (LYKE-verkosto, luonto- ja/tai ympäristökoulut mainittu s. 10, 15, 18, 49)
http://www.ymparistokasvatus.fi/images/documents/kestvn%20kehityksen%20kasvatuksenkoulutuksen%20strategioiden%20arviointiraportti-1.pdf

Valtionavustus kerhotoiminnan kehittämiseen
http://www.koululaistentoimintaverkko.fi/?page_id=1294
http://www.edu.fi/perusopetus/kerhotoiminta

Kansallinen luonnonvarastrategia. Älykkäästi luonnon voimin. 2009. Sitra, Helsinki. (658.1 KiB)

2010 Tuntijakoesitys (3.5 MiB)

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton tekemät lausunnot ja kannanotot

22.3.2012 Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton lausunto koskien esitystä perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen yleisiksi valtakunnallisiksi tavoitteiksi ja perusopetuksen tuntijaoksi

25.11.2011 Pyöreän pöydän toimijoiden vetoomus perusopetuksen uudistamista valmisteleva työryhmälle

20.10.2011 Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton lausunto koskien Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa 2011-2016

17.10.2011 Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton lausunto koskien Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012–2015

Kevät 2011 Luonto- ja ympäristökoulutoiminta hallitusohjelmaan 2011 hallitusohjelmaan -kirje kansanedustajille

3.9.2010 Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton lausunto koskien perusopetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä perusopetuksen tuntijaon uudistamista valmistelevan työryhmän ehdotusta
lausunto_tuntijakotyoryhma.pdf

21.5.2010 Vetoomus Helsingin Nuorten luontotalon puolesta (Lähetetty Helsingin nuorisoautakunnalle, lautakunnan sihteerille ja nuorisoasiainkeskuksen johtajalle)
vetoomus_helsingin_nuorisolautakunnalle.pdf

27.3.2009 Hallitusohjelma on saatava täytäntöön: Kestävän kehityksen kasvatus on saatava liikkeelle
hallitusohjelma_taytantoon_09-03-27.pdf

Artikkelit LYKEstä ja LYKEn tiedotteet

14.1.2015 Radio Sun. Pirkanmaan ympäristöpalkinto kahdelle ehdokkaalle. http://www.radiosun.fi/uutiset/pirkanmaan-ymparistopalkinto-kahdelle-ehdokkaalle

14.01.2015 Ilkka. Virtain nuorisokeskus Marttiselle kunniamaininta. http://www.ilkka.fi/uutiset/maakunta/virtain-nuorisokeskus-marttiselle-kunniamaininta-1.1754553

14.1.2015 Aamulehti.  Kaksi palkittiin: Aurinkoenergia ja jätelasi toivat Pirkanmaan ympäristöpalkinnon. Kunniamaininta Nuorisokeskus Marttiselle.
http://www.aamulehti.fi/Pirkanmaa/1194953411585/artikkeli/kaksi+palkittiin+aurinkoenergia+ja+jatelasi+toivat+pirkanmaan+ymparistopalkinnon.html

29.1.2015 Reissu-Pete -blogi. Voiko luontoa kouluttaa – nimittäin ihmisluontoa? Vierailulla Tampereen luontokoulu Korennossa. https://reissupete.wordpress.com/2015/01/29/voiko-luontoa-kouluttaa-nimittain-ihmisluontoa/

16.6.2014 Helsingin Uutiset. Hei, me ollaan liito-oravia! Ympäristökoulu Polun kesäkerho. http://www.helsinginuutiset.fi/blogi/223543-hei-me-ollaan-liito-oravia

2014 Kartalla oppien -hanke. Sivustolla mm. videoita. Monta pääkaupunkiseudun luontokoulua mukana hankkeessa. https://sites.google.com/site/kartallaoppien/

2014 Ympäristöryhmäläiset pohtivat Itämeren suojelua RuutiExpon Itämerikonferenssissa. Luontokoulu Arkki. http://ruuti.munstadi.fi/ymparistoryhmalaiset-pohtivat-itameren-suojelua-ruutiexpon-itamerikonferenssissa/

2014 Kasvu 2/2014. Kivijalkana Oululaisuus ja kestävä kehitys. Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Alakööki huolehtii luovasti lasten kotiseututuntemuksesta ja kestävään kehitykseen kasvattamisesta.  www.talentia.isinteksas.com/edocs/lehti/ s. 19-21

6.12.2014 Juttu Helsingin sanomien Mielipide-palstalla: Gardenian alasajo ei ole kestävää kehitystä

1.4.2014 Yle uutiset: Ympäristökasvattaja: Lapsilla saappaat ja lajituntemus hukassa. Uutinen LYKE-tapaamisesta Liminganlahdella.

14-03-28 YLE Radiojuttu Liminka, toimittaja Iita Pirttikoski (mp3) (4.9 MiB)

14-03-28 YLE Radiojuttu Liminka, toimittaja Iita Pirttikoski (.wav) (5.2 MiB)

14-03-26 Ulkona opettaminen on turvallista - LYKE-tapaaminen Liminganlahdella (372.7 KiB)

2013-01 Educa-messutiedote (17.4 KiB)

12-11 Luontokoulu Haili 10v (53.7 KiB)

13-04-29 Västra Nyland: Naturnära läger vinnande koncept ( Naturskolan Uttern) (264.6 KiB)

27.5.2013 Länsiväylä. Pelimannin ala-asteen ympäristöagentit suojelevat luontoa. Juttu Ympäristökoulu Polun kummikoulusta. http://www.lansivayla.fi/kumppanit/paakaupunkiseudun-kierratyskeskus/239257-pelimannin-ala-asteen-ymparistoagentit-suojelevat

Kesä 2012 Blogi LYKE-kesäkierrokselta 2012

11.4.2012 Vastine Aamulehdessä 11.4. olleeseen mielipidekirjoitukseen. Vastine julkaistiin Aamulehdessä 19.4.2012 huomattavasti tästä lyhennettynä.

15.3.2012 Alue-tv:n uutisissa juttu LYKE-tapaamisesta Kokkolassa: http://yle.fi/uutiset/luontokoulujen_maara_tuplaantuu_valtion_rahalla/3336026

12.3.2012 Lehdistötiedote: Kokkolan luontokoulu 20 v. ja LYKE-verkoston tapaaminen Kokkolassa
Pressmeddelande: Naturskolan i Karleby 20-års jubileum och LYKE-nätverksträff i Karleby

Alue-tv:n uutisissa juttu LYKE-tapaamisesta Kokkolassa 15.3.2012: http://yle.fi/uutiset/luontokoulujen_maara_tuplaantuu_valtion_rahalla/3336026

25.8.2011 Villa Elfvikin luontokoulu 20 vuotta villa_elfvik_20v.pdf

Toukokuu 2011. Porvoon luontokoulun 10-vuotistaipaleen kunniaksi toimittajia oli toukokuun lopussa 2011 mukana viettämässä luontokoulupäivää Porvoonjoella. Paikalla oli Borgåbladet, Uusimaa ja Vartti, jotka kirjoittivat luontokoulusta. Lisäksi Pia Lindström oli suorassa radiolähetyksessä (Radio YLE Itä-Uusimaa).
– Itäuusimaan Vartti: Luontokoulu kasvattaa nuoret ympäristöön
– Vartin pääkirjoitus 29.5.2011
– http://www.uusimaa.fi/artikkeli/56004-saappaan-taydelta-sauvaluteita-ja-simpukoita

Luonnon kirjo-uutiskirjeessä 4/2010 opetusministeri Henna Virkkunen puhuu artikkelissa Ympäristökasvatus luo pohjan luonnon monimuotoisuuden ymmärtämiselle. Ks. http://mmm.multiedition.fi/syke/luonnon_kirjo/2010/4-2010/fi/index.php?_nlid=33456

Vantaan luontokoululla kävi keväällä 2010 japanilaisia vieraita Yutaro ja Kana.
Japanissa julkaistiin vierailuun liittyen verkkosivut Japan Design Net:issä:
Page1: http://www.japandesign.ne.jp/HTM/REPORT/finland_manabi/08/
Page2: http://www.japandesign.ne.jp/HTM/REPORT/finland_manabi/08/index2.html
Page3: http://www.japandesign.ne.jp/HTM/REPORT/finland_manabi/08/index3.html

Vantaan Energian Energia virtaa -asiakaslehti 4/2009: Vantaan luontokoulussa metsä on seikkailu
http://www.vantaanenergia.fi/fi/TietoaKonsernista/media/Documents/4-2009.pdf

Luontokoulu Ilvekselle myönnettiin ympäristösertifikaatti 26.3.2008
luontokoululle_ymparistosertifikaatti.pdf

Juttu ympäristökasvatuslehdessä 1/2008
juttu_ymparistokasvatuslehteen_07-11.pdf

Tiedote liiton perustamisesta 28.9.2007
tiedote_perustamisesta_280907.pdf

 

Asiakasmäärät

2014 LYKE-kysely Yhteenveto (72.4 KiB)

Asiakasmaarat-13 (52.6 KiB)