Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

 Updaterad 13.8.2020

  INLEDNING

  Enligt Utbildningsstyrelsens anvisningar från våren 2020 kan utfärder till närliggande mål, vistelse i naturen och lärande utomhus rekommenderas under coronatiden. Klassutflykter och lägerskolor i liten skala kan också genomföras om man följer hygienföreskrifterna

  LYKE-nätverkets natur- och miljöskolverksamhet erbjuder fungerande modeller och praktiska tips om undervisning ute i naturen åt lärare och fostrare som deltar i verksamheten med sin grupp.

  Det här är Finlands natur- och miljöskolförbunds allmänna anvisningar för coronatiden åt LYKE-nätverket. Alla verksamhetsställen förutsätts följa dessa anvisningar i sin verksamhet, med tillämpning enligt lokala omständigheter. Anvisningarna grundar sig på statsförvaltningens instruktioner.

  Anvisningarnas syfte är att trygga både personalens och kundernas säkerhet under coronaepidemin. Vi följer med informationsgivningen på riksnivå och uppdaterar anvisningarna enligt det.

  Inom de här ramarna ges undervisning med målet att öka elevernas intresse för naturen, naturvetenskaper och lärande samt deras kunskaper och färdigheter inom dessa områden.

  INNAN GRUPPEN ANLÄNDER

  Allmänna instruktioner till personalen

  • Vi arbetar inte om vi är sjuka.
  • Vi beaktar förändrade omständigheter och arbetssituationer i bedömningen av risker och informerar om dem.
  • Vi ser till att vi själva och eventuella andra anställda är insatta och har tillräcklig kunskap och alla skyddar sig och följer anvisningarna.
  • Vi sköter om att vi själva och andra anställda orkar både fysiskt och psykiskt under exceptionella tider. Det är bra att diskutera bekymmer och oro och försäkra sig om tillräcklig återhämtning.
  • Enligt arbetarskyddslagen ansvarar arbetsgivaren för de anställdas säkerhet och hälsa i arbetet.

  Frågor som bör begrundas separat vid varje verksamhetsställe

  • Skyddsutrustning
  • Hur man handlar vid sjukdomsfall
  • Personalutrymmen vs. grupper
  • Om man har inomhusverksamhet bör personalen sträva till att om möjligt använda andra ingångar än grupperna.
  • I de rum grupperna använder ska finnas anvisningar om handtvätt, säkerhetsavstånd och hostande (skriv ut THL:s bilder här)
  • Psykisk ork och välbefinnande

  Anvisningar som ges åt gruppen på förhand

  • Vi följer samma allmänna anvisningar som skolor och daghem.
  • Håll ett säkerhetsavstånd på 1-2 m till andra människor när det är möjligt.
  • Om du måste vara i närkontakt (under 1 m) så undvik att prata just då.
  • Hälsa inte genom att ta i hand. Du kan hälsa genom att le och nicka.
  • Om du måste nysa eller hosta, gör det i en näsduk eller i nödfall i ärmen och tvätta händerna genast efteråt.
  • Om någon annan nyser eller hostar, vänd bort ansiktet en stund. Erbjud en ren näsduk som personen kan hosta i eller be personen hosta i ärmen.
  • Spola toaletten med locket nerfällt.
  • Använd personliga redskap.
  • Lyssna på personalens anvisningar i alla situationer.
  • Gruppen tar med sig egen utrustning för antecknande. Natur- eller miljöskolan kan också på förhand ge instruktioner om kopiering av behövligt material i skolan eller daghemmet.
  • Riskgrupper rekommenderas inte att delta.

  VERKSAMHETEN MED GRUPPERNA

  Att möta gruppen

  • Diskutera på förhand gruppens egen coronapraxis med läraren.
  • Grupperna träffas utomhus om inte situationen absolut kräver annat (använd vid behov munskydd/visir).
  • Undervisningen sker utomhus om möjligt och så att säkerhetsavstånd beaktas.
  • Eleverna påminns om coronapraxis, alltså säkerhetsavstånd, att hosta i ärmen och handtvätt, också när de återvänder till skolan.
  • Om möjligt tvättas händerna vid ankomsten, i samband med måltid och vid avfärd (även ledarna!).

  Under verksamheten

  • Närkontakt med barnen undviks – behövs förstahjälp eller liknande används munskydd och handskar.
  • Över 15-åringar använder munskydd i situationer där det inte går att hålla säkerhetsavstånd.
  • Gruppen håller tillräckligt avstånd även till andra människor i området.
  • Säkerhetsavstånden hålls om möjligt också mellan eleverna och elevgrupper.
  • Lekar som ökar kontakten mellan barnen används inte i undervisningen.
  • Om en i gruppen insjuknar under dagen hålls barnet avskilt från de andra och målsman kontaktas så att barnet kan hämtas så snart som möjligt. Symtom på coronavirusinfektion är bl.a. torr hosta, halsont, feber, andnöd, muskelvärk, magbesvär och huvudvärk.

  Hantering av redskap

  • Redskapen rengörs efter varje grupp.
  • Redskapen delas ut till barnen så att direkt kontakt undviks och med handskar eller noggrant tvättade händer.
  • Varje elev får egna redskap som inte får bytas med andra elever.
  • Om barnen samlar prover tillsammans, t.ex. på en gemensam tallrik, hanterar bara den ena eleven tallriken.
  • Om man använder redskap som går från elev till elev rengörs redskapen innan de ges åt följande elev.

  Matpaus

  • Om eleverna har matpaus under besöket påminner gruppens egen lärare om skolans eller dagisets anvisningar och praxis vid måltiden.
  • Händerna tvättas med tvål och torkas i början och slutet av matpausen. Vid behov används skolans eller naturskolans desinfektionsmedel om gruppen inte har med sig eget.

  ÅTGÄRDER EFTER ATT GRUPPEN AVLÄGSNAT SIG

  Rengöring efter undervisningen

  Naturskolans redskap som lånats åt eleverna rengörs innan följande grupp använder dem. Redskapen kan rengöras med lätt basiskt rengöringsmedel eller desinfektionsmedel. Redskapen torkas också innan de ges åt följande grupp. Före desinfektionen duschas lös smuts från redskapen. Om tillräcklig rengöring inte är möjlig görs övningar där redskap inte behövs.

  Städningen är effektiverad – bl.a. kontaktytor och dörrhandtag rengörs alltid mellan grupperna.

  Produkttips för rengöringen

  • Vanda naturskola har använt produkterna Desi  och at desinficeringsspray enligt bruksanvisningarna. Den sistnämnda produkten lämpar sig inte för rengöring av naturskolornas lupper eftersom den gör ytan grumlig. Engångsdukar har använts som hjälp vid rengöring och torkning.
  • Det är bra att ha handdesinfektion i både gel- och sprayform.

  ANVISNINGAR ANNANSTANS

  Fostrans- och utbildningssektorns anvisningar

  Allmänna instruktioner för verksamheten

  God praxis

  Förmåner, arbetarskydd och sådant som arbetsgivaren bör ta hand om

  Företagare och ekonomi

  Mer information om corona

  Dessa anvisningar innehåller uppgifter från LYKE-nätverkets medlemmars, Vanda naturskolas, Ungdomscentralen i Finlands samt Högholmens naturskola Arkens anvisningar.

  Luontokoulut.fi sivusto käyttää evästeitä

  Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien seuraamiseen. Vahvistathan hyväksyntäsi evästeiden käyttöön.