LYKE ja LYKKY

VISIO KOKO TOIMINNALLE

Ekologisesti kestävä tulevaisuus

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry eli LYKKY

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry (LYKKY) on hallinnollinen ja oikeustoimikelpoinen toimija, jonka tarkoituksena on edistää luonto- ja ympäristökoulutoimintaa ja toimintaedellytyksiä Suomessa. Luonto- ja ympäristökoulutoiminnan kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, ja tavoitteena on kestävän kehityksen mukaisten elämäntapojen, ympäristövastuullisuuden ja luonnontuntemuksen edistäminen ja ulkona tapahtuvan opetuksen ja toiminnallisen oppimisen tukeminen.

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto eli LYKKY

 • toimii luonto- ja ympäristökoulutoimintaa järjestävien tahojen kontaktina viranomaisiin ja päättäjiin luonto- ja ympäristökoulutoiminnan ja ympäristökasvatuksen edistämiseksi
 • antaa lausuntoja yhdistyksen toimialaan liittyvissä asioissa
 • tekee aloitteita ja esityksiä viranomaisille ja yhteisöille
 • edistää ja harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • luo ja ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä samankaltaista toimintaa tarjoaviin toimijoihin ja verkostoihin
 • koordinoi ja kehittää LYKE-verkostoa
 • tiedottaa kasvattajille ja opettajille yhteisesti LYKE-verkoston tarjoamista palveluista

Toimeenpanevana elimenä LYKKYssä on hallitus, joka saa työssään apua palkatusta henkilökunnasta. LYKKYn hallitus päättää sekä Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton jäsenyydestä että LYKE-verkostoon kuulumisesta.

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitolla on yhteisöjäseniä, henkilöjäseniä, tukijäseniä ja koejäseniä. Liiton valtuutetut valitaan jäsenten ja niiden edustajien keskuudesta. Vaalipiirinä on kukin LYKE-toimipiste. Valtuutetut käyttävät päätösvaltaa kokouksissa. Lisätietoa jäsenyyksistä ja valtuuston valitsemisesta löytyy liiton säännöistä.

LYKE-verkosto

Luonto- ja ympäristökoulutoimintaa järjestävien tahojen verkostoa kutsutaan LYKE-verkostoksi. Sekä LYKKYn että LYKEn toiminnan tavoite on kestävä tulevaisuus. Kaikki LYKE-verkostoon kuuluvat toimipisteet tarjoavat säännöllistä luonto- tai ympäristökoulutoimintaa lapsi- ja nuorisoryhmille, varhaiskasvatusyksiköille ja/tai kouluille.

Luonto- tai ympäristökoulutoiminnalla tarkoitetaan varhaiskasvatusryhmille ja/tai kouluille tarjottavia ohjelmakokonaisuuksia, joiden tavoitteena on edistää ekologisesti kestävää tulevaisuutta. Ohjelmakokonaisuudet kestävät vähintään tunnin, yleisimmin usean tunnin kerrallaan. Ohjelmakokonaisuuksiin pääsee osallistumaan julkisen haun, varauksen tai ilmoittautumisen kautta, eli toiminta on suunnattu laajemmalle alueelle kuin esimerkiksi yhdelle koululle. Luonto- tai ympäristökoulutoimintaan voi kuulua myös koulutuksia kasvattajille ja opettajille sekä tukea koulun kestävän kehityksen työhön. Oppimisympäristönä on luonto tai muut toiminnallisen ympäristökasvatuksen mahdollistavat toimintaympäristöt. Toiminnassa korostetaan ympäristökasvatuksen pedagogista osaamista sekä kokemuksellista, elämyksellistä ja/tai tutkivaa oppimista.

Jotta toimija voi kuulua LYKE-verkostoon, sen on täytettävä sertifioinnin kriteerit tai tavoitella niiden täyttämistä.

LYKE-verkostoon voi liittyä täyttämällä hakulomakkeen. LYKE-verkostoon voi kuulua vain luonto- tai ympäristökoulutoimintaa harjoittava osa koko organisaation toiminnasta, kun organisaation koko toiminta ei ole luonto- tai ympäristökoulutoimintaa. LYKKYn hallitus arvioi hakulomakkeen perusteella, voidaanko taho hyväksyä LYKE-verkoston jäseneksi ja voidaanko se sertifioida. Jos tahoa ei voida heti sertifioida, se voi kuulua verkostoon koejäsenenä, jolloin toimijan kehittymistä sertifioiduksi tuetaan.

Tämän lisäksi

 • LYKE-verkostoon kuuluvat maksavat verkostomaksun tai ovat LYKKY:n jäseniä eli maksavat LYKKY:n jäsenmaksua.

LYKE-verkostoon kuuluvalta edellytetään myös

 • LYKKYn lähettämän kyselyn täyttämistä kerran vuodessa (mm. asiakaskäyntien määrä)
 • tietojen toimittamista ja päivittämistä omasta toimipisteestä LYKE-verkoston nettisivuille
 • säännöllistä osallistumista vertaisauditointiin

Lisäksi LYKE-verkostoon kuuluvalta toivotaan

 • osallistumista keskusteluihin ja vaikuttamiseen paikallisesti
 • osallistumista LYKE-tapaamisiin